اهمیت و نقش مطالعه در زندگی

ذکر این مطلب که مطالعه و کتاب خواندن چقدر در زندگی همه ما میتواند مهم و دارای تاثیر باشد هرگز قدیمی و کهنه نمیشود اما بهتر است تا به جای صرفا پر کردن اوقات فراقت با کتاب خوانی, به طرز حرفه ای به این مقوله نگاه کرد و اثرات مطالعه را در زندگی افراد ذکر کرد و به آن پرداخت. شاید خیلی افراد ترجیح دهند تا در اوقات فراقت به سراغ ورزش و تفریحاتی همچون باشگاه رفتن یا بازی بروند اما خیل عظیمی هستند که همچنان آرامش و تفریح و به قول معروف غذای روح و فکر خود را در مطالعه میبینند. در بسیاری از مناسبتهای اجتماعی همچون رفتن به مراکز تفریحی و ورزشی یا دعوت به میهمانی همواره سر و صدا و شلوغی وجود دارد و برای آندسته از افرادی که به دنبال گوشه ای آرام و دنج و خلوت برای صرف وقت هستند مطالعه ایده آل هست.

Why is it significant to keep talking about the overwhelming role of studying and reading in our lives چرا ذکر این مطلب مهم است که درباره نقش فزاینده تحصیلات و مطالعه در زندگی خود صحبت نمائیم؟ Isn’t reading one of the best ways to spend spare time آیا مطالعه یکی از بهترین روشها جهت سپری کردن اوقات فراغت نیست؟ Of course, preferences of people can also matter in this respect البته سلیقه های مردم هم در این زمینه حائز اهمیت میباشد For some, nothing beats spending time at gyms or outdoors and being sociable برای برخی افراد بهترین کار باشگاه و بیرون رفتن و اجتماعی بودن است Even having communication with others could be one way to spend free time but reading can be a sure bet when it comes to spending quality time, relaxing and trying to learn new things and skills for life

حتی گپ و گفت و ارتباط با دیگران میتواند یکی از راههای صرف زمان فراغت باشد اما مطالعه قطعا یکی از روشهای گذراندن زمان و وقت ارزشمند است, در ارتباط با استراحت کردن و فراگیری نکات و مهارتهای جدید برای زندگی One of the enjoyments associated with reading books is to appear intelligent in the eyes of others, in particular, when it comes to having discussion in the area of literature لذت اینکه در دید دیگران به عنوان فردی با هوش و ذکاوت و مطلع به نظر رسیدن هم در ارتباط با مطالعه کتابها متصور است به ویژه هنگامیکه نوبت به بحث ادبی میرسد Even reading books and stories to the infants and toddlers can help make a big impression on them and help foster the valuable skill of liking to read in them in the future حتی کتاب خواندن برای نوزادان و کودکان خردسال هم میتواند سودمند باشد و بر روی آنها تاثیر زیادی داشته باشد از جهت تقویت عادت ارزشمند داشتن علاقه به مطالعه در آنها در آینده.

But even there are benefits to count associated with reading skills and communication اما حتی منافعی وجود دارند جهت ذکر در ارتباط با مهارتهای مطالعه و محاوره This statement can be true that a book may be regarded as a very loyal friend این مطلب میتواند صحیح باشد که یک کتاب مانند یک دوست وفادار است While chatting with professional lecturers and writers, you will notice that they have been extensively reading throughout their lives در هنگام گپ و گفت با سخنرانان و نویسندگان چیره دست, شما متوجه میشوید که آنها در طول زندگی خود در سطح وسیعی اهل مطالعه بوده اند But it is equally significant to be informed of techniques to further enhance reading process and help you achieve your educational goals اما نکته ای که به همان اندازه مهم میباشد آگاه بودن از روشهائی است که به اهمیت فرایند مطالعه کمک کرده و به شما در رسیدن به اهداف آموزشی یاری میرسانند.

General and intensive types of reading are two commonly used methods which can affect how people study, in the latter, the stress is placed on finding the meaning of every single word and phrase in books texts and naturally, it tends to take longer, but with enhanced comprehension دو نوع مطالعه عمومی و فشرده وجود دارند که عموما مورد استفاده قرار میگیرند و در حالت دوم تاکید و تمرکز بر روی هر یک از کلمات و عبارات در متن کتابها وجود دارد که طبیعتا بیشتر طول کشیده ولی درک مطلب در آن قویتر میباشد When people would like to work out, they go to the gym and on the other side of the continuum, reading can be compared with exercising the mind and brain هنگامیکه مردم تمایل به ورزش داشته باشند به باشگاه میروند و در آنسوی طیف, مطالعه به مانند تمرین ذهن و مغز تلقی میگردد.

It has been proved that one of the ways to prevent diseases such as dementia is to read and therefore stimulate and strengthen memory muscles ثابت شده است که یکی از روشهای در امان ماندن از بیماری زوال عقل مطالعه و در نتیجه تحریک و تقویت عضلات حافظه میباشد Furthermore, writers have strong imagination due to the fact that they constantly study به علاوه, نویسندگان دارای تخیل قوی میباشند به این دلیل که آنها بطور مستمر در حال مطالعه هستند When speaking with best-seller authors, you would find out that the more you read, the better writer you will become too در هنگام صحبت با نویسندگان پر فروش, درمیابید که هر چقدر بیشتر مطالعه داشته باشید, نویسنده بهتری هم خواهید شد In terms of enhancing oratory and vocal skills too reading can be considered critical به لحاظ بهبود بخشیدن مهارتهای شفاهی بیانی نیز مطالعه ضروری به نظر میرسد.

Have you ever wondered why some people seem to be troubleshooters and possess strong thinking and analytical abilities compared with others آیا تاکنون از خود پرسیده اید که چرا برخی افراد در مقایسه با دیگران از مهارتهای فکری و تحلیلی قویتری برخوردار میباشند؟ The answer lies in the realm of studying since books can act like guides when it comes to discovering shortcuts and solutions in life پاسخ در زمینه مطالعه نهفته میباشد چون کتابها را میتوان به عنوان راهنمائی قلمداد کرد که کمک میکنند به یافتن میانبرها و راه حلها در زندگی Furthermore, some people tend to become center of attention because of their superior knowledge level in public because they have managed to garner knowledge gradually via studying and flipping pages of books به علاوه افرادی هستند که در جمع مرکز توجه هستند به دلیل دانش بالای خود از آنجائیکه آنها توانسته اند تا به مرور به کسب آگاهی و دانش بپردازند از طریق مطالعه و ورق زدن صفحات کتابها.