کسب نمرات مناسب جهت تحصیلات دانشگاهی

مطالعه و تحصیل را میتوان در ارتباط مستقیمی با کسب نمرات مناسب و درخشان در نظر گرفت و این مساله تقریبا در همه مدارج تحصیلی صدق میکند و میتوان برای آن بسیار مثال ذکر کرد. حتی از زمانیکه کودکان به مهد کودک میروند تا زمان فارغ التحصیلی در مقطع متوسطه و پس از آن در تحصیلات عالی, کسب نمرات عالی را میشود به عنوان بهترین دستاورد و هدیه برای محصلین در نظر گرفت و تلقی کرد. حال چه راهکارهائی را میتوان اشاره داشت که در این زمینه میتوانند به فارغ التحصیلان دبیرستان که قصد ورود به دانشکده را دارند ارائه و پیشنهاد نمود؟ آیا صرفا افزودن به ساعات مطالعه و کتاب خواندن راهگشای نهائی است؟

Sure enough, passing the college exams with flying scores and graduating professionally from university can be the ultimate goal of every single pupil studying at higher education courses قطعا چنین است که برگزاری آزمونها و فارغ التحصیلی از دانشکده با نمرات درخشان و به طرز حرفه ای جزو آرزوها و ایده آل های هر یک از دانشجویان و محصلین در مقطع آموزش عالی میباشد But how time management can help students when their studying schedule is already full and they may also have family commitments اما در کنار پر مشغله بودن تقویم کاری و تحصیلی و همچنین برخی تعهدات خانوادگی مدیریت زمان چگونه میتواند به محصلین یاری رساند؟

Please note that studying is something and obtaining the the scores which are enough for commercial and educational needs and requirements and purposes is quite another issue لطفا توجه کنید که تحصیلات و مطالعه یک چیز است و کسب نمراتی که کافی و لازم جهت پروژه ها و برنامه های تجاری و آموزشی میباشند کاملا مقوله دیگری است The requirements of university admission and also job requirements can differ from place to place and it is critical to have these points in mind when studying at high schools and planning the future or while contemplating getting admitted into top-notch universities where the demand for higher education is competitive and already high

نیازمندیهای پذیرش دانشگاه و همچنین استخدام از یک مکان و اداره با دیگری متفاوت میباشند و ضروری است تا این نکات را به خاطر سپرد در هنگام تحصیلات در دبیرستان و برنامه ریزی جهت آینده و یا در هنگام اندیشیدن در زمینه تقاضای پذیرش از دانشکده های برجسته که تقاضا برای تحصیلات و آموزش عالی در آنها سخت و رقابتی میباشد When it comes to landing a great job after college graduation, one must note to have proper training and hands-on experience to qualify for the careers available, so in other words, make hay while the sun shines which equals taking the opportunities while they last هنگامیکه نوبت به تصدی یک شغل عالی پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه به میان می آید, بایستی تا با در چنته داشتن مهارت و آموزش و تجربیات عملی برای آن شغلها واجد شرایط بود و به قول معروف تا تنور داغ است نان را بچسبان که به معنی استفاده از فرصتهای موجود میباشد.