آموزش در زندگی از اهمیت زیادی برخوردار میباشد

آیا آموزش و تحصیلات صرفا جهت رفتن و ارتقاء به مدارج بالاتر علمی آموزشی در مدارس و دانشگاهها میباشد؟ آیا از منظر افزایش کیفیت زندگی خانوادگی و اجتماعی نیز میتوان برای این مطلب اشارتی داشت؟ صرفنظر از مقوله ادامه تحصیل و ورود به دانشکده میشود برای آموزش و ادامه آن تا آنجا که ممکن است دلایل بسیار زیادی را برشمرد. راستی, زندگی بدون آموزش چگونه ممکن است و آیا تاکنون درباره این موضوع اندیشیده اید؟ حتی در زندگی روزمره همه انسانها به نوعی آموزش دخیل است مثلا در زمینه کار با رایانه های رومیزی و تلفنهای همراه هوشمند یا آموختن فن و مهارت رانندگی. در کنار همه مزیتهایی که متصور میباشند در ارتباط با محیط آکادمیک مدارس و دانشگاهها, افزودن آموزش و تعلیم و تربیت در زندگی روزانه بسیار مهم میباشد.

Why education is important in life in the first place در وهله نخست چرا در زندگی آموزش از اهمیت برخوردار میباشد؟ To be honest, life would be very difficult without having knowledge since even carrying out basic tasks in life demands being aware of subtle details and tips about things صادقانه اگر بخواهیم صحبت کنیم, زندگی بدون دانش و آگاهی بسیار دشوار خواهد بود از آنجائیکه انجام دادن حتی امور و کارهای کوچک در زندگی نیازمند این است که از جزئیات و نکات ریز و ظریف درباره چیزها آگاهی داشت Becoming knowledgeable equals being equipped with necessary skills to make progress in the world آگاه بودن مترادف مجهز بودن به مهارتهای مورد لزوم جهت پیشرفت کردن در جهان میباشد Achieving success and being content with quality of life and culture, along with having a good perception of the world through lens of cultural understanding and empathy would depend on having knowledge

کسب موفقیت و داشتن رضایت از کیفیت زندگی و فرهنگ, در کنار داشتن یک برداشت مناسب از جهان از طریق لنز و دیدگاه درک و فهم فرهنگی و همدردی به آگاه بودن بستگی دارند When it comes to landing a good-paying job, having knowledge counts در زمینه تصدی یک شغل با درآمد مناسب, داشتن آگاهی محسوب میشود In the workplace, there are plenty of career opportunities for those people who possess extensive education and they usually are confronted with a diverse range of job positions در محیط کار, بسیاری از موقعیتهای شغلی در انتظار افرادی است که از دانش وسیعی برخوردار میباشند و همچنین آنها عموما با طیف وسیعی از فرصتهای اشتغال روبرو هستند There are significant elements associated with being educated and trained at workplace like problem solving, being a team member, as well as critical thinking عوامل مهمی در ارتباط با داشتن مهارت و آموزش در محیط کار مطرح میباشند از قبیل حل مسایل, داشتن روحیه کار تیمی, به همراه تفکر تحلیلی و نقادانه.

How about improving and enhancing social status in the society راستی درباره موقعیت اجتماعی در جامعه به چه نکاتی میتوان اشاره داشت؟ One proven way to improve status and quality of life and making informed decisions and having a better life can originate from education and knowledge یکی از راههای ثابت شده ارتقاء وضعیت زندگی و اتخاذ تصمیمات آگاهانه و داشتن زندگی بهتر میتواند از طریق آموزش و دانش میسر گردد By the way, are you keen to develop and rev up your skills in the society, workplace, and household setting راستی, آیا علاقمند به تقویت و توسعه مهارتهای خود در جامعه, محیط کار, و فضای خانوار میباشید؟ On the other hand, when it comes to becoming a qualified and responsible citizen in every single country, having knowledge can be a great asset از طریف دیگر, در هر یک از کشورها, از طریق داشتن آگاهی به عنوان یک دارایی ارزشمند میتوان یک شهروند واجد شرایط و دارای مسؤولیت بود.