تبدیل جلسات علمی و کلاسهای آموزشی به تجربیات نفیس و دلپذیر

کلاسهای علمی آموزشی و آکادمیک در همه مقاطع تحصیلی را میتوان به عنوان تجربیاتی قلمداد کرد که توسط معلمین و مربیان و اساتید برگزار شده و همچنین از سوی آنها و محصلین و دانش آموزان و دانشجویان مورد تجربه فردی و گروهی قرار میگیرند. اما چگونه میتوان با استفاده از متدهای نوین پرورشی و آموزشی به غنا و افزایش کارآیی آنها کمک نمود؟ شاید در وهله نخست گلایه کوچکی که توسط برخی معلمین دلسوز مطرح شود این باشد که کمبود منابع و امکانات در کنار وقت ناکافی در طول ترم قدری به تاثیر حتی متدهای نوین تحصیلی ضربه بزند. در واقع هر یک از دقایقی که در محیطهای علمی و مؤسسات پژوهشی و دانشگاهها صرف میشود میتواند راهگشا باشد. اما چه استراتژیهایی در این زمینه میتوانند به سود معلمین و شاگردان باشند؟

According to the research, it is advised to use strategies in order to make every single classroom a model of exquisite instruction at each level براساس تحقیقات, توصیه میشود تا هر یک از جلسات کلاس در کلیه مقاطع را با استفاده از یکسری استراتژی به عنوان مدلهای موفق و دلپذیر آموزش تبیین نمود What sort of challenges in the classes would teachers from all over the world bring up when being interviewed در حین مصاحبه, معلمین در سراسر جهان به چه چالشهایی در کلاسها اشاره خواهند داشت؟ Not having enough time to deliver lessons appropriately and practice with learners could be among the first issues mentioned عدم داشتن زمان و وقت کافی برای ارائه دروس و همچنین تمرین با شاگردان را میتوان به عنوان اولین موارد مطروحه ذکر کرد It is evident that teachers can’t create or make new additional time, so they are faced with the dilemma of making the most of the time they have available at schools and universities

واضح است که معلمین نمیتوانند دست به خلق و ایجاد زمان جدید و اضافه بزنند و از اینرو آنها با این دوراهی مواجه میباشند که چگونه در مدارس و دانشگاهها از زمانی که در اختیار دارند حداکثر بهره وری و استفاده را داشته باشند On the other hand, schools leaders including principals and superintendents would simply stick to cliches to verbalize and focus matters and slogans like maximizing the time available and not wasting even a single minute but where is the catch از آنطرف, اولیای مدارس از قبیل مدیران و ناظمها صرفا به کلیشه ها و شعارهایی استناد میکنند مانند استفاده حداکثری از زمان در اختیار و اجتناب از صرف و تلف کردن حتی یک دقیقه از زمان اما مشکل در کجا قرار دارد؟ How can we evaluate instructional time in the classroom چگونه میتوانیم به تحلیل زمان آموزشی در کلاس بپردازیم؟ It is often true that in most cases, there is barely enough time for teachers to have professional class meeting and session with their students and they may not be able to cover the entire lessons as they might end up having to schedule another session to finish the topics and give assignments

این مطلب در اکثر مواقع صدق میکند که زمان کافی جهت برقراری جلسات کلاس به نحو حرفه ای ممکن است وجود نداشته باشد با حضور معلمین و شاگردانشان چون این امکان وجود دارد که آنها مجبور شوند جلسات اضافی دایر نمایند برای اتمام موضوعات و همچنین دادن تمرینات But instead of feeling and being hindered and frustrated by this kind of challenge, it is critical that teachers realize that there is the golden opportunity as well as a number of key strategies when it comes to leading the learning of a group of students in order to make the most of every single classroom experience and fortunately in most schools plus colleges there are educational mentors who trainers have the pleasure of working and interacting directly with اما به جای اینکه در ارتباط با این نوع چالش احساس نوعی مانع را داشت, ضروری است که معلمین تشخیص دهند که یک فرصت طلایی در کنار تعدادی استراتژیهای کلیدی وجود دارند در زمینه هدایت گروهی و آموزشی تعدادی از دانش آموزان در امتداد حداکثر بهره برداری از جلسات کلاسها و خوشبختانه در بیشتر مدارش و دانشگاهها مشاورین آموزشی وجود دارند که مربیان این فرصت مناسب را دارند که مستقیما با آنها کار کرده و تعامل داشته باشند.

Some experienced teachers even speak of the impact their colleagues make on them concerning what is known as exquisite instruction and education at schools and colleges at every turn and opportunity برخی از معلمین با تجربه حتی سخن از تاثیر بزرگی دارند که همکارانشان بر آنها داشته اند در حوزه آموزش و تعلیم شایسته و اینکه در هر یک از موقعیتها و فرصتها از این راهکارها استفاده کرد There are academic books and primers for instructors to use and they can return to them over and over to sharpen their memories کتابها و جزواتی وجود دارند که اساتید میتوانند از آنها استفاده کرده و بارها به آنها ارجاع داشته باشند جهت اینکه حافظه خود را همواره تیز نگاهدارند In order to better train teachers and educators, some solutions can be used, whether a large-group of professionals offering development tips in sessions with teachers, or sitting around an office table, or gathering together to review sessions and practicing them with participants in their schools and classrooms, or meeting with a small-group of talented trainers, they all can help make better educators in their own districts

به منظور تربیت مربیان و معلمین بهتر, برخی راهکارها میتوانند مورد استفاده قرار گیرند, صرفنظر از اینکه آیا تعداد زیادی از افراد حرفه ای در یک گروه به ارائه نکات توسعه به معلمین در جلسات بپردازند, و یا نشستن دور یک میز در اداره, و یا گردهم آیی به منظور مرور جلسات و تمرین آنها با شرکت کنندگان در مدارس و کلاسهایشان, و حضور در یک جلسه با تعداد کمی از مربیان مستعد, همه این موارد میتوانند به ساختن و تربیت مربیان و آموزش دهندگان بهتر در حوزه های خود یاری رسانند One of the significant tips is to create a kind of learning environment where teachers would be willing to learn further یکی از نکات مهم به وجود آوردن محیطی است که در آن معلمین مشتاق به یادگیری افزون میباشند In fact, such a setting would welcome participants and the truly learning experience that will take place will be definitely impactful and impressive and as a suggestion, regular meeting and consultation sessions in the schools libraries can be advised در حقیقت, یک چنین فضایی به شرکت کنندگان خوش آمد میگوید و از آنها استقبال مینماید, و چنین تجربه یادگیری و آموزشی که در آن روی میدهد قطعا مؤثر و تاثیر گذار خواهد بود و برقراری چنین جلسات مشاوره در محیط هایی مانند کتابخانه های مدارس توصیه میشود.

Great teachers actually facilitate exquisite learning and they are always respectful to the learners معلمین برجسته در حقیقت تسهیل کنندگان حوزه یادگیری و فراگیری ارزشمند و نفیس بوده و همواره به شاگردان به دیده احترام مینگرند A kind of dedicate social interaction takes place between students and the instructors since learning is considered a social activity and the applied concepts or techniques could contribute or even inhibit such learning experiences in academic groups نوعی تعامل اجتماعی ظریف در بین دانش آموزان و اساتید برقرار میشود از آنجائیکه یادگیری به عنوان فعالیت اجتماعی تلقی شده و مفاهیم و تکنیکهای مورد استفاده میتوانند کمک کننده و یا حتی مسدود کننده تجربیات یادگیری در گروههای آکادمیک باشند Promoting a particular strategy in the classrooms or even spending a few extra minutes each session to facilitate conversation among students and teachers matters تقویت و اشاعه یک روش ویژه در کلاسها و یا حتی صرف تنها چند دقیقه وقت اضافه در هر جلسه به منظور تسهیل و گسترش گفتگو در بین دانش آموزان و معلمین دارای اهمیت میباشد.