داشتن مهارتهائی که میتوانند در زندگی سودمند باشند

در کنار همه معلوماتی که یک فرد میتواند در زندگی خویش کسب کند از قبیل آنهائیکه مربوط به زندگی فردی و اجتماعی و کاری هستند, بسیاری از موارد را میتوان ذکر کرد که بایستی از طریق مطالعه و همچنین صحبت و مشورت با بزرگان و افراد با تجربه به آنها دست یافت که مسلما میتوانند در زندگی برای همه ما سودمند باشند. در حقیقت نمیتوان ادعا کرد که یک فرد از همه چیز با خبر است و نکته دیگری در مورد زندگی و مهارتهای مربوط به آن نیست که وی از آنها غافل و بی خبر باشد. مطالب زیادی را میتوان در این بخش به آنها اشاره داشت در زمینه داشتن ارتباط با دیگران و موفق شدن در جامعه و بهتر و شاد تر زیستن.

Life is truly full of skills to learn of, enhance, and use زندگی حقیقتا مملو از مهارتهائی میباشد تا درباره آنها آگاه بود, آنها را بهبود بخشید و به کار گرفت Please note that overlooking even basic values and skills in life could lead to unwanted consequences لطفا توجه کنید که نادیده انگاشتن حتی ارزشها و مهارتهای مقدماتی و پایه در زندگی میتواند به عواقب ناخواسته منجر شود A successful person is the one who listens well to others, in particular, when it comes to asking for advice and brainstorming یک فرد موفق به دیگران به خوبی گوش میکند, به ویژه در مواردی همچون درخواست نصیحت و همفکری.

Have you ever wondered which types of skills you already possess when it comes to leading a good, fruitful life, discovering the weak and strong ones and applying changes where necessary آیا تاکنون با خود اندیشیده اید که شما از چه نوع مهارتهائی برخورداری میباشید در زمینه داشتن یک زندگی خوب و ثمر بخش, موارد ضعیف و قوی را پیدا کرده و در صورت لزوم تغییراتی را اعمال نمائید؟ Maintaining a positive perspective even when encountering challenges can be a key to success in life and even while trying to help others out حفظ و داشتن چشم انداز مثبت در زندگی حتی در مواجهه با چالشها را میتوان به عنوان عامل کلیدی موفقیت در زندگی قلمداد نمود, و حتی در حین تلاش برای کمک و یاری به دیگران.

If you wonder what like skills are, they can be any bits and pieces of knowledge and advice which can help us make the most out of life and have better success at present and in the future and the ones making life easier like learning how to ride a bicycle or buckle up when getting into a car چنانچه از خود پرسش میکنید که مهارتهای زندگی چیستند, آنها عبارتند از هر گونه نکته و نصیحت که با بکار بستن آنها میتوانیم بیشترین بهره را از زندگی برده, به موفقیت در حال و آینده دست یابیم و زندگی را سهل تر نمائیم مانند یاد گرفتن چگونه دوچرخه سواری کردن و یا بستن کمربند ایمنی پس از ورود به خودرو.

But there is another point which relates to the priorities when it comes to defining and preparing a list of life skills since the geographical locations of the people as well as their living conditions matter too اما نکته ای در اینجا وجود دارد در ارتباط با اولویتها هنگامیکه سخن از توصیف و تبیین و تهیه لیستی از مهارتهای زندگی به میان می آید از آنجائیکه موقعیتهای جغرافیائی مردم و همچنین شرایط زندگی آنها هم مهم میباشند For instance, for a student living on campus or in a dormitory, learning how to connect to the Wi-Fi connections and using digital gadgets to prepare for the exams and reading electronic books can be among the top priorities since they have direct impacts on their educational success and graduation

به عنوان مثال, برای یک دانشجو که در محیط پردیس و یا خوابگاه دانشگاه سکونت دارد, فراگیری نحوه اتصال به ارتباط اینترنت بیسیم وای فای و استفاده از ابزارهای دیجیتالی جهت آمادگی برای امتحانات و مطالعه کتابهای الکترونیک میتوانند به عنوان اولویتهای مهم تلقی گردند از آنجائیکه آنها تاثیرات مستقیمی بر روی موفقیت آموزشی و فارغ التحصیلی وی دارند On the other hand, for a tour guide being busy organizing tours and getting in touch with international travelers and tourists, possessing strong interpersonal skills can be just necessary and very helpful از آنطرف, برای یک راهنمای تور که در زمینه تهیه و برنامه ریزی تورها خیلی فعال بوده و با مسافرین و توریستهای بین المللی در ارتباط میباشد, داشتن مهارتهای ارتباط بین فردی ضروری بوده و بسیار سودمند میباشد.

We can definitely add to the list of important skills for life when it comes to evaluating various careers in the society ما قطعا میتوانیم به لیست مهارتهای مورد نیاز ضروری در ارتباط با مشاغل مختلف در جامعه بیفزائیم For example, a top-notch manager needs to have strong decision-making and problem-solving skills at workplace and in life به عنوان نمونه, یک مدیر تراز اول و برجسته نیاز به این دارد تا در محیط کار و زندگی دارای مهارتهای قوی باشد همچون رفع مشکلات, و تصمیم گیری Preparing a list of skills needed for life is one thing and trying to come up with good, instant solutions depending on various stages of life is another, such as knowing how to negotiate well with others when it comes to buying or selling an apartment or car تهیه لیستی از مهارتهای مورد نیاز در زندگی یک چیز است و سعی در ارائه راهکارهای خوب و سریع بسته به مراحل مختلف زندگی موضوع دیگر است, از قبیل دانستن نحوه مذاکره خوب و مناسب با دیگران در هنگام خرید یا فروش یک آپارتمان و یا خودرو.