بررسی و درمان برخی مشکلات در خوانش و املاء و هجاء

برخی دانش آموزان و دانشجویان در محیطهای تحصیلی و آکادمیک ممکن است از برخی مشکلات کوچک رنج ببرند در زمینه خوانش و املاء و هجای تعدادی از کلمات و معلمین و مدیران دلسوز تحصیلی در حوزه آموزش میتوانند این موارد را تحت بررسی و درمان و علاج قرار دهند. حتی توصیه میگردد که از سنین بسیار پائین مانند پیش دبستانی و مهد کودک چنین موارد که میتوانند بعدا در آینده آموزش و پیشرفت تحصیلی محصلین را تحت تاثیر قرار دهند ارزیابی و در صورت لزوم درمان و علاج نمود و برای آنها راهکار مناسب پیدا کرد. چنین اشکالات عموما در زمینه هائی رخ میدهند مانند خواندن از روی برخی مطالب و پاراگرافها در کلاس و یا هجای تعدادی از واژگان که ممکن است قدری به نظر دشوار برسند و همچنین تلفظ و هجای کلمات و عبارات و اصطلاحات.

Via implementing dyslexia screening at schools, teachers and principals would be better able to help students with reading and writing difficulties از طریق پیاده سازی بررسی نارساخوانی و خوانش پریشی در مدارس, معلمین و مدیران بهتر قادر خواهند بود تا به دانش آموزانی که در مطالعه و نگارش دچار مشکلات هستند کمک کنند It would be a good idea for authorities to sign into law a bill that would mandate such universal reading and writing examinations through kindergarten to early stages of schools and preschool settings نظر مساعدی میباشد که مقامات با تصویب چنین برنامه های تحلیل و ارزیابی جامع در مقاطع پیش دبستانی و مهد کودک تا اوایل مقطع دبستان آنرا به یک ضرورت تبدیل نمایند Reading disorders could exist among some learners which needs to be remedied at early ages

اختلالات خواندن ممکن است بین برخی شاگردان وجود داشته باشند که نیاز است در مراحل نخست مورد علاج واقع گردند Teachers need to intervene to spot the students with reading and writing failures fast معلمین نیاز دارند تا ورود پیدا کرده و به سرعت دانش آموزانی را که در خواندن و نوشتن مشکل دارند شناسائی نمایند Educational institutes also need to adopt policies to offer assistance in this regard مؤسسات آموزشی همچنین نیاز دارند تا به ارائه کمک و مساعدت در این زمینه همت گمارند Dyslexia might hinder students learning process and context plus meaning of concepts and lessons in classrooms should be prioritized اختلال در خواندن ممکن است مانع فرایند پیشرفت دانش آموزان گردد و همچنین معانی و مفاهیم و دروس در کلاسها بایستی مورد تاکید قرار داشته باشند This setting opposes systemic education and can usher in new trends in the area of making progress at various academic stages این محیط در برابر آموزش سیستماتیک مطرح میشود و میتواند نوید بخش روندهای نوین در عرصه پیشرفت در حوزه های مختلف آکادمیک مطرح شود.

In order to have a better insight in this case, teachers and trainers are encouraged to conduct research and establish evidence-based education plans to have further details about the science of reading and writing به منظور داشتن بصیرت بهتری در این زمینه, به معلمین و مربیان توصیه میشود تا به انجام تحقیقات پرداخته و با داشتن برنامه های آموزشی مبتنی بر شواهد به جزئیات بیشتری درباره علم مطالعه و نگارش دست یابند Carrying out cognitive research as to how children become capable of reading texts and spelling words and writing paragraphs به انجام رساندن تحقیقاتی در ارتباط با اینکه چگونه کودکان قادر میباشند که متون را مطالعه کرده و کلمات را هجا نمایند و پاراگرافها را بنویسند When it comes to reading comprehension, the students employ their knowledge of the world around them to discover the embedded meaning in texts

هنگامیکه نوبت به درک مطلب کتبی میرسد, دانش آموزان از دانش خود در رابطه با جهان پیرامون استفاده میکنند تا به کشف معنای نهفته در متون نایل شوند But the promising piece of news is that even students suffering from dyslexia can manage to overcome limitations but they need support as well اما خبر امید بخش این میباشد که حتی دانش آموزانی که از اختلال خواندن رنج میبرند میتوانند بر محدودیتها فایق آیند اما آنها نیز نیاز به کمک و یاری دارند The point leads to achieving equity for all learners این نکته سرانجام رهنمون میشود به برابری برای همه دانش آموزان Apart from its definition, dyslexia which is called a reading disorder which entails having trouble recognizing words and letters and sounds or decoding in reading comprehension, it does not necessarily impair or hamper intellectual and academic development of the kids during their education and studies but they might show signs of having difficulty with hearing, storing, processing, remembering and storing words and sounds since they might struggle with reading passages, writing articles, and spelling or pronouncing words, phrases and statements

در کنار توصیف اخلال در خوانش, میتوان از آن به عنوان یک اشکال و اختلال در حوزه مطالعه و خواندن یاد نمود که گسترش پیدا میکند در زمینه های تشخیص کلمات و حروف و صداها و همچنین رفع اشکال و توضیحات در بخش درک مطلب کتبی, و اینکه الزاما به مانند مانع و مشکل در حوزه فکری و توسعه آکادمیک و علمی نیست برای کودکان در تحصیلات و آموزش خود اما آنها ممکن است از خود علایمی نشان دهند در قسمتهای داشتن ایراد و اشکال در حین شنیدن, ذخیره نمودن, فرآوری کردن, بخاطر آوردن و به یاد داشتن کلمات و اصوات چون آنها ممکن است دست و پنجه نرم کنند و تقلا در حین مطالعه و خواندن متون, نگارش مقالات, هجا کردن و تلفظ کلمات, عبارات, و اصطلاحات Teachers are advised to observe the symptoms and ages of the students in which dyslexia might occur به معلمین توصیه میشود تا به علائم اخلال در خواندن در دانش آموزان و سن آنها توجه نمایند Failing to remember important details from reading passages plus spelling the same words repeatedly as well as blending sounds of similar letters could be considered in this category

میتوان در این طبقه بندی به مواردی اشاره داشت همچون مشکلات در یادآوری نکات مهم پس از مطالعه متون و همچنین تلفظ کلمات یکسان برای چندین بار در کنار ترکیب و ادغام نمودن اصوات و آواهای شبیه به هم در حروف The students who are aware of such problems might feel frustrated and overwhelmed in the classrooms and some might completely give up reading aloud in front of the audience دانش آموزانی که آگاه به چنین مشکلاتی میباشند ممکن است احساس ناراحتی نمایند و برایشان دشوار باشد در کلاسها و اینکه احتمالا در حضور جمع از خواندن متون با صدای بالا اجتناب نمایند These students could sometimes take time to copy the entire materials on boards to avoid forgetting them and they might have difficulty keeping up with their peers این گروه از دانش آموزان ممکن است زمان صرف کنند تا تمام مطالب بر روی تخته را یادداشت نمایند جهت جلوگیری از فراموشی و رساندن خود پا به پای دیگر همکلاسیها برایشان دشوار باشد Multi-sensory activities in addition to hearing and sight when teaching and learning lessons in the classes could help like sand writing using special boards as well as digital pens that can scan texts and read them out loud فعالیتهای چند حسی میتوانند کمک کنند در زمینه تعلیم و فراگیری دروس از قبیل تخته های شنی و همچنین قلمهای دیجیتال که میتوانند در اسکن کردن و با صدای بلند خواندن متون مفید باشند.