مواردی از منظر داشتن ارتباط قوی و تعامل سازنده با دیگران

آیا به خاطر دارید که هنگامیکه در دبستان و دبیرستان و یا دانشگاه بودید و یا در محل کار چگونه با دیگر دوستان و دانشجویان و همکاران آشنا شدید و به اصطلاح سر حرف را آغاز کردید و به گفتگوی خود درباره مواردی همچون آب و هوا و دیگر مطالب پرداختید؟ بهتر است در هنگام ارتباط و تعامل با دیگران به چه نکاتی اشاره داشت و همچنین از چه مواردی اجتناب نمود؟ آیا توصیه میشود تا بیشتر سخنگو بود یا اینکه شنونده بهتری بود تا به اصطلاح حوصله طرف مقابل سر نرود و پر نشود؟ آیا داشتن اعتماد به نفس در حین صحبت رسمی یا غیر رسمی با دیگران و افراد غریبه در نگاه و جلسه اول معارفه توصیه میگرد یا خیر و از این قبیل موارد.

When it comes to making friends or asking other people questions, being polite and friendly seem to be very important در ارتباط با دوست پیدا کردن و از دیگران پرسش داشتن داشتن روحیه و لحن مؤدبانه و دوستانه بسیار مهم میباشد But are there any lists we can adhere to when it comes to getting in touch and connecting or interacting with others اما آیا لیستی وجود دارد از مواردیکه میتوان به آنها ارجاع داشت در زمینه داشتن ارتباط و تعامل با دیگران What to do in order to avoid getting the first encounter and relationship with others on the wrong foot بایستی چه کار کرد تا در اولین مواجهه و برخورد و ارتباط با دیگران به اصطلاح تعامل فرد از دنده چپ و به نحو نادرست آغاز نشود؟

Believe it or not, everything begins with having a positive and friendly expectation and attitude شاید باورتان نشود اما همه چیز از داشتن طرز فکر و انتظار مثبت اندیش و دوستانه آغاز میشود That is one of the reasons why even while traveling abroad, having a smile on your face and feeling cheerful can help you better have interaction with others and strangers and international tourists به همین دلیل است که در هنگام مسافرت خارج از کشور, چنانچه شما لبخند بر چهره داشته باشید و بشاش و خوشحال به نظر برسید بهتر میتوانید با دیگران و افراد غریبه و جهانگردان بین المللی تعامل داشته باشید When speaking with others for the first time, look for signs which can forge a friendship not for excuses and reasons to reject it

در حین صحبت با دیگران در اولین بار به دنبال موارد و نشانه هائی باشید که میتوانند منجر به دوستی شوند نه بهانه ها و دلایلی که از آن اجتناب نمائید One weakness of some people while encountering others is just keep talking and less listening to the audience یکی از ضعفهای برخی افراد در حین مواجهه با دیگران این است که کلا به حرف زدن ادامه داده و کمتر به سخنان مخاطب و حضار گوش میکنند Don’t forget that the more you listen to others while having a chat with them, the better odds of solidifying your relationship with them فراموش نکنید که در حین گفتگو هر قدر بیشتر به دیگران گوش کنید, احتمال تقویت روابط شما با آنها هم بالاتر خواهد رفت.

This way, they will also appreciate the sense and feeling of mutual trust and respect به این روش آنها نیز قدردان حس و رابطه دوجانبه مبتنی بر اعتماد و احترام خواهند بود Furthermore, nobody likes listening to a monotone, boring lecture about everyday issues, so instead, from time to time jump into the talk and ask thoughtful questions about the issues raised به علاوه, هیچ فردی علاقه ندارد تا به یک سخنرانی خسته کننده درباره موضوعات روزمره گوش کند, بنابراین هر از چند گاهی به گفتگو ورود کرده و پرسشهای معقولی مطرح کنید درباره موضوعات بحث شده A successful social interaction with others need to be accompanied by self-confidence and staying away from anxiety یک تعامل اجتماعی موفق با دیگران شامل اعتماد به نفس و همچنین دوری و اجتناب از اضطراب میباشد.

Professional lecturers have one thing in common and that is maintaining eye contact with the audience when delivering a talk سخنرانان حرفه ای با یکدیگر دارای یک نقطه اشتراک هستند و آن داشتن تماس و نگاه چشمی با مخاطبان در حین ایراد سخنرانی میباشد Haven’t you heard that the eyes can be considered a window to the soul of people آیا نشنیده اید که چشمان به مانند پنجره ای به روح افراد هستند؟ Note that keeping eye contact with people is different from staring at them in a rude manner, simply shift your eyes around the session and seminars to catch attention and focus of the audience and move on to other topics and subjects

توجه کنید که داشتن تماس چشمی با مردم با خیره شدن به آنها به طریق غیر مؤدبانه متفاوت میباشد, کافی است تا در سمینارها و جلسات نگاه خود را به اطراف معطوف کنید تا توجه و تمرکز حضار را کسب نمائید و سپس به سراغ دیگر مطالب و موضوعات بروید Don’t forget to communicate with others while listening to their topics and messages and also show empathy and deep understanding of the points instead of waiting for your turn to speak فراموش نکنید تا در حین ارتباط و تعامل با دیگران و شنیدن مطالب و پیامهای آنان از خود احساسات و عواطف و درک عمیق نیز بروز دهید به جای انتظار کشیدن برای اینکه نوبت شما برای سخن گفتن فرا برسد Last but not least, after making new friends, don’t forget to look for opportunities to meet them in person, and do not merely have chat with them via social media and cellphone نکته حائز اهمیت پایانی این است که پس از دوست یابی جدید, فراموش نکنید تا به دنبال فرصتهائی باشید تا آنها را بصورت حضوری ملاقات نمائید, و نه صرفا گفتگو از طریق رسانه های اجتماعی و گوشیهای تلفن همراه.