امور و چیزهائی که عموما در زندگی میتوان بر آنها کنترل داشت

مقاله امروز را با طرح یک پرسش آغاز میکنیم که اصولا در زندگی بر چه مواردی میتوان کنترل و نظارت داشت؟ آیا تاکنون در زندگی فردی و اجتماعی خود به دنبال پاسخی برای این پرسش بوده اید؟ مواردی همچون انتخاب محل برای زندگی و همچنین اشتغال و تشکیل خانواده و بسیاری دیگر از موارد را میتوان در این زمینه اشاره داشت که طبیعتا جواب دادن به همه آنها ممکن است آنقدرها هم آسان نباشد. مثلا به مقوله گذر زمان دقت کنید. بعضی اوقات ممکن است مانند یک چشم بر هم زدن هفته ها و ماهها سپری شوند و از آنطرف در برخی دیگر از اوقات حتی سپری شدن دقایق و ساعات شاید به نظر بیشتر طول بکشند.

It can be an interesting topic, discussing the factors we can control in our lives as well as the ones we may not have that influence on میتواند بحث جذابی باشد تا درباره عواملی بحث کنیم که در زندگی خود بر روی آنها کنترل داریم در مقایسه با آنهائیکه چندان تاثیری بر آنها ممکن است نداشته باشیم In fact, a lot of people may spend a great deal of time attempting to expand their control over things and that may or may not be eventually successful in achieving their goal در حقیقت, تعداد زیادی از مردم ممکن است زمان و تلاش زیادی صرف کنند تا میزان کنترل خود را بر چیزها افزایش دهند و در نهایت ممکن است که در رسیدن به هدف خود به موفقیت دست پیدا کنند و یا خیر.

It is beneficial to become informed of limitations in life, so that we discover what things are beyond our control and having a realistic understanding of our potentials can help us lead a better and more fruitful lifestyle سودمند میباشد تا از محدودیتها در زندگی آگاه بود, بطوریکه کشف کنیم و متوجه شویم که چه چیزهائی خارج از حیطه کنترل ما هستند و داشتن درک حقیقی از توانائیهایمان میتواند به ما در داشتن یک زندگی بهتر و پر ثمر تر یاری رساند To begin with, our actions and decisions made by us are the ones we have chosen to exert and naturally, the consequences too will be driven towards us در ابتدا, فعالیتها و تصمیمات ما در نتیجه انتخاب و عملکرد ما هستند و طبیعتا, نتایج آنها هم به سمت ما سوق داده خواهند شد.

Two other elements or decisions which can be directly associated with us are the words spoken and written by us when we commit to them in a conscious manner دو عامل دیگر که میتوانند مستقیما با ما در ارتباط باشند کلماتی هستند که گفته و یا نوشته شده باشند هنگامیکه ما با آگاهی به آنها متعهد باشیم Our beliefs and faiths and attitudes are also unique to us and we can actually have control over them اعتقادات و باورها و طرز فکر ما هم منحصر به فرد میباشند و ما در واقع بر روی آنها کنترل داریم Other choices we make in life such as landing a job too are the direct decisions made by us انتخابهای دیگری که ما در زندگی انجام میدهیم از قبیل تصدی شغل نیز در نتیجه تصمیمات مستقیمی هستند که توسط ما اتخاذ میشوند.

Another factor in here which can be discussed pertains to our relationship with others like family members and friends with whom we hang out since we are the ones choosing who to spend time with and so we may not put blame on others for our selections نکته دیگری که میتواند در اینجا مورد بحث قرار گیرد در مورد روابط ما با دیگران از قبیل اعضاء خانواده و دوستان میباشد که با آنها اوقات خود را سپری مینمائیم و بنابراین ما نمیتوانیم به دلیل انتخابهایمان دیگران را سرزنش نمائیم As a matter of fact, the people we associate with have been chosen by us and nobody is putting pressure on us regarding who we have contact with در واقع افرادی که با آنها ارتباط داریم توسط خود ما گزینش شده اند و هیچ فردی در زمینه ارتباط ما با دیگران بر ما فشاری وارد نمیکند.

By the way, are you a good listener when it comes to chatting with others on a daily basis? Do you pay close and ample attention to the words and connotations implied or simply hear the words and phrases راستی, آیا شما در زمینه گپ و گفتگوی روزمره با دیگران شنونده خوبی هستید؟ آیا شما توجه عمیق و کافی میکنید به کلمات و معانی دلالت شده و یا اینکه صرفا به شنیدن لغات و عبارات بسنده میکنید؟ Learning and trying to keep up with the wealth of knowledge available out there in life which truly can act like an open book is also recommended to avoid egregious mistakes in life and reap benefits of the opportunities as they arise from time to time and attempting to stand out from the crowd

آموختن و یادگیری و تلاش در جهت همگام بودن با ذخیره عظیمی که در بخش دانش در مسیر زندگی  – که حقیقتا به مانند یک کتاب مفتوح میباشد – وجود دارد توصیه میگردد تا از اشتباهات فاحش در زندگی اجتناب نموده و از موقعیتها سود جست چون هر از چندگاهی آنها به وجود می آیند و اینکه سعی نمود تا از دیگران متمایز و ممتاز بود Don’t forget to deliberate and contemplate before acting and making important decisions like applying shift in your career to avoid or minimize loss and frustration فراموش نکنید تا قبل از اقدام و اتخاذ تصمیمات مهم از قبیل اعمال تغییر در زمینه شغلی به تفکر و گمانه زنی بپردازید تا از خسران و ناخرسندی اجتناب کرده و یا آنها را به حداقل برسانید Always try being motivated and set goals and rewards for yourself in your life, study, and career and envision your future successful position to proceed with your aims better همواره سعی نمائید تا با انگیزه باشید و برای خود اهداف و پاداشهائی در نظر بگیرید در زندگی, تحصیلات, و شغل و آینده موفق خود را به تصویر بکشید تا در مسیر اهداف خود بهتر حرکت نمائید.