نحوه صحیح نمره دادن به دانش آموزان و چالشهای پیش رو

به راستی بهترین روش و منطقی ترین شیوه نمره دادن به پاسخنامه های دانش آموزان و دانشجویان چیست و به چه چالشهایی میتوان در این رابطه اشاره داشت؟ آیا صرفا با ارزیابی کارنامه های محصلین میتوان به آنها القابی ارائه نمود همچون نابغه و نخبه یا متوسط و ضعیف؟ نظر والدین آنها در این ارتباط چه میباشد و اصولا بهتر است با چه رویکردی در ارتباط با اخذ و ارائه نمرات و کارنامه به فراگیران اقدام نمود؟ برخی معلمین و اساتید بر این باور هستند که به جای استفاده از روش سنتی آزمون و امتحانات و میزان و نحوه جواب دادن دانش آموزان توصیه میشود که بر اساس عملکرد کلی آنها در طول ترم تحصیلی به نمره دادن پرداخت و از این طریق بر طبق رشد و پیشرفت آنها در طول سال تحصیلی میشود به نحو مؤثر به ارزیابی تحصیلات آنها پرداخت.

There is always a hot debate concerning how schools hold exams and that students are graded and at the same time, many families might push back demanding changes to be made to the educational systems همواره بحث و مشاجره داغی وجود دارد در زمینه اینکه چگونه مدارس آزمونها را برگزار میکنند و اینکه محصلین کسب رتبه و نمره مینمایند و اینکه بسیاری از خانواده ها ابراز مخالفت کرده و درخواست تغییراتی در زمینه سیستمهای آموزشی میباشند Some technical terms have been constantly heard of and used by schools and college staff like standard-based exams برخی عبارات فنی همواره شنیده شده و مورد استفاده اعضاء و اولیای مدارس و دانشگاهها قرار گرفته اند از قبیل آزمونهای بر مبنای استاندارد Some schools principals assert that via exploring how to replace traditional grading systems and practices with a kind of new, modern, standard-based one, they were in effect, pursuing a solution to eliminate bias but in some cases some big changes and systems could have caused backlash and widespread opposition on behalf of parents

برخی مدیران مدارس در جستجوی راه حلهای نوین جهت پایان دادن به برخی معضلات و سمت و سوها بوده اند از قبیل تلاش جهت جایگزینی آزمونهای سنتی با امتحانات جدید و نوین براساس معیارهای استاندارد اما در برخی موارد مخالفتهای بزرگی صورت گرفته است از سمت والدین Even some petitions have been signed by children parents and they have held numerous meetings with schools boards and staff in order to rail against the changes and as stated some disagreements have been sparked حتی برخی اعتراضات همراه با امضاء جمع آوری شده اند توسط اولیاء بچه ها و آنها در جلسات متعددی با اعضاء و کارمندان مدارس مخالفتهای خود را در قبال این تغییرات نشان داده اند In many countries, a cohort of teachers and schools principals have been discussing and such talks were pitched as a way toward shifting from grasping and winning points plus scores on exams as well as homework to the direction of the students mastering the materials and study fields and also they have contributed methods in order to better and further support learners

در بسیاری از کشورها, گروهی از معلمین و مدیران مدارس طی صحبتها و همفکریها به این نتیجه رسیده اند که به جای تمرکز بر روی کسب نمرات تحصیلی در آزمونها و تکالیف منزل توسط دانش آموزان به سمت و سوی تسلط آنها در مواد و مطالب درسی پرداخته و اینکه آنها به ارائه روشهایی بپردازند که منجر به یادگیری بهتر و قویتر محصلین شود Of course this solution might take a bit longer to be accomplished البته چنین راهکاری ممکن است قدری بیشتر طول بکشد تا جامه عمل بپوشد Opponents of this theory are actually put in a kind of awkward position as they may fight something which is called equity grading مخالفین این نظریه در واقع در موقعیتی دشوار قرار میگیرند و ممکن است مشغول نبرد و مخالفت با چیزی باشند تحت عنوان انصاف و برابری در یادگیری On the other hand, critics of such plans might oppose it and claim it is still considered an unproven approach and that learners at all levels should not be treated as guinea pigs از آنطرف مخالفین چنین نظریه ای ابراز میدارند مخالفت خود را با آن به این عنوان که هنوز به عنوان روشی تلقی میشود که به اثبات نرسیده و اینکه نبایستی با فراگیران در کلیه مقاطع به مانند موش آزمایشگاهی برخورد گردد.

On the other hand many people have rejected the idea of sticking with the existing grading system since they opine that currently pupils might get a high mark on their exams even if they have skipped the assigned homework during the term and simply at the exam session they may easily prove they have understood and comprehended the material without being ready all year round از آنطرف, بسیاری از افراد با ادامه استفاده از نحوه فعلی نمره دادن مخالفت نموده اند چون آنها بر این عقیده میباشند که برخی دانش آموزان که ممکن است حتی در آزمونها موفق به کسب نمرات بالا شوند ممکن است در طول سال تحصیلی و در انجام تکالیف خود کوشا نبوده باشند و اینکه در این آزمونها بدون آمادگی کلی در یک تست درک و فهم خود از دروس را به اثبات برسانند That is why some parents have disagreed with the notion, protesting that taking away the reward for rigor, perseverance, hard work as well as active participation in the classroom in their opinion would be a mistake به همین دلیل است که برخی از والدین با این نظریه مخالفت کرده و با اعتراض نظر خود را بیان نموده اند با حدف پاداش و مزد زحمات دانش آموزان کوشا و سختکوش و همچنین دارای  فعالیت و مشارکت فعالانه در کلاسها و اینکه چنین کاری به عقیده آنها یک اشتباه میباشد.

A kind of controversy is drawing towards the A-F grading system at most schools worldwide in recent years and plenty of fans of reforming such a system believe that making this switch needs to be gradual and thoughtful and purposeful and also is literally challenging نوعی حالت مشاجره در ارتباط با سیستم نمره دهی A تا F در اکثر مدارس کشورهای جهان در سالهای اخیر مطرح بوده است و بسیاری از طرفداران اصلاح آن بر این عقیده میباشند که یک تغییر نیاز به این دارد که به مرور صورت پذیرد و با تفکر و هدف انجام گیرد و اینکه خود میتواند به مفهوم واقعی کلمه چالش انگیز باشد Otherwise it might go off the rails since both children and students and parents need to be properly educated on why throwing out traditional, old grading systems may seem viable in the modern world today در غیر اینصورت ممکن است این کار از مسیر خود خارج شود از آنجاییکه هم دانش آموزان و هم والدین و معلمین نیاز به این دارند که به خوبی آموزش داده شوند در زمینه لغو و کنار زدن سیستمهای سنتی نمره دهی و اینکه این تحول ممکن است برای جهان پیشرفته کنونی راهگشا باشد.

In case you are wondering what other solutions are in place to substitute older plans, a sort of new proficiency-based mechanism could be used and instead of assigning letters and numbers to the grades given to the students, according to the proficiency achieved by the pupils, even below standards to the ones exceeding them, could be determined شاید شما از خود بپرسید که به جای سیستم قدیمی تعریف عدد و حروف به عنوان نمرات که به دانش آموزان داده میشود در سیستم جایگزین مورد بحث چه چیز قرار است مورد استفاده قرار گیرد بایستی ذکر کرد که بر اساس میزان تسلط و دانش آنها در مطالب آموزشی حتی آنهاییکه زیر حد متوسط هستند تا افرادی که از معیارها فراتر رفته اند نمراتی را تعریف و تبیین نمود Demands and requests for revamping old grading plans have been slowly growing in the last decade and fortunately many teachers are interested in experimenting with new systems to meet the challenges facing the educational systems, so shifting to the new standard-based solution matters

درخواستها و تقاضاها جهت بهبود برنامه های قدیمی نمره دهی به مرور در دهه قبل رو به فزونی گذاشته است و خوشبختانه بسیاری از معلمین علاقمند به تجربه سیستمهای جدید بوده اند در راستای برطرف نمودن نیازهای سیستم آموزشی و از اینرو تمایل و حرکت به سمت و سوی راه حل مبتنی بر استاندارد مهم میباشد It can be argued that in some pilot and trial-based experiments, a lot of teachers have thought of making the new system on a permanent basis میتوان این موضوع را مطرح ساخت که در برخی تجارب و آزمایشات موقتی سیستم جدید بسیاری از معلمین خواستار ادامه دایمی آن شده اند According to some data, several middle schools as well as high schools in many countries have already adopted and implemented the new standards-based grading system براساس برخی داده ها, مدارس راهنمایی و دبیرستان متعددی در بسیاری از کشورها اقدام به استفاده و پیاده سازی سیستم نمره دهی مبتنی بر استانداردها نموده اند It is already prevalent in some cities but still there is some opposition on behalf of the teachers already clinging to the old educational systems در برخی شهرها این سیستم شایع و کاربردی شده است اما هنوز از ناحیه بعضی معلمینی که به سیستم قدیمی آموزشی وابسته هستند مخالفتهایی صورت میگیرد But the point is that they should notice that it is time to emphasize learning combined with impact and efficiency and over effort and hard working اما نکته این است که مقطع کنونی زمانی است که آنها بایستی متوجه این مطلب شوند که تمرکز بایستی بر روی یادگیری در ترکیب با اثر و کارایی باشد به جای تلاش و تقلا و سخت کار کردن.

Equitable learning is actually concerned with prioritizing learning since it already recognizes the fact that the individual journey of every student differs from one another یادگیری و تعلیم مبتنی بر انصاف و عدالت در ارتباط با درک و تشخیص این مطلب میباشد که سفر و سیر و روند یادگیری و آموزشی هر یک از محصلین با نفر دیگری متفاوت است In other words, it truly acknowledges the fact that people learn subjects in a different manner and pace به عبارت دیگر این سیستم این مطلب و حقیقت را بر میشمرد که نحوه یادگیری افراد و سرعت آن با دیگران دارای تفاوت میباشد As stated earlier, some schools have already rolled out this new grading style and interestingly, it offers students several and multiple chances and opportunities to demonstrate what they know همانگونه که قبلا ذکر شد, بعضی از مدارس از مدتی قبل اقدام به اجرای این سبک و سیستم نموده اند و نکته جالب این است که آن به دانش آموزان چندین شانس و فرصت را میدهد تا به ارائه معلومات خود بپردازند A key part of this new educational approach is called evidence-based grading and it means that the teachers are encouraged not to count the usual homework scores of pupils in the final grade for the classes یکی از بخشهای کلیدی این سیستم آموزشی تعبیر میشود با نام مبتنی بر مدارک و شواهد که به این مفهوم است که به معلمین توصیه میشود تا از محاسبه و شمارش نمرات تکالیف روزمره و عمومی دانش آموزان در نمرات نهایی کلاسها خودداری نمایند And the students will not feel worried whether the assigned homework would be graded و اینکه محصلین این دغدغه را نخواهند داشت که آیا تکالیف انجام شده در امتحان خواهند آمد.