آموزش عالی و بحث ورود و ادغام هوش مصنوعی و برخی ملاحظات

همه روزه بیشتر و بیشتر مطلب میخوانیم و با آنها برخورد میکنیم در رسانه ها در ارتباط با ورود و ادغام پدیده ای نوین و شاید هم کمی عجیب و غریب به نام هوش مصنوعی در حوزه آموزش و تعلیم به ویژه در بخش عالی و دانشگاهی و مسلما در کنار همه فواید و ویژگیهای مثبتی که میتوان برای این میهمان تازه وارد در نظر گرفت, بسیاری از ملاحظات و دغدغه ها هنوز پاسخ داده نشده اند و شاید کمی باعث نگرانی افراد فعال در زمینه آکادمیک و علمی پژوهشی شوند. نظر شما در این باره چیست؟ اصولا مباحثی مانند انجام تحقیقات و کار تیمی و بسیاری دیگر از مفاهیم آکادمیک و علمی در آینده نزدیک دستخوش تغییرات شگرفی خواهند شد که تا همین چند سال قبل کمتر کسی درباره آنها فکر میکرد. در مقاله امروز به برخی از این موارد خواهیم پرداخت.

Concerning potentials and supervision pertaining generative artificial intelligence, a lot of colleges as well as educational bodies have set up workshops and courses در زمینه قابلیتها و همچنین نظارت بر هوش مصنوعی تولیدی و پویا بسیاری از دانشگاهها به همراه سازمانهای آموزشی کارگاهها و دوره هایی را ترتیب داده اند Participants in such courses would brainstorm about opportunities and hurdles associated with the notion and discuss their optimisms as well as concerns شرکت کننده ها در این دوره ها به همفکری با یکدیگر پرداخته و همچنین درباره موقعیتها و موانع این ایده جدید میپردازند و همچنین به بحث مینشینند در زمینه خوشبینیها و دغدغه هایشان Sharing the outcomes of such discussions matters and still many companies are grappling with how to leverage and tame artificial intelligence in their systems and platforms

مهم است تا نتایج چنین مباحثاتی را به اشتراک گذاشت و همچنین خیلی از شرکتها هنوز در حال دست و پنجه نرم کردن و تلاش در جهت استفاده از امکانات و مزایا و کنترل نمودن هوش مصنوعی در سیستمها و برنامه های خود میباشند Many people wonder how they are going to navigate the AI in higher education بسیاری از مردم از خود میپرسند که چگونه با استفاده از هوش مصنوعی در حوزه آموزش عالی به پیش خواهند رفت It is crucial to promote and enhance ethical application and usage of AI in higher education بسیار حائز اهمیت میباشد تا به تشویق و ترغیب کاربرد اخلاق مدارانه هوش مصنوعی در بخش آموزش عالی پرداخت Integrity should prevail for students while working with AI tools and prompts in their assignments and colleges should craft clear guidelines in these cases دانشگاهها بایستی نسبت به تهیه راهکارهایی در راستای کاربرد همراه با اخلاق و صداقت از جانب دانشجویان گام بردارند در بخشهای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در بخش جستجو و تایپ و متن در حین انجام تکالیف خود.

While leveraging the opportunities made by AI the students should be directly involved in decision making and the projects and should possess and demonstrate critical thinking as well در حین بهره برداری از موقعیتهای حاصله توسط هوش مصنوعی دانشجویان بایستی در تصمیم گیری و پروژه ها فعالانه مشارکت داشته و همچنین از تفکر نقادانه برخوردار باشند In other words, as they become proficient in working with the new tools, their insights can be quite invaluable since they are at the forefront of technology in their studies and academia به عبارت دیگر, همانگونه که آنها در زمینه استفاده از ابزارهای نوین دارای تسلط میشوند, بینش و دانش آنها هم کاملا ارزشمند تلقی میگردد از آنجاییکه آنها در صف مقدم فن آوری در تحصیلات خود و جامعه دانشگاهی میباشند Furthermore, universities should address the sort of divide in access to the modern AI tools as well as any disparities plus technical issues and challenges since academic solutions should come with an inclusive environment for scholars and professors به علاوه, دانشگاهها بایستی تا به خلا و فاصله و نابرابری و چالشها و مشکلات فن آوری که در زمینه دسترسی به ابزارهای هوش مصنوعی وجود دارند رسیدگی کنند از آنجائیکه راهکارهای آکادمیک به همراه خود برای دانشجویان و اساتید یک فضای جامع و همه شمول را به همراه خواهند آورد.