مطالعه در امتداد بلوغ و رشد فکری میباشد

در ابتدای این نوشته به پرسشی اشاره میکنیم که میتواند بسیار حائز اهمیت باشد و آن این است که اصولا مطالعه و خواندن کتابها و جراید و مطالب آکادمیک و علمی و آموزنده چرا سودمند و مهم هستند؟ صرفنظر از مطالبی که در کتابها و وبسایتهای مفید و پر محتوا گنجانده شده اند آیا میتوان به ارتباطی اشاره داشت در زمینه افزایش دقایق و ساعات مطالعه و رشد و بلوغ فکری؟ اصولا چرا و چگونه تقریبا در همه فرهنگها و ملل جهان به افرادی که بیشتر اهل مطالعه هستند با نگاهی همراه با اهمیت و احترام نگریسته میشود و اینکه چنین اشخاصی عموما در جمع بهتر میتوانند با دیگران ارتباط برقرار کرده و به صحبت بپردازند.

So let’s begin our discussion today with an integral question which is why reading is important for the growth of mentality as well as personality پس در ابتدای این بحث سؤال مهمی را مطرح میکنیم که عبارتست از چرا مطالعه با اهمیت است از جنبه رشد و شکوفائی ذهن و شخصیت There are quite a few definitions when it comes to describing why and how reading can positively affect our growth like traveling in the past and learning of other cultures or even when it comes to temporarily escape from the hectic world today

توصیفات زیادی وجود دارند در زمینه بحث درباره اینکه چرا و چگونه مطالعه میتواند به نحو مثبت بر روی رشد ما تاثیر داشته باشد از قبیل سفر در زمان گذشته و آموختن از دیگر فرهنگها و یا حتی برای مدت گذرا و موقتی فرار کردن از زندگی پر مشغله امروزی Through keeping reading, you will be able to harvest plenty of advantages as mentioned below از طریق مطالعه مستمر شما خواهید توانست تا به جمع آوری مزایائی بپردازید که در ذیل به آنها اشاره میشود Reading by itself is quite enjoyable, however, as discussed by scientists, it can be a bridge to achieving plenty of benefits مطالعه به خودی خود لذت بخش میباشد, اما همانگونه که توسط دانشمندان مورد بحث قرار گرفته است, میتواند به عنوان پلی باشد جهت رسیدن به بسیاری از منافع.

To begin with, reading can help foster and strengthen the functions of brain in people در ابتدا میتوان ذکر کرد که مطالعه میتواند منجر به تقویت کارکردهای مغز در افراد شود As a matter of fact, while reading books, your mind will ponder on the meaning of vocabularies to come up with a decent comprehension and offers analytical analysis of the terms and concepts as well در حقیقت, در هنگام مطالعه کتابها, ذهن شما بر روی معانی واژگان و کلمات درنگ میکند تا به ارائه درک مطلب مناسبی بپردازد و تحلیل عمیق از لغات و مفاهیم عرضه نماید For this reason, it is proved that one way to avoid cognitive decline and dementia is to read since it helps muscles of the brain to develop and work better

به این دلیل, ثابت شده است که یکی از روشهای جلوگیری از کاهش شناخت و زوال عقل مطالعه میباشد چون منجر به تقویت و توسعه عضلات و کارکرد مغز میگردد Furthermore, reading can offer assistance when it comes to have better communication and conversation with people around us از آنطرف, مطالعه میتواند به ما یاری رساند در هنگام ارتباط برقرار کردن و داشتن مکالمه با دیگران در اطراف ما As a result, it is highly advised to look up definitions of new vocabularies as you come across them while reading since reading and speech can be closely connected to each other در نتیجه, بسیار توصیه میشود تا معانی لغات جدیدی را که با آنها در حین مطالعه برخورد میکنید در لغتنامه چک کنید چون مطالعه و گفتار و صحبت بسیار به یکدیگر مرتبط میباشند.

There is no doubt that reading can also be fun and entertaining since you can delve into fictions شکی وجود ندارد که مطالعه میتواند همچنین مفرح و شادی بخش باشد از آنجائیکه شما میتوانید در رمانهای تخیلی غوطه ور شوید It is also worth mentioning that via reading, we can impart knowledge and teach moral points to others and help tell right from wrong همچنین شایان ذکر است که از طریق مطالعه میتوانیم به انتقال دانش پرداخته و نکات اخلاقی را به دیگران آموزش دهیم و بین صحیح و اشتباه فرق بگذاریم Via reading novels and poetry we can also enhance empathy towards others از طریق مطالعه رمانها و کتابهای شعر میتوانیم حس ترحم و همدردی با دیگران را در خود تقویت نمائیم.

Gaining hands-on experience and at the same time reducing stress can also be a few further benefits associated with reading همچنین میتوان به دیگر مزایای مرتبط با مطالعه اشاره داشت شامل کسب تجربیات عملی و همچنین کاهش استرس To further explain, just compare watching a short educational video on the net about a subject with a book containing in-depth knowledge and tips about the same topic به منظور ارائه توضیح بیشتر, بین این دو مقایسه ای انجام دهید: یک ویدیو کوتاه در فضای مجازی درباره یک موضوع و کتابی که حاوی نکات عمیق درباره همین مطلب میباشد Even if you plan on becoming an author in the future, you need to enhance your imagination, and nothing beats reading related books to achieve your goal حتی چنانچه شما در اندیشه این هستید که در آینده یک مؤلف شوید, نیاز به ارتقاء تخیلات خود دارید و هیچ چیز در این راه بیشتر از مطالعه به شما در رسیدن به هدف خود مؤثر نیست.