تعامل سازنده و مخالفت محترمانه در کلاسها و محیطهای آموزشی

به چه روشها و راهکارهایی میتوان اشاره داشت در ارتباط با عدم موافقت و ابراز مخالفت در کلاسهای درسی و محیطهای آموزشی؟ به عنوان مثال هنگامیکه اساتید دانشگاه و معلمین و مربیان آموزشی در کلاسها مشغول سخنرانی و ارائه مطالب به محصلین و دانشجویان هستند, مسلما بسیاری سؤالات و پرسشها در ذهن آنها شکل میگیرد که ممکن است حتی در چندین جلسه پرسش و پاسخ و بحث آزاد در خارج از کلاس نیاز به تحلیل و جواب و رفع اشکال داشته باشند. در چنین مواقعی بهتر است با استفاده از کدام روشهای مؤدبانه به ارائه نظرات متفاوت وگوناگون با دیگر همکلاسیها و معلمین پرداخت؟ تعامل سازنده صرفا در محیطهای تجاری و اقتصادی مطرح نیست و این مقوله به خوبی در کلاسهای درسی نیز نمود پیدا میکند و ذکر چند نکته میتواند مفید باشد.

It can be a good strategy for students at all education levels to learn how to disagree in classes and while debating with peers and instructors in a respectful manner میتواند استراتژی خوبی باشد که محصلین در همه مقاطع آموزشی فرا گیرند که در کلاسها چگونه با همکلاسیها و حین بحث با مدرسین به روشی همراه با احترام مخالفت کنند To begin with, teachers and instructors are advised to ask their pupils what they actually remember about their previous classroom sessions, whether or not they would disagree over some hot topics and some students might simply sit quietly and consider the question without answering it در ابتدا به معلمین و اساتید توصیه میگردد تا از دانش آموزان پرسش کنند که نظر و عقیده آنها درباره جلسه قبلی کلاس چیست و اینکه آنها درباره موضوعات داغ با یکدیگر اختلاف نظر دارند و شاید برخی دانشجویان صرفا در سر جای خود نشسته و آرام به پرسش مطرح شده فکر کنند بدون پاسخ دادن به آنها Educational and academic disagreements are pretty normal, provided that they are offered and expressed still very respectfully

اختلاف نظرها در حوزه آموزش و تحصیلی و آکادمیک امری کاملا عادی تلقی میشوند به شرطی که به نحو کاملا مؤدبانه مطرح گردند In other words, both students, teachers, and trainers need to hold much respect for one another on campus and in classrooms به عبارت دیگر محصلین و معلمین و مربیان نیاز به این دارند تا برای یکدیگر احترام بالایی قائل شوند در محیط پردیس و کلاسها In some cases, teachers as well as students would feel struck by how respectfully and artfully some students would pose questions and disagree with them and trainers would find themselves marveling at how teenagers and young students disagree with them about a diverse range of topics in a calm and respectful manner در برخی موارد معلمین به همراه دانشجویان احساس تعجب میکنند از اینکه چگونه تعدادی از دانشجویان به ایراد پرسش و ابراز مخالفت با آنها می پردازند اما به نحوی بسیار مؤدبانه و هنرمندانه و اینکه مربیان نیز شگفت زده میشوند از اینکه محصلین درباره طیف وسیعی از موضوعات به نحوی آرام و همراه با احترام عدم موافقت خود را ابراز میدارند  Holding different perspectives on a geopolitical strife, moral complexities, and social tumults and nuances surrounding them can be normal but learning how to respect the audience also matters

یکی از نکاتی که حائز اهمیت میباشد این است که پرداختن و بحث درباره چشم اندازهای گوناگون در ارتباط با اختلافات وابسته به جغرافیای سیاسی و پیچیدگیهای اخلاقی و بحرانهای اجتماعی و معضلات پیرامون آنها کاملا عادی میباشد اما میتوان این کار را همراه با احترام به حضار و طرف مقابل به انجام رساند In some cases, teachers may consider bringing up an issue and as students would then volley questions and answers and in addition, trainers and instructors could coach and assist learners before, and after discussion, sharing and modeling sentence structures and starters and it is advised for teachers to keep silent during debates to further help pupils leverage the opportunity to express themselves در برخی موارد, معلمین ممکن است این نکته را بررسی کنند که موضوعی را مطرح نمایند و سپس دانش آموزان به ارائه و بیان پرسش و پاسخ خواهند پرداخت و به علاوه مربیان و اساتید میتوانند به تقویت و یاری و آموزش دانشجویان از قبل و پس از بحث بپردازند از طریق مشارکت در جمله سازیها و الگوها و ارائه بیان با آنها و اینکه به معلمین توصیه میشود تا در حین مباحث ساکت باشند تا دانشجویان بتوانند با بهره برداری از فرصت به بیان خویش بپردازند.

It is crucial for teachers to ensure all voices are heard in classrooms and foster a culture of respect and that the students would better understand themselves, their studies, skills and develop a set of norms to speak out in a polite manner بسیار برای معلمین مهم میباشد تا اطمینان حاصل نمایند که همه نظرات در کلاسها شنیده شده و نوعی فرهنگ احترام تقویت میشود و اینکه دانش آموزان بهتر خود و مهارتهای خویش را درک کرده و با برقراری معیارهایی بتوانند به بیان نظرات خود به طریقی محترمانه بپردازند Over time, the students will be able to enhance and develop social skills plus strategies in order to listen and effectively express their disagreements in debates به مرور زمان, دانشجویان قادر خواهند بود تا به تقویت و توسعه مهارتهای اجتماعی و استراتژیهای خود بپردازند در راستای شنیدن و بیان نظرات مخالف خود در مباحثات This way, pupils and trainees would develop a true respect for civic discourse and will not feel afraid to enter into it از این طریق, محصلین و شاگردان خواهند توانست تا به توسعه حقیقی احترام برای گفتمان مدنی نایل شده و از ورود به آن ترسی نداشته باشند.

Applying this pedagogical strategy while working with pre-service teachers is also the key in proper classroom management همچنین موضوu مهم دیگر در اداره شایسته کلاس درس کاربرد این روش فن تعلیم در حین همکاری با دانشجویان معلمی میباشد This can be quite another experience when it comes to teaching lessons to the high-schoolers and finding a great teaching model while delivering courses also seems critical این مقوله میتواند با تجربه آموزش و تدریس دروس به دانش آموزان دبیرستانی متفاوت باشد در زمینه مدل و الگوی عالی تعلیمی در حین ارائه دوره ها که حائز اهمیت است Having said that, some instructors opine that while offering educational technology courses for undergraduate students at college to prepare them for graduate higher educational level,  in the area of having an open dialogue, there seem to be plenty of complex issues در عین حال که این مطلب ذکر گردید, برخی اساتید بر این باور میباشند که در حین ارائه مطالب آموزشی به دانشجویان دوره های فوق دیپلم و لیسانس به منظور مهیا ساختن آنها در مقاطع بالاتر آموزش عالی, در ارتباط با داشتن مکالمه و بحث آزاد, موارد پیچیده ای نیز وجود دارند.

For instance, There are a lot of discussions concerning engaging students in complex, thoughtful discourse about recent hot topics such as artificial intelligence in the classroom and it is essential and highly advised to recreate the proper academic and friendly environment where pupils and learners would be easily and safely able to disagree with each other and their professors regarding raising concerns plus pitfalls, offering remedies and solutions whereas some other peers might totally embrace the new possibilities rendered by technology به عنوان نمونه, بسیاری از مباحث وجود دارند در ارتباط با مشارکت دانشجویان در حوزه های گفتمان پیچیده و با معنا و پر تفکر در ارتباط با موضوعات داغ اخیر از قبیل هوش مصنوعی در کلاس و بسیار توصیه میگردد تا به تهیه و تدارک و باز تولید محیط دوستانه و شایسته آکادمیک اقدام نمود, جایی که دانش آموزان و فراگیران بتوانند با آرامش و دوستانه به نقد نظرات یکدیگر و دیگر اساتید خود اقدام نموده و درباره موانع و دشواریهای چنین موضوعاتی به بحث بنشینند, به ارائه راهکار و راه حل بپردازند درحالیکه دیگر همتایان آنها ممکن است که کاملا از امکانات ارائه شده توسط فن آوری استقبال نمایند.