استفاده از تصاویر و کتابهای مصور در آموزش و کلاسها

برای افزایش میزان بهره وری و همچنین مشارکت دانش آموزان و دانشجویان و بطور کلی محصلین در همه رده های آموزشی و تعلیم میشود از یکسری تمهیدات و امکانات و ابزارها استفاده کرد. در کلاسهای درس میتوان یکسری قوانین و مقررات آموزشی وضع کرد در ارتباط با نحوه و ساعات ورود و حضور در کلاسها توسط محصلین اما محصولات کمک آموزشی از قبیل صوتی و تصویری در سالهای اخیر به خوبی جای خود را در محیطهای آموزشی و تعلیم و تربیت باز کرده اند و تقریبا هم اکنون در اکثر مؤسسات و مدارس در کشورهای گوناگون جهان میتوان چنین ابزارهائی را پیدا کرد. برخی اوقات هنوز از محصولات چاپی و دارای تصاویر آکادمیک و علمی استفاده میشود که در توضیح دروس توسط مربیان و معلمین به انتقال مفاهیم به محصلین کمک شایانی مینمایند.

How can graphic novels as well as multimedia tools such as comics and pictures assist both teachers as well as students to master learning and teaching sessions in classrooms چگونه رمانهای تصویری در کنار ابزارهای چند رسانه ای شامل کتابهای مصور و تصاویر میتوانند به معلمین و دانش آموزان در زمینه کسب مهارت در امر فراگیری و تعلیم و آموزش در جلسات کلاسها یاری رسانند؟ They, in effect, can help engage learners more as well در حقیت آنها میتوانند مشارکت شاگردان را بیشتر کنند There is no doubt that in most schools and colleges, pupils need to adhere to rules concerning arriving in the classrooms on time and raising their hands to take turns and ask questions but how can teachers engage them more in their studies via opting for graphic novels as well as comic books plus educational multimedia tools

شکی وجود ندارد که در بیشتر مدارس و دانشگاهها, محصلین نیاز به این دارند که به قوانینی پایبند باشند در زمینه ورود به کلاسها در زمان معین و همچنین بلند کردن دستان خود جهت نوبت گرفته و سؤال کردن اما معلمین چگونه میتوانند به شاگردان در بالابردن مشارکت آنها بیشتر کمک کنند از طریق استفاده از رمانهای تصویری و همچنین کتابهای مصور به علاوه ابزارهای آموزشی و چند رسانه ای؟ Such tools and phenomena are hardly new, modern inventions of the world today as stories embedded inside pictures and graphics have been found throughout history of mankind and nearly in all cultures and scientists have even spotted cave carvings and paintings in this category as well as the artistic works found dating back to the medieval time and era چنین ابزارها و پدیده ها را به ندرت میتوان به اختراعات زمان و عصر مدرن و پیشرفته کنونی محدود نمود چون آنها در طول تاریخ و در همه فرهنگها نیز حضور داشته اند و دانشمندان حتی به آثار و نقشها و تصاویر و کنده کاری هائی در غارها برخورده اند در همین طبقه بندی به همراه آثار هنری که به زمان دوران قرون وسطی بر میگردند.

Employing comic books as well as graphic novels can further help the students bond with their lessons and books کاربرد رمانها و داستانهای تصویری به همراه کتابهای مصور بهتر و قویتر میتواند به دانش آموزان در ارتباط داشتن قوی با درسها و کتابها عمل کند In such classrooms and educational settings, pupils could even become what known as geeks or nerds in their subjects در چنین کلاسها و فضاهای آموزشی, محصلین میتوانند عموما نامیده شوند به عنوان نابغه یا نخبه و بسیار درس خوان و دانا در مطالب و موضوعات خود Another advantage associated with using graphic novels and comic books is that they can act like an entry point and a bridge into complex, complicated, and difficult subjects امتیاز دیگری که در ارتباط با رمانهای تصویری و کتابهای مصور وجود دارد مربوط به نقش آفرینی آنها به عنوان مبدا و نقطه شروع و آغازین و پل به سمت موضوعات پیچیده و دشوار میباشد.

In other words, when it comes to learning a particular lesson, via using a pop image or picture, the students can argue and explain what they are seeing and then they can use them as evidence to ask questions and answer them به عبارت دیگر, در زمینه فراگیری یک درس ویژه, از طریق استفاده از یک تصویر که نصب شده است یا عکس, دانش آموزان قادر خواهند بود تا به توضیح و تفسیر آنچه می بینند بپردازند و همچنین از آن به عنوان مدرک و مستند استفاده کنند در حین پرسش و پاسخ به سؤالات In many classes, learners can point to the pictures and then discuss matters with other classmates and teachers در بسیاری از کلاسها, شاگردان میتوانند به تصاویر اشاره کرده و با دیگر همکلاسیها و معلمین به بحث مشغول شوند No wonder historical books and novels can be used educationally به همین دلیل جای تعجب وجود ندارد که میتوان از کتاب داستانهای تاریخی استفاده آموزشی نمود.

Experts opine that educational comic books along with graphic novels can function similar to vehicles which can be used to boil down complex, historical, societal and scientific subjects to basic concepts کارشناسان بر این عقیده میباشند که کتابهای مصور و رمانهای تصویری آموزشی میتوانند به عنوان وسیله و ابزاری کاربرد داشته باشند که مفاهیم پیچیده تاریخی, اجتماعی, و علمی را تبدیل به خلاصه مفاهیم پایه نمایند Furthermore, they can be used to narrate stories in a chronological and yet exciting order به علاوه, آنها میتوانند استفاده شوند جهت روایت داستانها بر طبق توالی تاریخی و زمانی و روش جذاب Enhancing the students engagements in educational projects creatively also matters which can be carried out via using comic books and graphical novels همچنین موضوع مهم دیگر افزایش و بهبود مشارکت دانش آموزان در پروژه های آموزشی به نحو خلاقانه است که توسط کتاب داستانهای مصور و رمانهای تصویری قابل انجام میباشد.

Even in the area of literature of nations, adding superheros to the comic books the students can encounter while reading them can help teachers and schools administrators transfer indigenous cultural tips to the pupils and children حتی در حوزه ادبیات ملل, افزودن ابر قهرمانها به کتابهای مصور که دانش آموزان در حین مطالعه با آنها برخورد پیدا میکنند میتواند به معلمین و اولیای مدارس در انتقال نکات فرهنگی به محصلین و بچه ها کمک کند Even most parents have no complains about adding comics to the curriculum at school should they help their kids further learn about their culture and score better in exams حتی اکثر والدین شکایتی ندارند در این زمینه که کتابهای مصور به تقویم آموزشی مدارس افزون شوند چنانچه آنها به بچه های آنها کمک کنند بهتر درباره فرهنگ خود بیاموزند و اینکه در امتحانات نمرات بهتری کسب نمایند In fact, teachers and parents need to move away from traditional attitude that comic books are simply filled with violent content matter as they can be loaded with insights, educational, and cultural lessons در واقع, معلمین و والدین بایستی از این نظریه سنتی فاصله بگیرند که کتابهای مصور صرفا مملو هستند از محتویات و موضوعات خشونت بار از آنجائیکه آنها میتوانند پر از بصیرت و بینش و دروس آموزشی و فرهنگی باشند.