کمک به شاگردان در انجام کارها و تجربیات جدید

آیا بچه ها و شاگردان در کلیه مقاطع تحصیلی و سنین بایستی از کمک بزرگترها و والدین و معلمین خود در فضاهای آموزشی بهره مند باشند تا دست به کسب تجربیات جدید و اکتشافات و دستاوردهای نوین بزنند؟ از آنطرف, برخی منتقدین ممکن است نظر مخالفی داشته باشند و بر این اعتقاد باشند که در اینصورت ممکن است محصلین و بچه ها همواره به بزرگترهای پیرامون خود وابسته باشند و قدری از اعتماد به نفس آنها در چالشهای فرا روی زندگی کاسته شود. نظر شما در این رابطه چیست و چه راهکاری را پیشنهاد میکنید؟ مسلما داشتن کنترل و مراقبت بر روی رفتار و بازیها و تحصیلات فرزندان امری نیکو و پسندیده میباشد اما این نظارت نباید تا حد بسیار زیاد و محدود کننده و آزار دهنده پیش رود. شاید حتی خود محصلین نیز قدری از تجربیات جدید گریزان باشند.

Sometimes a shift in the mindset of teachers and educators would be needed in order to find answers to key queries in the realm of education and assisting learners try new things could be one of them برخی اوقات یک تغییر در ذهنیت معلمین و مربیان مورد نیاز است تا به پاسخهایی دست یافت برای پرسشهای موجود در زمینه آموزش و یکی از آنها میتواند کمک کردن به شاگردان باشد تا دست به آزمایش و تجربه چیزهای جدید بزنند But one critical question is raised over here concerning pupils who are feeling afraid to try new things in their studies and lives and one might wonder whether there is something missing in schools curricula to alleviate such issues اما یکی از پرسشهایی که در اینجا مطرح میشود در ارتباط با محصلینی میباشد که شاید از تجربیات جدید در تحصیلات و زندگی خود قدری هراسان باشند و ممکن است یک فرد از خود پرسش نماید که آیا چیزی در تقویم درسی و آموزشی مدارس فقدان دارد که بتوان از طریق آن اینگونه موارد را کاهش و التیام بخشید.

While consulting behavioral-science advisors and experts, we could come up with some solutions در حین مشورت با مشاورین و کارشناسان حوزه علوم تربیتی و رفتاری, میتوانیم به راهکارهایی دست یابیم What can be said to the afraid students when it comes to trying new experiments in the first place در وهله نخست چه میتوان به دانش آموزانی گفت که در زمینه تجربه چیزهای جدید قدری واهمه دارند As a matter of fact, it would be an egregious mistake to be afraid of whether or not something wrong has been done, whereas, the point is something which has not been done at all در حقیقت, اشتباه فاحشی میتواند باشد که از انجام کارهای اشتباه نگران و واهمه داشت در صورتیکه ممکن است موضوع اصلی اصلا انجام ندادن یک کار باشد Some children could have the habit of coalescing into a pit of regret whereas they could avoid negative mentality and give it a go when encountering new things برخی از بچه ها ممکن است در غم و اندوه فرو روند درحالیکه میتوانند از افکار منفی دوری کرده و در هنگام مواجهه با چیزهای جدید آنها را تست و آزمایش کنند.

According to the research, once you have made up your minds in order to carry out a job, it could be asserted that your frame of mind and attitude or mentality would be entirely different from the time you have actually committed yourself to take an action but what does that actually mean طبق تحقیقات, هنگامیکه شما در ذهن خود تصمیم اتخاذ نموده اید که یک کار را به انجام برسانید, ذهنیت و چارچوب فکری شما کاملا متفاوت میباشد از زمانیکه شما قطعا مصمم به انجام کاری میباشید اما این مطلب دقیقا به چه معنا میباشد؟ The point is that prior to committing to an objective, you might contemplate and deliberate a lot, paying attention to the pros and cons available with equal values and details to each, and that you could completely avoid and in effect shy away from the goals and ideas which you believe would be considered long shots and far fetched نکته در اینجاست که قبل از تصمیم قطعی به انجام یک کار و هدف, شما ممکن است صرفا به اندیشه و بررسی و فکر کردن به نقات قوت و ضعف و موارد یکسان و جزئیات آنها بپردازید و اینکه شما کاملا از احتمالات ضعیف و آرزوهای خیلی بعید و اهداف آینده دور اجتناب میکنید.

On the contrary, once you have made up your mind and made decision and commit yourself to an action, your mindset would be implemental which is focused on the action at hand and your mind could knowingly avoid the cons which could be considered as mere obstacles on your way and instead concentrate on the pros which are moving you ahead in order to solve and overcome the current issues کاملا برعکس, هنگامیکه شما تصمیم خود را گرفته اید و خود را مصمم به انجام یک کار نموده اید, ذهنیت شما کاملا اجرایی و آماده خواهد بود و آگاهانه از مشکلات و نقاط ضعف دوری گزیده و صرفا بر روی موارد مثبت و قوت کار تمرکز خواهد داشت و شما را به پیش میراند تا به برطرف کردن مشکلات و معضلات موجود پرداخته شود In other words, although it is pretty significant to deliberate before taking action, it is also equally important to be a professional at implementing things as well به بیان دیگر, گرچه گمانه زنی و تفکر بسیار مهم میباشد, پیاده سازی و انجام امور هم به همان نسبت حائز اهمیت میباشد.

But what are they afraid of اما ترس و واهمه آنها از چیست؟ It could be that they may fear the unknown or failure before even trying new things میتواند مساله از ترس آنها نسبت به ناشناخته ها و از شکست نشات بگیرد حتی قبل از اینکه چیزهای جدیدی را امتحان نمایند Successful people opine that every single matter and thought can actually be broken down into other smaller pieces and evaluated to determine whether or not it is worth trying out افراد موفق بر این عقیده میباشند که هر چیز و موضوعی را میتوان به بخشهای کوچکتر و ظریفتر تقسیم نمود تا بهتر به تحلیل در زمینه داشتن ارزش امتحان و آزمایش آن پرداخت It is why professional managers as well as educators assume that decision making is of great significance به همین دلیل میباشد که مدیران و مربیان حرفه ای عقیده دارند که تصمیم گیری حائز اهمیت بالایی میباشد But does that mean that mere wanting to do something is enough to consider it done, regardless of having the necessary skills and relevant knowledge

اما آیا این به این معنا میباشد که صرفا داشتن علاقه به انجام کاری صرفنطر از داشتن معلومات و مهارتهای لازم کافی میباشد؟ Successful and caring parents could be ideal models for their children in the area of practicing and making accurate decisions والدین دلسوز و موفق میتوانند الگوهای خوبی باشند برای فرزندانشان در زمینه تمرین کردن و اتخاذ تصمیمات صحیح You can also teach them that a good motto to have in life is to repeat that they can do new things همچنین میتوانید به آنها تعلیم دهید که شعاری را که میتوانند در زندگی داشته باشند این است که در واقع آنها قادر به انجام کارهای جدید هستند Don’t forget to be and act like supportive of their endeavors فراموش نکنید که نقش حمایتی برای آنها در زمینه تلاشهایشان ایفا نمائید Asking questions and providing them with good, convincing answers could be practiced in household discussions too همچنین در محیط خانواده میتوان در بحثها به ایراد پرسش و پاسخهای مناسب همت گمارد Always discuss the process and progress of the tasks children are assigned همواره در زمینه مسؤلیتهایی که به بچه ها محول شده اند در موارد روند و پیشرفت کار بحث نمائید.