چگونه میتوان ایده ها و رویاها را به واقعیت تبدیل نمود

مسلما شما نیز همانند بسیاری از افراد در ذهن خود دارای ایده ها و نظرات و همچنین رویاها و آرزوهائی میباشید که بسیار علاقمند به تبدیل آنها به واقعیت در آینده هستید اما حقیقتا مرز بین رویا پردازی و پروراندن ایده ها و جاه طلبیهای مبتنی بر حقیقت در جامعه و جهان کنونی چیست؟ آیا صرفا داشتن رویاهای بزرگتر از دیگر همسالان و همتایان میتواند تضمین کننده موفقیت در آینده زندگی شما باشد؟ بهتر نیست تا با تهیه لیستی از کارهائی که میتوان در این رابطه انجام داد به تحلیل روابط موفقیت و شکست پرداخت و درصد توفیق و یا عدم آنرا نیز به دقت ارزیابی کرده و به دیگران نیز در مسیر رسیدن به آرزوهای خود یاری رساند؟

Having great ideas and dreams in mind is one thing, and turning them into reality is quite another thing which matters داشتن ایده ها و رویاهای عالی در ذهن یک چیز است, و تبدیل نمودن آنها به واقعیت کاملا موضوع دیگر و حائز اهمیت میباشد To begin with, after preparing and nurturing an idea or initiative in your mind, begin thinking about it and look for real ways to achieve it در ابتدا, پس از طراحی و به ترسیم درآوردن یک برنامه و طرح ابتکاری در ذهن خود, شروع به تفکر درباره آن کنید و به دنبال راههائی باشید تا به آن دست یابید But let’s raise another question in this respect which is how you are going to define your dreams and ideas in the first place

اما اجازه بدهید پرسشی را در این باره مطرح کنیم که در وهله نخست شما چگونه قصد دارید اقدام به تعیین و توصیف رویاها و نظرات خود کنید؟ Please note that the more specific dreams you plan on pursuing, the better perspectives to succeed in the long term لطفا دقت کنید که هر قدر رویاهای شما ویژه تر باشند که قصد رسیدن به آنها را دارید, چشم اندازهای موفقیت در بلند مدت نیز بهتر خواهند بود In addition, you need to believe in your dreams and potentials to pave the way towards ultimately achieving them به علاوه, شما نیاز به این دارید تا به رویاها و توانائیهای خود اعتقاد داشته باشید تا راه را به سمت تحقق نهائی آنها آماده نمائید.

The point is that as you can guess, there will always be people in your life who tend to be pessimist and naysayers who may try to discourage you on pursuing your goals but never try to lose your focus and do not pay attention to their criticisms نکته این است که همانگونه که میتوانید حدس بزنید, در مسیر زندگی شما همواره افراد بد بین و آنهائیکه مدام نه میگویند وجود خواهند داشت که ممکن است شما را از رسیدن به اهدافتان مایوس و دلسرد نمایند, اما هرگز تمرکز و هدف خود را گم نکرده و به انتقادات آنها توجه نکنید How about conducting ample research to discover the goals and dreams which truly are attainable instead of merely having raw ideas in your mind

راستی گام بعدی انجام تحقیق در زمینه یافتن اهداف و رویاهائی میباشد که حقیقتا قابل دستیابی هستند و نه اینکه صرفا در ذهن خود ایده های خام داشته باشید But how are you going to make that happen اما چگونه قصد انجام این کار را دارید؟ Through brainstorming with experienced people, the ones who have already succeeded in accomplishing goals in their lives, studying books with tips on how to pursue goals and also finding the areas in which you have knowledge and skills از طریق مشورت با افراد با تجربه, آنهائیکه قبلا در زمینه تحقق رویاها در زندگی خود توفیق به دست آورده اند, مطالعه کتابهائی در زمینه پیگیری اهداف و همچنین یافتن زمینه هائی که در آنها دارای دانش و مهارت میباشید.