طبقه بندی و تعیین سنجش در کلاسهای آکادمیک

تقریبا در بسیاری از کلاسهای آموزشی و درسی در مدارس و دانشگاهها و همچنین مؤسسات آکادمیک در زمان ثبت نام و فرم پر کردن دانش آموزان و دانشجویان و محصلین از آنها تعیین سنجش و طبقه بندی و معیار سطح به عمل می آید که این کار به روشهای گوناگونی به انجام میرسد از قبیل شرکت در مصاحبه های حضوری و همچنین آنلاین یا درخواست از محصلین و داوطلبین برای گفتگو و صحبت درباره موضوعاتی به مدت چندین دقیقه و یا نگارش مقاله و انشاء در زمینه مطالب آکادمیک و روزمره. اما آیا چنین تعیین رتبه ها و سنجش میزان تواناییهای علمی و آکادمیک محصلین همچنان بهترین روش برای رتبه بندی دانشجویان در کلاسهای درس میباشد؟ آیا با استفاده از این کارها میزان و نمرات عمومی در درک مطلب کتبی آنها بهبود خواهد یافت؟

What works and what doesn’t when it comes to placement tests as well as classroom reading groups and academic assignments در زمینه آزمونهای تعیین سطح و همچنین گروههای مطالعاتی در کلاسها و تمرینات و تکالیف آکادمیک چه روشی کار میکند و کار نمیکند At the beginning of the academic year, most teachers would welcome students from wide ranges of academic knowledge, for instance some could be ready to read around whole books whereas others might even have difficulties spelling and recognizing letters در ابتدای سال تحصیلی, معلمین ابتدائی به دانش آموزان خوش آمد میگویند که دارای طیف وسیع و متنوعی از آگاهی و دانش میباشند, مثلا تعدادی از آنها شاید بتوانند از روی کتاب با صدای بلند بخوانند درحالیکه دیگران برایشان دشوار باشد که حروف را تشخیص داده و هجا کنند For a long time, leveled reading groups and class settings deemed to the requirements of students based on their educational and academic backgrounds has been recognized and practiced as the workable solution

به مدت طولانی راه حل پرکاربرد که در بسیاری از موارد مورد استفاده و توصیه شده است قرار دادن دانش آموزان و محصلین در گروهها و کلاسهای تحصیلی و مطالعاتی براساس رده و پایه تحصیلی و آگاهی و دانش و نیارمندیهای آکادمیک آنها بوده است But there is a pile of evidence that such leveling systems might hardly assist struggling students overcome their academic difficulties and could even further divide up high and low performing pupils in classrooms and that achievement gaps could become more evident and clear مقدار بسیار زیادی از مدارک و شواهد وجود دارد که در چنین دوره های سطح بندی دانش آموزانی که دچار مشکل هستند به ندرت از چنین دوره هایی سود برده و منتفع میشوند و اینکه فاصله دستاورد تحصیلی بیشتر و بیشتر عیان و آشکار میگردد So where is the catch and should teachers stop such leveling and grading and academic and educational blocks and systems altogether and come up with novel solutions to address such issues بنابراین مشکل در کجا قرار دارد و اینکه آیا معلمین بایستی چنین دوره ها و رده بندیهائی را متوقف کرده و در جستجوی راهکار جدیدی جهت برطرف کردن چنین مشکلاتی باشند؟

It can prove to be a tricky endeavor to understand such education-based matters در زمینه موضوعات مربوط به این امور آموزشی درک صحیح آنها میتواند قدری دشوار باشد Critics assert that leveling education and classroom settings might need to go but on the other hand, grouping academic settings could still be valuable منتقدین بر این عقیده میباشند که سطح بندی در زمینه آموزش و محیطهای کلاسها بهتر است که لغو گردند اما از آنطرف, گروه بندیهای آکادمیک و علمی میتوانند هنوز ارزشمند باشند It is often claimed that in grouping reading settings, if the emphasis is on fostering specific skills of the learners instead of merely focusing on general reading and assignments the outcome would be much better عموما این نظر بیان میشود که در کلاسهای با محیط گروهبندی در بخش خواندن و مطالعه و درک مطلب چنانچه تمرکز بر روی تقویت مهارتهای ویژه شاگردان باشد به جای صرفا تاکید بر مطالعه عمومی و انجام تکالیف, نتایج بسیار بهتر خواهند بود.

Furthermore, such classrooms and groups need to be flexible, offering students the opportunity to master the courses and move on to other, higher, or lower tiers should the need arise به علاوه, چنین کلاسها و دوره های گروهی بایستی از انعطاف برخوردار باشند به این مفهوم که به محصلین این امکان داده شود که در صورت لزوم و داشتن تسلط در دوره ها بتوانند به سطوح بالاتر یا پایین تر بروند Other advantages associated with group instruction include mixed-ability training and partner work to enhance team work later in careers and higher education مزیتهای دیگری نیز در ارتباط با آموزش گروهی متصور میباشند از قبیل تواناییهای ترکیبی و همچنین تقویت روحیه تیمی از طریق تمرین با همکلاسیها Leveled reading groups can still be considered the basic element of most educational curricula all over the world but there are criticisms as well در کنار انتقاداتی که وارد میشود, هنوز هم میتوان از طبقه بندی مطالعاتی تیمی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تقویم آموزشی در سراسر جهان نام برد.

You may wonder how teachers would come up with leveled reading ideas and grouping classes and the point is that they usually give students some assessments like asking them to read chapters of the books aloud and making a list of the errors they make and in such practices and exams, overall reading comprehension of the learners is targeted and assessed rather than single factors like fluency or pace of context reading شاید شما این پرسش را داشته باشید که ایده و طرح طبقه بندی و تعیین سطح در کلاسهای گروهی و مطالعه درک مطلب کتبی چگونه توسط معلمین ارائه و اجرا میشوند و نکته در اینجاست که آنها عموما اینکار را از طریق دادن تکالیف و تمارین به دانش آموزان به انجام میرسانند مانند درخواست از آنها برای خواندن بخشهائی از کتابها با صدای بلند و تهیه لیستی از اشتباهات که آنها در این آزمونها و تمرینات مرتکب میشوند و نکته این است که در این موارد موضوع مهم درک مطلب کلی آنها مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرد به جای آیتمها و عوامل منفرد از قبیل روان خوانی و یا سرعت خواندن متون.

In classes administered this way, pupils are asked to perform reading according to their already designated levels, and they can get assistance from their teachers and trainers should they get stuck در کلاسهائی که اینگونه اداره میشوند, محصلین براساس سطوحی که از قبل برای آنها تدوین و تعیین شده است به خواندن متون میپردازند و در صورت داشتن اشکال میتوانند از مربیان و معلمین خود درخواست کمک نمایند Teachers also offer indirect help to them, encouraging the learners to look for cues like pictures on the books pages rather than merely concentrating on the letters and words to guess the meaning همچنین معلمین از روشهای غیر مستقیم جهت یاری به شاگردان استفاده میکنند, مثلا به آنها توصیه میکنند که در حین خواندن کتابها به جای صرفا نگاه کردن و تمرکز بر روی کلمات و حروف, جهت حدس زدن معانی به تصاویر کتابها هم دقت نمایند The main objective is to offer assistance to the learners, spot their current position, and giving them tools to master the lessons and challenges in order to grow their skills and abilities, rather than making the assignments boring for them هدف اصلی این است که از طریق ارائه کمک و یاری به شاگردان و محصلین, نقطه کنونی آنها را کشف نموده و از طریق دادن ابزارها به آنها در پشت سر گذاشتن چالشها و تسلط در دروس کمک نمود به جای اینکه تمرینات را برای آنها حوصله سر بر جلوه کرد.