توصیه و تشویق کار گروهی و تیمی در کلاسهای آموزشی

آیا همچنان توصیه و تشویق دانش آموزان و دبیران در ارتباط با اداره و ارائه دروس و کلاسها به کار تیمی و گروهی تاکید میشود یا اینکه بهتر است اصولا دانش آموزان و محصلین به صورت فردی به ارائه قابلیتها و توانائیهای خود در محیطهای آکادمیک و آموزشی بپردازند؟ به لحاظ نمره دادن به فعالیتهای کلاسی و در طول ترم به آنها چه روشی توصیه میشود؟ آیا نمرات امتحانات در میان ترم و در انتهای آن بایستی ملاک و معیار سنجش موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان قلمداد گردد یا اینکه بالعکس یک امتحان و آزمون تنها بایستی به عنوان بخشی از ارزیابی کلی پیشرفت تحصیلی محصلین در نظر گرفته شود؟ آیا همچنین تشکیل گروه دادن در کلاسها در حین انجام برخی تکالیف از قبیل پرسش و پاسخ و نقش بازی کردن در داستانها مؤثر است؟

In most academic settings these days an efficient teamwork and collective activities are encouraged and promoted امروزه در بیشتر فضاهای آکادمیک یک کار تیمی مؤثر و فعالیتهای جمعی مورد تشویق و ترغیب قرار میگیرند On the other hand, caring and professional teachers have managed to reduce marking of the students activities via setting group assessments and overall feedback of them also matters از آنطرف, معلمین دلسوز و مجرب توانسته اند تا از طریق ارزیابی و برقراری تکالیف گروهی نمره دهی به آنها را کاهش دهند و اینکه بازخورد آنها بطور کلی دارای اهمیت میباشد There is no doubt that teamwork is a valuable asset in classrooms but initiating it in the first place may seem kind of stressful

شکی وجود ندارد که کار گروهی به عنوان دارایی ارزشمندی در کلاسها تلقی میشود اما شروع و آغاز آن در کلاسها در وهله نخست میتواند همراه با دغدغه و تامل باشد On the other hand, for educators, placing students in class groups based on their performance may cause some tensions از آنطرف, قرار دادن محصلین در گروههای کلاسها براساس عملکرد آنها ممکن است باعث برخی تنشها شود One way for trainers to establish work-life balance in large classes is via creating groups یکی از روشهای برقراری تعادل بین زندگی و کار در کلاسهای بزرگ از جانب مربیان میتواند از طریق دایر کردن گروههای دانش آموزی انجام شود This way, overall teaching and learning processes would be more meaningful as well به این ترتیب فرآیندهای کلی تعلیم و یادگیری نیز بامعناتر خواهند بود Generally, in groups a kind of formative assessment method would be used by teachers عموما در گروهها یک روش نمره دهی و ارزیابی تکاملی و سازنده مورد استفاده قرار میگیرد.

Via promoting teamwork in classes, the students would not worry about their mere attendance since engagement is focused از طریق تشویق کار گروهی در کلاسها, محصلین به جای نگرانی از صرفا حضور بیشتر بر روی مشارکت متمرکز میشوند They seem to be two different concepts آنها دو مفهوم مجزا از یکدیگر میباشند Furthermore, since each group comprises several students, they would not worry about attendance and performance since even if a few are weaker than others in terms of performance, all of them would shine since stronger member groups would tend to help out and compensate the weaknesses به علاوه, از آنجاییکه گروهها از چندین دانش آموزان تشکیل میشوند آنها درباره عملکرد و حضور چندان نگرانی ندارند از آنجائیکه حتی درصورت ضعیف بودن برخی, دیگر محصلین قویتر به یاری آنها شتافته و جبران کرده و همگی فرصت درخشیدن را خواهند داشت The students during the term would be familiar with their requirements, and goals of team assessments دانش آموزان در طول ترم آشنا خواهند شد با انتظارات از آنها و اهداف ارزیابی تیمی.