مدیریت استرس و آرامش فکری معلمین در قسمت آموزش

در حوزه آموزش میتوان به بسیاری از راهکارها اشاره داشت در زمینه کنترل و مدیریت استرس و دغدغه در بین دانش آموزان و محصلین و همچنین دانشجویان که این امر خود میتواند بر روی راندمان و بازده آکادمیک و نمرات پایان ترم آنها تاثیر بزرگی داشته باشد اما نکته دیگر که به همان اندازه مهم میباشد مدیریت دغدغه و ضرورت داشتن آرامش فکری در بین معلمین و اساتید میباشد چون سلامت روحی و روانی آنها هم بسیار حائز اهمیت است. برخی راهکارها توسط مؤسسات آموزشی و فرهنگی پیشنهاد میشوند شامل مرخصی برای تجدید روحیه و قوا و یا شرکت در کلاسهای توجیحی و مشاوره جهت بررسی و تحلیل و درمان برخی مشکلات شایع در بین کارکنان حوزه آموزش. اما آیا روشهای دیگری نیز وجود دارند که میتوانند مشکل گشا و توصیه شوند؟

Managing stress and focusing on mental health for teachers and instructors matters مدیریت استرس و همچنین تمرکز بر روی سلامت ذهنی از سوی معلمین و اساتید حائز اهمیت میباشد Teaching has always been looked at as a highly sustainable career and in recent years, in particular, during the global pandemic, burnout rates have been high among education staff همواره به شغل معلمی به عنوان رشته قابل استمرار نگاه شده است و در سالهای اخیر, به ویژه در طی زمان بیماری همه گیر جهانی, آمار خستگی از شدت کار در بین کارمندان بخش آموزش بالا گزارش شده است It seems that educators are professional enough to carry out their duties in educational fields but they seem to need only more time to manage stress in their tenure به نظر میرسد که مربیان به قدر کافی حرفه ای میباشند که بتوانند از عهده مسؤلیتهای خود در بخشهای آموزشی برآیند اما آنها صرفا به زمان بیشتری برای مدیریت استرس در دوران تصدی خود نیاز دارند.

In some cases, behavioral challenges among teachers and pupils have increased and issues like substitute staff as well as staffing shortages keep to hurt schools worldwide در برخی موارد, چالشهای رفتاری در بین معلمین و محصلین رو به افزایش نهاده است ار قبیل کارمندان جایگزین و همچنین کمبود کارکنان که به مدارس سرتاسر جهان آسیب رسانده است But it seems in some circumstances, schools do not seem to be listening to the complaints of passionate teachers and trainers اما به نظر میرسد که برخی اوقات مدارس چندان به گلایه های معلمین و مربیان دلسوز گوش فرا نمی دهند According to some research, teachers tend to report nearly twice as much as other employees when it comes to  having difficulties and struggles coping with job-associated stress طبق برخی تحقیقات, معلمین تقریبا دو برابر دیگر مشاغل در ارتباط با تجربه مشکلات و دشواریها در ارتباط با استرس گزارش کرده اند And the percentage of burnout among them is also higher و همچنین استرس و خستگی مفرط و فرسودگی شغلی برای آنها نیز بالاتر میباشد.

It is telling that frequent, constant long-run stress and anxiety can lead to the teachers experiencing even health problems and depression نکته مهم این است که استرس مداوم و طولانی مدت میتواند منجر به این شود که معلمین حتی احساس مشکلاتی در زمینه سلامتی و افسردگی را تجربه نمایند There is one problem with researches being conducted about general health, well-being and their experiences in most neighborhood and that is for the results being kind of sparse and not focused یکی از مشکلاتی که در زمینه تحقیقات انجام رسیده در زمینه سلامتی عمومی و تجربیات معلمین در بیشتر مناطق و نوحی این میباشد که عموما این نوع تحقیقات گسترده و پراکنده بوده و متمرکز نمیباشند The sad news is that the criteria in the aforementioned elements have declined in recent years خبر ناراحت کننده این است که در سالهای اخیر معیارهای قبلا ذکر شده رو به کاهش گذاشته اند.

And even for teachers who attempt to push through and neglect such stress-related issues, they and their students will both experience mental and physical problems و حتی برای آندسته از معلمینی که به شدت با این مقوله مقابله به مثل نموده و بی اعتنا هستند, هم برای آنها و دانش آموزانشان از جنبه سلامت فکری و جسمی مضر میباشد Educators and trainers who experience burnout in their jobs, would show up in classrooms with low energy and even negative mentality and attitude and the pupils would definitely spot such behavioral challenges and may even follow suit مربیان و معلمینی که در شغل خود احساس خستگی مفرط میکنند و در کلاسها با روحیه پایین و انرژی منفی ظاهر میشوند بر روی شاگردان نیز تاثیر میگذارند و ممکن است آنها هم از این رفتارها پیروی نمایند This kind of dysregulated behavior among teachers and students could eventually erupt in showing bad and violent and inappropriate behavior and low efficiency in education and studies

این نوع رفتار غیر منضبط و منطقی میتواند سرانجام در بین معلمین و دانش آموزان فوران داشته باشد به صورت رفتار بد و خشن و ناشایست و همچنین بهره وری پایین در آموزش و تحصیلات Educators often assert that they need more time and space to control the situation and do their jobs pretty well and no wonder they often are fed up with mundane administrative tasks plus paperwork in educational settings مربیان عموما بیان میکنند که آنها به زمان و فضای بیشتری نیاز دارند تا بتوانند موقعیت را کنترل نمایند و همچنین در شغل خود موفق ظاهر شوند و جای تعجب نیست که آنها غالبا از امور خسته کننده اداری دلزده بوده و همچنین از کارهای کاغذ بازی در محیطهای آموزشی دل خوشی ندارند The question of must and want is also discussed in this respect پرسش باید و خواستن نیز در این زمینه مطرح میشود Is it OK that officials demand teachers pull reports on the students who are prone to failing or calling their parents when the children are absent from school

آیا قابل قبول است که مسؤلین از معلمین درخواست داشته باشند که گزارش تهیه کنند در ارتباط با دانش آموزانی که ممکن است مستعد مردودی در امتحانات باشند یا اینکه به والدین آنها تلفن بزنند چنانچه در مدرسه غیبت داشته باشند Naturally, even setting up a simple calling application or program could do such jobs طبیعتا, حتی ایجاد یک برنامه ساده یا نرم افزار میتواند چنین کارهائی را به انجام برساند Teachers need peace and quiet to plan their lessons inside the walls of the classes and the officials as well as parents need to support them معلمین نیاز به این دارند تا در سکوت و آرامش به برنامه ریزی درسی در داخل محیط کلاسها بپردازند و مسؤلین و والدین بایستی از آنها حمایت نمایند Reducing the daily workload for teachers can be one solution کاهش حجم کار روزانه برای معلمین میتواند یک راه حل باشد On the other hand, managing large class size can be difficult, since teachers would be willing to implement their inclusive educational practices and habits از آنطرف, اداره کلاسهای تعداد بالای دانش آموزان میتواند دشوار باشد از آنجائیکه معلمین مشتاق هستند تا تمرینات و عادات مشارکت حداکثری محصلین را پیاده سازی نمایند.