تاثیر والدین و معلمین بر تصمیم گیری دانش آموزان

تصمیم گیری دانش آموزان و محصلین همواره در حوزه های مختلف مورد توجه و بررسی والدین و همچنین اولیای آموزشی در مدارس و دیگر مقاطع تحصیلی و آکادمیک بوده و هستند. این موارد میتوانند در بخش خانوادگی و اجتماعی و در تعامل با دیگر همکلاسیها و در مؤسسات فرهنگی مورد ارزیابی قرار گیرند. در واقع محصلین خود را برای ورود به جامعه آماده مینمایند و تصمیماتی که آنها اتخاذ میکنند نیز میتوانند در این ارتباط مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند. برخی اوقات دانش آموزان و فرزندان در محیط خانواده و مدرسه نیاز به کمک دارند در رابطه با مواجه شدن با انتخابها و گزینه های گوناگون و نحوه انتخاب آنها نیز حائز اهمیت میباشد. موانع و تسهیلاتی که میتوانند در این رابطه دارای تاثیر باشند چیستند و نقش والدین و مربیان چیست؟

There is a question raised here concerning the ways parents can influence their children’s decision making in life and and school پرسشی در اینجا مطرح میشود در ارتباط با نقشی که والدین میتوانند ایفا کنند بر تصمیم گیری فرزندانشان در زندگی و مدرسه Sometimes it can be literally known as smart architecture of decisions made by students which can be quite subtle شاید بتوان برخی اوقات به مفهوم واقعی کلمه از آن تعبیر نمود به مهندسی و معماری هوشمندانه تصمیماتی که توسط محصلین اتخاذ میگردند که میتواند کاملا ظریف باشد The point is that even good, smart students and children need assistance to make sound decisions in life and while studying نکته در اینجاست که حتی دانش آموزان خوب و باهوش نیز نیاز به کمک و یاری دارند در زمینه تصمیم گیریهای صحیح و درست در زندگی و حین تحصیل.

Importantly, how you would present them with various choices and alternatives can also affect what and how they would pick نکته مهم در اینجاست که نحوه ارائه راهکارها و پیشنهادات توسط شما نیز میتواند بر روی نحوه و چگونگی تصمیم گیری آنها تاثیر داشته باشد It can be compared with surfing the net, what we are offering and not offering to the audience تقریبا شبیه به گردش در فضای مجازی میباشد که ما آنچه را که ارائه میکنیم و انجام نمیدهیم نسبت به مخاطب تعیین می نماییم Even parents can describe the options and alternatives to their children and so, the architecture of choice can be a good technical term to introduce and use in this regard حتی والدین میتوانند نسبت به توصیف انتخابها و گزینه ها برای فرزندان خود اقدام نمایند و از اینرو انتخاب عبارت معماری گزینه ها میتواند مناسب و معرفی مناسبی در این ارتباط باشد.

The way options are presented and how ultimately they will affect the choices made matters as well همچنین نحوه ارائه پیشنهادات و اینکه در نهایت چه تاثیراتی بر روی گزینه ها خواهند داشت نیز حائز اهمیت میباشد But you may wonder what caring parents and teachers need to do and acquire in terms of offering better educational choices to the pupils اما ممکن است شما این پرسش را مطرح نمائید که والدین و معلمین دلسوز بایستی چه گزینه های آموزشی بهتر را به محصلین ارائه نمایند Most parents might simply underestimate the effective roles they can play to influence their children’s choices and decision making اکثر والدین ممکن است به سادگی اثر و نقش مؤثر که آنها میتوانند بر تصمیم گیری و انتخابهای فرزندانشان داشته باشند را دست کم بگیرند Parents can have a word with their children concerning the colleges they attended and have a verbal discussion with their kids

والدین میتوانند با فرزندان خود گپ و گفتی داشته باشند در ارتباط با دانشکده ای که در آن حضور داشتند و همچنین بحث شفاهی با کودکان خود داشته باشند One solution and suggestion is to think more broadly in order to generate further educational ideas یک راهکار و پیشنهاد این است که به طور گسترده تر اندیشید به منظور ارائه ایده های بیشتر آموزشی There are also pitfalls to avoid when it comes to making decisions همچنین مشکلات و معضلاتی وجود دارند در ارتباط با تصمیم گیری که بایستی از آنها اجتناب نمود One common issue to address is think long term and about the upcoming future, rather than being limited to here and now only یکی از مشکلات عمومی و مشترک که بایستی مورد علاج و بررسی قرار گیرد این است که بهتر است تا به راه حلها و برنامه های آتی و بلند مدت نگریست به جای محدود نمودن خود صرفا به هم اکنون و الان Educational psychologists would call this attitude the interference which limits discovering how choices can make a big difference

روانشناسان آموزشی این نظریه را دخالت و ورود می نامند که محدود کننده دریافت و کشف انتخابها و تغییرات بزرگ آنها هستند But is there any way we can all assist children consider future impacts when they make decisions اما آیا روشی وجود دارد که ما به بچه ها یاری برسانیم در ارتباط با بررسی تاثیرات آینده هنگام تصمیم گیری آنها؟ The fact is that nearly all children and students would look to their parents and teachers for help considering life choices and ideas pertaining to their careers in the society, even if they do not assert this directly حقیقت این است که بیشتر بچه ها و دانش آموزان به والدین و معلمین خود نگاه میکنند, حتی اگر این را بطور مستقیم بیان نکنند, در زمینه انتخابها در زندگی و همچنین در ارتباط با مشاغل خود در جامعه Many parents could make the common mistake of trying to shield and protect their drench from the entire mistakes and wrong decisions they have already made in their lives

خیلی از والدین مرتکب این خطا و اشتباه عمومی میشوند که تلاش میکنند تا فرزندان خود را کاملا محافظت نمایند از همه اشتباهات و تصمیمات خطایی که در زندگی خود قبلا اتخاذ نموده اند As a matter of fact, children need to make some mistakes in their lives and learn from them to succeed later on در واقع, فرزندان نیاز به این دارند تا مرتکب برخی اشتباهات شوند در زندگی خود به منظور درس گرفتن و آموختن از آنها و بعدا موفق شدن Passionate, keen teachers and parents are encouraged to foster a mature relationship with children and students به معلمین و والدین دلسوز و علاقمند توصیه میشود تا به ایجاد و تقویت یک رابطه پخته و قوی با فرزندان و دانش آموزان همت گمارند They can also set a good example for them both in life and career choices همچنین آنها میتوانند هم در انتخاب در عرصه زندگی و شغل الگوی مناسبی برای آنها باشند Adopting the accurate perspectives and opinions and expressing them in a proper manner matters as well همچنین, پذیرش چشم اندازها و نظرات مناسب و بیان آنها به طریق شایسته دارای اهمیت میباشد.