نظر تحلیلی در زمینه کارآمد بودن نتایج امتحانات تحصیلی

برای همه محصلین در کلیه مقاطع تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه مقوله و مفهوم امتحانات میان ترم و پایان ترم میتواند یادآور مطالعه و آمادگی تست زدن و پاسخ به سؤالات تشریحی و چند گزینه ای باشد و همچنین برای معلمین و مربیان آموزشی به خاطر آورنده طرح پرسش و تصحیح ورقه های امتحانات, اما پرسشی در این زمینه وجود دارد و آن این است که در کنار مواردی که به برپائی و برگزاری آزمونها در رده های متنوع تحصیلی وجود دارند آیا اصولا امتحانات پایان ترم و میان ترم همچنان جزو بهترین روشها و متدهای بررسی و تحلیلی و سنجش سطوح آکادمیک در کلاسها هستند؟ آیا مربیان و معلمین و اساتید دانشگاه همواره موافق برگزاری امتحانات چند ساعته جهت نمره داده به محصلین و شاگردان خود هستند یا اینکه انتخابهای دیگری نیز وجود دارند؟

Some teachers opine that even the finest, ubiquitous tests in schools and colleges might fail to evaluate and capture what is being truly taught to the pupils برخی از معلمین بر این عقیده میباشند که حتی بهترین امتحانات فراگیر ممکن است نتوانند به خوبی تصویرگر و تحلیل کننده آنچه که آموزش داده میشود باشند در مدارس و دانشکده ها It is already clear that all students during their studies would take numerous benchmark tests to pass the exams and obtain scores واضح است که همه دانش آموزان در طی دوران تحصیلی خود جهت قبولی در امتحانات و کسب نمرات در آزمونهای مهم و معیار و سنجش شرکت مینمایند Such exams might also be known as interim or temporary measures taken to evaluate overall academic progress of learners از چنین آزمونهای موقتی به عنوان معیار و ابزاری استفاده میشود تا به ارزیابی پیشرفت آکادمیک شاگردان پرداخته شود Having said that, in reality, principals and teachers have different, and sometimes contradictory ideas about such assessments and criteria

در کنار مطالبی که ذکر شدند, مدیران و معلمین نظر متفاوت و گهگاه متناقضی دارند در زمینه چنین ارزیابیها و معیارها It could be rather difficult to prepare the best tests at the end of the term which align to the best available academic standards and the students needs to enroll at higher levels and classes میتواند قدری دشوار باشد که چنین امتحاناتی را تهیه کرد که به بهترین نحو بتوانند با استاندارهای موجود آکادمیک و تحصیلی و نیازمندیهای دانش آموزان همخوان باشند جهت ثبت نام در مدارج و کلاسهای بالاتر On the other hand, many teachers contend that such interim exams may easily fail to assess what is actually being learned by the students and that they may not align to the curriculum properly and that they could report a sort of academic mismatch between the courses content matter and the exams being held از آنطرف, بسیاری از معلمین بر این نظر متفاوت هستند که چنین آزمونهای موقتی و مقطعی ممکن است به راحتی نتوانند به خوبی تحلیل کننده مطالب فراگرفته شده توسط دانش آموزان باشند و اینکه شاید چندان سنخیت و تطابقی با برنامه و تقویم درسی نداشته باشند و اینکه نوعی عدم هماهنگی و انطباق بین محتوای دوره ها و آزمونهای برگزار شده وجود داشته باشد.

The exams, in their ideal form, need to align to the accountability measures of the schools, colleges, as well as educational institutes امتحانات در بهترین شکل و نوع خود بایستی تا با نیازمندیهای مدارس, دانشگاهها و مؤسسات آموزشی همخوانی داشته باشند Since the past couple of years, the students staff have been working diligently to help students worldwide recover from negative impacts of the pandemic on their education and scores در خلال چند سال گذشته, کارکنان مدارس در سرتاسر جهان بی وقفه و ساعیانه در حال کار و فعالیت و کوشش بوده اند تا تاثیرات منفی بیماری همه گیر را کاهش دهند بر روی تحصیلات و نمرات محصلین و اینکه آنها را در بازیابی و تجدید قوا یاری رسانند But something entails this matter which is to find methods to properly adjust learning and testing to the academic requirements of the learners اما نکته ای که در این ارتباط وجود دارد این است که بتوان به روشهایی دست یافت تا بتوانند در زمینه نیازمندیهای تحصیلی و همچنین امتحانات شاگردان تطابق و هماهنگی داشته باشند Tests usually assess whether or not the students have mastered what has been taught in the classrooms

امتحانات در واقع تعیین کننده این هستند که آیا دانش آموزان مطالب آموزش داده شده در کلاسها را به خوبی فرا گرفته اند It is quite crucial to discover the functions and intended purpose of each test ضروری میباشد تا با کاربرد و مقصود از برگزاری هر یک از امتحانات به خوبی آشنا شد Still, some critics believe that external assessments of the exams and the education of the students should be considered, given the challenges posed by commercial marketplace today در عین حال, برخی از منتقدین بر این عقیده میباشند که با توجه به بازار تجاری که هم اکنون وجود دارد, راه حل بهتر که میتواند مورد ارزیابی قرار گیرد استفاده از تحلیل و بررسی بیرونی امتحانات و آموزش دانش آموزان میباشد According to the statistics, the overwhelming majority of schools worldwide, use interim exams and tests to give students scores طبق آمار, تقریبا اکثریت مدارس در سطح جهان از آزمونهای موقتی و داخلی استفاده میکنند جهت ارائه نمرات به محصلین In some areas, the schools use internally prepared tests whereas in other areas having access to commercially made exams seems possible which are created by companies, professionals, provinces, states as well as schools and all of such measures can be taken by elementary, middle, and high schools

در برخی نواحی, مدارس از امتحاناتی استفاده میکنند که توسط اعضاء خود آن مراکز تهیه شده اند درحالیکه در دیگر مناطق کاربرد راهکارهای تجاری منطقی به نظر میرسد که توسط شرکتها, افراد خبره, استانها, ایالتها و همچنین مدارس تهیه شده اند و میتوان از این راهکارها در مقاطع دبستان, راهنمایی, و دبیرستان استفاده نمود Summative assessment tests come in multiple formats being used by teachers and educators انواع متنوعی از تستها و آزمونهای پایان ترم و آخر سال وجود دارند که توسط معلمین و مربیان مورد استفاده قرار میگیرند The point is that different types of question forms seem to be better suited for different student and academic needs نکته این است که انواع گوناگون پرسشها بهتر برای نیازمندیهای تحصیلی و دانش آموزان مفید هستند Sets of standardized tests are used by trainers in order to compare students performances at schools ,districts, and neighborhoods انواع پرسشها و تستهای استاندارد مورد استفاده مربیان قرار میگیرند جهت مقایسه عملکرد محصلین در مدارس و نواحی و مناطق.

In pandemic-relevant shifts in kinds of tests being carried out, various forms of exams have been set up by teachers and some of them were accomplished totally online در زمینه تغییراتی که در ارتباط با بیماری همه گیر رخ دادند, در زمینه انواع پرسشنامه ها و تستها هم تغییراتی مشاهده شد که توسط معلمین استفاده شدند و برخی از آنها کاملا از طریق آنلاین به انجام رسیدند Some kinds of tests are intended to measure whether the pupils have fully comprehended the content matter being taught and covered by teachers in classrooms هدف برخی از انواع تستها این بوده است که آیا محصلین کاملا محتوای مورد پوشش و آموزش داده شده توسط معلمین را در کلاسها فرا گرفته اند You can think of items such as test papers plus other kinds of common assignments being given to the learners میتوانید در این رابطه به اوراق و برگه های امتحان و همچنین تکالیف عمومی که به شاگردان داده میشوند بیندیشید There have been some fluctuations in the formats of the tests being stemmed in schools depending on the classroom settings and the academic fields being covered در زمینه های محیطهای کلاسهای درسی و همچنین موضوعات و مفاهیم مورد آموزش هم تغییرات و نوساناتی در مدارس مشاهده شده اند.