شناختن موانعی در زندگی که ممکن است حرکت شما را کند کنند

داشتن طرح و برنامه و همچنین اهداف معین و قابل دسترسی یک چیز هستند در زندگی و مطلب مهم دیگر شناخت راهها و مسیرهای منتج به آنها میباشد چون بسیاری از افراد از هر سن و قشر را میتوان در جامعه پیدا کرد که در رسیدن به اهداف و آرزوهای خود چندان موفق نبوده اند و ممکن است گلایه و ناراحتی هائی هم در این رابطه داشته باشند. در این بخش قصد داریم تا به نکاتی اشاره کنیم که میتوانند عامل کند کننده و یا بالعکس تسریع بخش حرکت شما به سمت و سوی اهداف از قبل تعیین شده تان باشند. لطفا در این نوشته همراه ما باشید که به احتمال زیاد مطالعه آن برای شما میتواند سودمند باشد.

It is paramount to learn of the facts and challenges on the way in life when it comes to moving towards achieving goals, no matter how trivial or colossal they are بسیار مهم میباشد تا درباره حقایق و چالشهائی که بر سر راه زندگی و در مسیر دستیابی به اهداف هر چند خرد و کلان باشند آگاه شد Don’t forget that ignorance or lack of knowledge about the risks and opportunities associated with goals and accomplishments in life can cause problems like delay فراموش نکنید که ناآگاهی و یا غفلت و نداشتن دانش نسبت به ریسکها و موقعیتها مرتبط با اهداف و موقعیتها در زندگی میتوانند مشکلاتی همچون تاخیر ایجاد نمایند.

Secondly, try to start small concerning setting goals and reaching them, and be proud of your endeavors since it is almost always impossible to reach the entire goals in life, in particular, if they are huge ones, but beginning with a few simple tasks and gradually enhancing one’s aspirations can work در وهله دوم, سعی کنید در زمینه تعیین و رسیدن به اهداف با گامها و امور خرد و کوچک آغاز کنید و نسبت به تلاشهای خود افتخار کنید از آنجائیکه تقریبا همیشه محال است که به همه اهداف در زندگی دست یافت, به ویژه آنهائیکه خیلی عظیم میباشند, اما آغاز کردن با کارهای کوچک و به مرور ارتقاء سطح جاه طلبیهای خود میتواند مؤثر واقع گردد.

Furthermore, to differentiate between dreams and realities, you need to focus on your goals to get the big picture in your mind and don’t forget to pursue a step-by-step initiative to finally reach your goals به علاوه, به منظور فرق گذاشتن بین رؤیاها و واقعیت, شما نیاز به این دارید که بر اهداف خود تمرکز داشته, تصویر بزرگتر در ذهن خود ترسیم نمائید و فراموش نکنید تا با طی کردن مرحله به مرحله و برنامه در نهایت به اهداف خود دست یابید There is a famous saying that a dream is merely a plan or sketch on paper as long as it is not prepared in mind یک عبارت و گفته معروف وجود دارد که یک رؤیا بر روی کاغذ تنها یک طرح و ترسیم میباشد تا زمانیکه در ذهن پرداخته و مهیا نشود Importantly, if a plan fails to generate the expected outcome, adopt a new procedure, apply changes and re-start نکته مهم این است که چنانچه یک طرح موفق به تولید و منتج به نتیجه مورد انتظار نشود, با انتخاب یک برنامه جدید, دست به تغییرات زده و مجددا شروع کنید.