معلمین مجرب نیز نیاز به آموزش و به روز شدن دارند

میتوان به مفهوم و موضوع آموزش و تربیت معلم و به روز نمودن علم و آگاهی آنها در ارتباط با رشد و تعالی تحصیلات و پرورش نسل دانش آموزان و دانشجویان از منظر کمال علمی و آکادمیک نگریست. در حقیقت معلمین افرادی هستند که برای فراگیران و دانش پژوهان به مثابه افرادی عمل میکنند که دارای مشعل و پرچم علم و آگاهی هستند و آنها را در تاریکی به سمت راه درست و صحیح راهنمائی میکنند. معلمین مجرب هم از جنبه تئوری و عملی خود را به روز نگاه میدارند اما بهتر است اینکار توسط نهادهای ذیربط صورت پذیرد تا در این دوره ها بسیاری از مربیان در سطوح مختلف آموزشی شرکت داشته باشند.

Even excellent teachers and trainers need proper training during their tenure as well, and this subject can be addressed as part of teaching excellence حتی معلمین و مربیان طراز اول نیز در دوره تصدی خود نیاز به آموزش شایسته دارند و میتوان این مقوله را در ارتباط با رشد و تعالی تعلیم و آموزش در نظر گرفت Two critical points brought up here are the top-notch educational requirements of the teachers as well as the ones pertaining to the institutes, schools and colleges in which they are active and hired دو موضوع مهم در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرند که عبارتند از نیازمندیهای آموزشی حرفه ای معلمین و همچنین در ارتباط با مؤسسات, مدارس, و دانشگاههائی که آنها در آن مشغول و فعال میباشند.

Great, passionate teachers in their careers act like true mentors to the students, help pass on information and knowledge from one generation to another and observe the subject of education through the lens of their learners and participants in the classes, and not merely sticking to the curriculum, delivering lectures so that the students take notes معلمین عالی و دلسوز در مشاغل خود به مانند مشاورین برای دانش آموزان عمل میکنند و به این ترتیب علم و آگاهی از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا میکند, و آنها به مقوله آموزش از لنز و منظر فراگیران خود و آنهائیکه در کلاسها شرکت میکنند مینگرند و نه اینکه صرفا در کلاسها به سخنرانی و ارائه تقویم آموزشی پرداخته و اینکه دانش آموزان فقط یادداشت برداری کنند.

When it comes to education in broad and comprehensive perspective, the schools and universities are actually held accountable for educational performance of the students در هنگامیکه به مقوله آموزش بطور کلی نگریسته میشود, مدارس و دانشگاهها در قبال عملکرد آموزشی دانش آموزان و دانشجویان مسئول هستند And the point is that no learner should be left behind و نکته این است که هیچ فراگیری نبایستی که عقب بماند One of the ways to improve performance of the students is to help teachers add to their experience and training via attending seminars and workshops یکی روش جهت بهبود عملکرد دانش آموزان در آزمونها کمک به معلمین در جهت افزودن به تجربیات و آموزش و مهارتهای خود از طریق شرکت در سمینارها و کارگاههای آموزشی میباشد.

Via taking part in special workshops which usually are held by more experienced trainers, teachers will be better able to focus on lessons and courses which tailor to the educational needs of their students and will discover what points work and which ones do not از طریق شرکت در دوره های کارگاه آموزشی ویژه که توسط مدرسین باتجربه برگزار میگردند, مربیان و معلمین درمیابند که چگونه بهتر بر روی دروس و دوره ها تمرکز نمایند که متناسب با نیازهای دانش آموزان خود باشند و کشف کنند مطالبی که کارکرد مثبت دارند و آنهائیکه چندان سودمند نیستند Teachers could be able to leverage such tools and courses in the schools districts and colleges or be provided with beneficial courses held online ممکن است که معلمین بتوانند از این امکانات استفاده نمایند در حوزه های آموزشی مدارس و دانشگاهها و یا اینکه در فضای مجازی برگزار گردند.

It can be really great if teachers manage to accomplish a Master’s or PHD degree in their educational field and online courses can be literally invaluable to fit into their school calendar حقیقتا عالی میشود چنانچه مدرسین بتوانند در رشته خود به اخذ مدارک فوق لیسانس و یا دکتری نائل شوند و به مفهوم واقعی کلمه دوره های آنلاین بسیار ارزشمند هستند از این جنبه که میتوانند متناسب با تقویم آموزشی مدارس و دانشگاههای معلمین باشند Of course the governments can do a lot to help teachers undergo complementary education such as offering them incentives and also subsidize higher education for teachers البته دولتها میتوانند اقدامات زیادی انجام دهند در ارتباط با کمک به معلمین که در دوره های تکمیلی آموزش شرکت کنند از قبیل ارائه مشوقها به آنها و همچنین کمک به دادن یارانه به آموزش عالی جهت معلمین.

Last but not least, attending professional and informative seminars in addition to regular workshops, online courses plus lectures can greatly help teachers enhance their expertise and education levels نکته خیلی مهم دیگر که در انتهای این مطلب به آن اشاره میشود, شرکت در دوره های حرفه ای و آموزنده سمینارها میباشد که در کنار کارگاههای مرسوم و دوره های آنلاین میتوانند بسیار سودمند باشند در جهت کمک به معلمین تا به ارتقاء سطح تجربیات و آموزش خود بپردازند They can extend over several days and cover numerous topics pertaining to the curricula آنها ممکن است چندین روز ادامه داشته و موضوعات مختلفی در ارتباط با تقویمهای آموزشی را در بر گیرند They can help trainers motivate students and creative a positive atmosphere in the classes آنها میتوانند به مربیان یاری رسانند در جهت تشویق دانش آموزان و همچنین ایجاد جو مثبت در کلاسها Through teacher training, the schools and universities will be able to help students perform better in classes, the trainers would dedicate their time to the classes, and parents and instructors would also interact and cooperate with each other to achieve education with limited disruptions از طریق آموزش مدرسین, مدارس و دانشگاهها قادر خواهند بود تا به دانش آموزان در داشتن عملکرد بهتر در کلاسها کمک کنند و مربیان وقت خود را وقف کلاسها میکنند و والدین و اساتید نیز بهتر با یکدیگر در ارتباط و تعامل بوده و به نیل و رسیدن به آموزش با حداقل مشکلات یاری میرسانند.