برخی از ویژگیهای آموزش همگانی

در ارتباط با آموزش همگانی به چه نکاتی میتوان اشاره داشت؟ جدا از مقوله مقاطع تحصیلی شامل سالهای مدرسه و همچنین آموزش عالی در رده دانشگاه در حوزه آموزش میتوان به مواردی اشاره داشت از قبیل تحصیل رایگان و اخذ بورسیه و همچنین پرداخت شهریه و انتخاب محل تحصیل و دانشکده ای که از نظر رتبه بندی در سطح بالاتری قرار دارد و یا مراجعه به مؤسسات آموزشی آکادمیک غیر انتفاعی و دولتی و بسیاری دیگر از مطالب که در این نوشته به برخی از آنها خواهیم پرداخت. راستی از منظر کسب نمرات درخشان به چه موضوعاتی میتوان اشاره داشت و ترجیح فردی شما به لحاظ انتخاب محل و سازمان آموزشی و توجه به سابقه علمی آنها چیست؟ فارغ التحصیلی از کدامیک از دانشگاهها و مدارس فنی حرفه ای برای دانشجویان در انتخاب شغل مؤثر تر هستند؟

Public education can be quite complex and pretty an expansive topic to qualify and define توصیف و تبیین مقوله آموزش همگانی میتواند کاملا پیچیده و گسترده باشد You could raise some intriguing questions in this respect and a professional teacher might take up a lot of such queries brought up by parents of students at high school or college ممکن است شما هم برخی از چنین پرسشهای جذاب را در این ارتباط مطرح سازید و یک معلم حرفه ای هم شاید به بعضی از چنین سؤالاتی که توسط دانش آموزان و دانشجویان در مقاطع دبیرستان و دانشکده مطرح شده باشند پاسخ دهد What conclusions could be reached in terms of public education anyway راستی به چه نتیجه گیریهایی میتوان در حوزه آموزش همگانی و عمومی دست یافت؟ Ideas like teacher licensure as well as the college choice can also matter in this respect ایده هایی از قبیل اعتبار و مجوز معلمین و همچنین انتخاب دانشکده هم میتوانند در این زمینه حائز اهمیت باشند.

A lot of people who are surfing the net, reading inconsistent tips or analysis plus articles concerning public and academic education might feel and end up confused بسیاری از افرادی که مشغول گشت و گذار در فضای مجازی و مطالعه نکات غیر مرتبط و مقالات و تحلیلها در ارتباط با آموزش همگانی و آکادمیک میباشند ممکن است احساس گیج شدن داشته باشند How can we elaborate further on the subject of public education چگونه میتوانیم در زمینه آموزش همگانی قدری بیشتر و به تفصیل به توضیح بپردازیم؟ Did you know that there are some critics who could oppose the premise of public education آیا میدانستید که عده ای منتقد وجود دارند که ممکن است با فرضیه آموزش همگانی مخالفت داشته باشند؟ They might propose a sort of self-interested version of public education and may critique a lot of current educational rules and regulations in many countries regarding schools and universities آنها ممکن است در زمینه آموزش همگانی معتقد به نظریه مناسب خود و فردی باشند و با بسیاری از قوانین و مقررات آموزشی در خیلی از کشورها در حوزه های مدارس و دانشگاهها ابراز مخالفت نمایند.

It is a truth that public education is often embraced by teachers, students, as well as their parents and that public schools are usually embraced by most people and considered beloved community institutions in nearly all societies این حقیقتی است که آموزش همگانی در اکثر موارد مورد استقبال و آغوش معلمین و دانش آموزان و والدین آنها قرار میگیرد و اینکه مدارس عمومی به عنوان مراکز آموزشی و علمی محبوب توسط آنها در اکثر جوامع قلمداد میگردد But does this notion equal liking and approving absolutely everything about it and not having any criticisms اما آیا طبق این نظریه بایستی تقریبا همه چیز را در ارتباط با آن مثبت و مناسب ارزیابی کرده و هیچ گونه انتقادی نداشت As an example, even positive defendants of public education would broach the idea that some schools are underfunded and also suffer from the issue of being inequitable به عنوان نمونه, حتی طرفداران مثبت اندیش آموزش همگانی بر این عقیده میباشند و این مطلب را بیان مینمایند که برخی از مدارس از ضعفهایی رنج میبرند از قبیل کمبود نقدینگی و کمک مالی و همچنین در آنها برابری و تساوی ممکن است به خوبی اجرا نشود.

Hence, the concept and system of public education could entail and encompass plenty of approaches and could be implemented and organized in myriad methods از اینرو, سیستم و مفهوم آموزش همگانی میتواند شامل و حاوی بسیاری از روشها بوده و به طرق گوناگون و زیادی اجرا و طراحی و تبیین گردد Critics, however, argue that the status quo could be prone to trial and error in many places and settings but they might not decry the entire arrangements in public education اما منتقدین بر این عقیده میباشند که وضعیت کنونی در بسیاری از مکانها ممکن است مبتنی بر آزمون و خطا باشد اما آنها در ارتباط با همه تصمیمات و ترتیبات ممکن است کاملا دید انتقادی نداشته باشند They assert that in many schools, colleges, and districts there may not be a clear-cut management system in place and that some decisions may be based on commercial and for-profit plans آنها بر این اعتقاد میباشند که در بسیاری از مدارس, دانشگاهها, و مناطق ممکن است یک مدیریت شفاف و دقیق دایر نباشد و اینکه شاید بعضی از تصمیمات در جهت اهداف تجاری و سود آور صورت گیرند Take the example of making instructional materials and curricula available to the public and making such assets and stuff transparent to the parents and one might wonder whether or not such policies would constitute good outcomes at the end of the day

به عنوان نمونه میتوان به مواردی اشاره داشت همچون مطالب و محتوای آموزشی و تقویم درسی که در معرض عموم قرار دارند و اینکه برای والدین این مطالب شفاف سازی شود و ممکن است یک فرد از خود بپرسد که آیا این سیاستها در نهایت منتج به آثار مثبت خواهند شد It is advisable to avoid any policies that would put extra burden on teachers’ shoulders توصیه میگردد تا از سیاستهایی که بار مضاعف بر روی دوش معلمین قرار میدهند اجتناب نمود When it comes to the ethos of public education, it could be wholly consistent with the desired educational policies, should parents and the public have more visibility into what is actually being taught to the pupils در حوزه و چارچوب آموزش فراگیر, قطعا یکنواخت و همسو با اهداف و سیاستهای آموزشی میباشد چنانچه والدین و اجتماع و عموم مردم دید کلی داشته باشند در زمینه اینکه به محصلین چه چیزی آموزش و تعلیم داده میشود Even legislators could take big steps to make training policies at schools more transparent حتی قانونگذاران میتوانند گامهای مؤثری بردارند در ارتباط با شفاف سازی سیاستهای آموزشی در مدارس.

On the other hand, when it comes to hiring experienced and keen teachers, proponents of public education opine that factors which should be taken into consideration include: overall expertise and knowledge of the staff as well as their temperament plus mood besides paper credentials از آنطرف, هنگامیکه نوبت به استخدام معلمین مجرب و علاقمند به میان می آید, طرفداران آموزش فراگیر بر این عقیده میباشند که این موارد بهتر است مورد بررسی قرار گیرند: تجربه کلی و عمومی آنها در کنار خلق و خو و اخلاق, همچنین شایستگیها و مدارک موجود It is also argued that strict licensure rules and regulations could hurt public education since such issues might be interpreted as barriers in properly educating pupils همچنین این نظر بیان میشود که قوانین سفت و سخت در زمینه مدارک و شایستگیها شاید به عنوان مانعی بر سر راه آموزش فراگیر و همچنین تعلیم شایسته و مناسب برای محصلین تلقی گردد As an example, pushing schools to hire only teachers holding higher education and college degrees at all grades might not seem that workable or beneficial since evaluating merits of trainers may not be merely done via examining their paper degrees or graduation status به عنوان مثال, تحت فشار قرار دادن مدارس جهت جذب معلمینی که دارای مدارک بالای دانشگاهی باشند ممکن است چندان راهگشا و سودمند نباشد از آنجائیکه ارزیابی شایستگیها و ویژگیهای مربیان را نمیتوان صرفا بر اساس وضعیت فارغ التحصیلی و مدارک آنها به انجام رساند.