اجتناب و دوری و غلبه بر اضطراب و دغدغه در زندگی

شاید در نگاه اول در طی صحبت با هر یک از افرادی که در جوامع و شهرهای شلوغ کنونی زندگی میکنند پاسخی که دریافت میکنیم در جواب این پرسش در عنوان این مقاله مشکلات روزمره زندگی که مرتبط با شهرنشینی باشند ذکر شود. تقریبا ممکن است برای داشتن آرامش سری به دیگر شهرهای دور از مرکز و ییلاقی و روستاها و جنگل و سواحل دریا زد تا مقداری از هیاهوی شهرنشینی و زندگی پرمشغله و تکراری اداری به دور بود. اما آیا راهکار دیگری هم میتوان در این ارتباط ذکر کرد بدون اینکه محیط زندگی را ترک نمود؟ آیا روشهائی وجود دارند تا بتوانند به ما در داشتن آرامش و به دور ماندن از هیاهوی روزانه مکانهای شلوغ و پر ترافیک کمک نمایند؟ آیا موارد مطروحه در سایتها و کتابهای روانشناسی بیشتر جنبه تئوری دارند یا اینکه کاملا کاربردی میباشند؟

There is no need mentioning this fact that in the busy world today anxiety is prevalent شکی در ذکر این حقیقت وجود ندارد که در زندگی شلوغ کنونی اضطراب شایع میباشد But sure enough, there are guidelines suggested and proposed by the experts in the area of psychology which can help us stay away from destructive effects of stress and anxiety in our daily lives اما حقیقتا تعدادی راهکار و پیشنهاد مطرح شده توسط متخصصین در حوزه روانشناسی هم وجود دارند که میتوانند به ما در امان ماندن از آثار مخرب اضطراب و استرس در زندگی روزمره مان کمک و یاری رسانند In order to be better able to establish a nice harmony in life, we first need to specify and determine the anxieties and emotions in our lives

به منظور اینکه بهتر بتوان در زندگی نوعی هماهنگی دائر نمود بهتر است تا ما در ابتدا به تعیین عوامل تنش زا و همچنین احساسات اقدام نمائیم As an example, the threshold of stress, anger, and happiness in people tend to be different به عنوان نمونه آستانه تحمل استرس, خشم, و خوشحالی در مردم با یکدیگر متفاوت میباشد It is critical to release emotional responses and energy in a controlled and logical manner when it comes to encountering stressful situations in life like not losing temper and understanding our character better ضروری میباشد تا به رهاسازی پاسخهای احساسی و انرژی خود به نحوی معقولانه برآئیم در هنگام مواجه شدن با عوامل تنش زا مثلا با از کوره در نرفتن و اینکه شخصیت خود را بهتر بشناسیم.

Having a feeling of anxiety usually begins when it comes to calculating the outcome of something or carrying out a project or initiative which we believe could not be successful or done on time عوامل احساس اضطراب زمانی آغاز میشود که بحث درباره انجام یک کار و پروژه و طرح و برنامه بوده و شاید این دغدغه وجود داشته باشد که آنها بطور موفقیت آمیز و در زمان مناسب به انجام نرسند Usually the terms anxiety, stress, and fear overlap in terms of meaning in daily life معمولا معانی کلماتی همچون اضطراب, استرس, و ترس در زندگی روزمره شبیه به یکدیگر و همپوشانی دارند It may seem like cliche but based on experience, techniques like meditation, working out, breathing exercise and brainstorming with others can help in this regard شاید قدری تکراری به نظر برسد اما روشهائی از قبیل تمرکز, ورزش کردن, تمرینات تنفسی, و مشورت با دیگران میتوانند در این زمینه راهگشا باشند.