توسعه و تقویت سبک نویسندگی منحصر به فرد

آیا به عقیده شما همه نویسندگان در رشته های مختلف و متنوع علمی و پژوهشی آموزشی دارای یک نوع سبک نویسندگی میباشند و متونی را که آنها به رشته تحریر در می آورند دقیقا به لحاظ فنون گرامر و لغات و واژگان و سبک ادبی و آکادمیک کاملا شبیه به یکدیگر میباشند؟ گرچه با استفاده از نکاتی همچون چک کردن لغتهای جدید در لغتنامه ها و یا کاربرد ضرب المثلها میتوان به غنای نوشتار افزود, اما بهتر است بدون کپی برداری از سبک نوشته دیگران در تلاش بود تا شیوه و سیاق و روش نگارش منحصر به فرد خود را داشت. با این متد پس از مدتی مخاطبان و حضار متون و نویسندگان چیره دست نیز متوجه تفاوتها خواهند شد.

When it comes to writing, as you would guess, all factors coming into play including but not limited to the mentality and attitude of the author, as well as his/her choice and selection of words, phrases and grammatical structures and tenses in grammar matter هنگامیکه نوبت به نگارش میرسد, عواملی که در این میان نقش آفرینی میکنند و البته به آنها قضیه ختم نمیشود عبارتند از انتخاب و نحوه گزینش کلمات و واژگان و زمانها و الگوهای گرامری توسط نویسندگان که حائز اهمیت میباشند As an example, writing a memo would be different from composing an office letter به عنوان نمونه, نوشتن یک یادداشت با نگارش یک نامه اداری تفاوت دارد The style of writing differs from person to person نحوه و سبک نویسندگی در بین افراد متفاوت میباشد.

But please keep this point in mind that writing should be undertaken in a coherent and reader friendly manner to convey the message to the audience اما لطفا این نکته را بخاطر بسپارید که نگارش بایستی به طریقی انجام پذیرد تا برای خوانندگان مناسب بوده و به نحوی منسجم و منطقی صورت پذیرد A great writer and composer always keeps the audience in mind and through carefully choosing the words and phrases, together with poems and proverbs, they will attempt to make use of the passive and active tenses in grammar to create a meaningful structure, one which will be fully and easily understood by the readers

یک نویسنده و شاعر چیره دست همواه مخاطب را در ذهن خود دارد و از طریق انتخاب دقیق کلمات و عبارات به همراه اشعار و ضرب المثلها, او سعی خواهد نمود تا از طریق بهره گیری از زمانهای معلوم و مجهول در گرامر به ساختن یک ساختار منطقی دست بزند که توسط خوانندگان به راحتی درک شوند In order for the writers and authors to have their very own unique writing style, they need to study a lot of literature and books already written by masters in the literary area چنانچه نویسندگان و مؤلفین قصد داشته باشند تا سبک نگارش ویژه خود را داشته باشند, آنها بایستی بسیار در حوزه ادبیات به مطالعه کتبی بپردازند که قبلا توسط نویسندگان خبره در زمینه ادبی به رشته تحریر در آمده اند.