میزان رضایتمندی از شغل و تعیین اهداف صحیح و دست یافتنی

مقاله امروز را با این پرسش آغاز میکنیم که شما چه قدر از شغل و پیشه خود رضایت دارید؟ آیا پاسخ دادن به این سؤال قدری مشکل به نظر میرسد یا اینکه عوامل گوناگونی مانند میزان حقوق دریافتی و همچنین آسانی و سختی مشاغل در کنار میزان ساعاتی که حرفه ها نیاز دارند برای انجام در این میان نقش دارند؟ از آنطرف, بهتر است در زمینه اشتغال و رسیدن به رضایتمندی در حوزه استخدام به چه برنامه ریزی اقدام نمود و چه اهداف قابل دست یافتنی را برای خود و آینده خود ترسیم کرد؟ شاید حین مصاحبه با برخی افراد که در مشاغل حساسی مشغول به کار هستند, آنها اظهار کنند که میزان ساعت و وقتی که در محل کار خود سپری میکنند حتی از تایم و مدت کنار خانواده بودن هم بیشتر است و اینکه برخی کارها هم به لحاظ جسمی و فکری بسیار انرژی بر میباشند.

Let’s commence our discussion today with one critical question that how happy and satisfied are you at work بحث امروز را با یک پرسش مهم آغاز میکنیم که شما چقدر خوشحال و راضی از شغل خود میباشید؟ Nearly everyone spends some time away at work from home and family every week تقریبا همه در طول هفته ساعاتی را در محل کار دور از خانه و خانواده سپری میکنند Being inspired and pushed by the ideal career can be a rewarding experience for staff and employees داشتن روحیه و حالت جذب به کار ایده آل میتواند برای کارمندان و شاغلین تجربه ای خوشایند باشد But what if there are conflicts at work which need to be resolved اما چنانچه مشکلاتی در محل کار وجود داشه باشند که نیاز به مرتفع شدن داشته باشند چه؟

As an example, the mentalities and conflicts arising at workplace could be either to get the jobs done faster or slowing down and not taking the tasks that seriously due to working conditions مثلا دو تضاد و ذهنیت که در محل کار به دلیل شرایط شغلی میتواند وجود داشته باشد این است که کارها را به سرعت به انجام رساند یا اینکه در انجام وظایف چندان عجله ای نداشت Some staff are comfortable making a to-do list for the jobs they are assigned at work, whereas others could be cool keeping everything in mind and memory برخی از کارمندان ممکن است راحت باشند تا در محل کار برای انجام امور محوله لیستی از کارها تهیه نمایند درحالیکه دیگران شاید راحت تر باشند تا برای انجام این کار به ذهن و حافظه خود اتکا نمایند.

Do you enjoy having interaction with colleagues and clients at the office or would rather mind your business and work deliberately in less active areas آیا شما از داشتن تعامل با همکاران و مشتریان اداره لذت میبرید یا اینکه ترجیح میدهید تا سرتان به کار خود گرم بوده و در قسمتهای با فعالیت کمتر با دقت مشغول کار باشید؟ Do you think behaviors of the staff working in offices and departments could have an impact on how satisfied they appear in their careers به نظر شما, رفتارهای کارمندان در ادارات و سازمانها میتواند بر روی میزان رضایتمندی آنها در حرفه و شغل خود تاثیر داشته باشند؟ Some people would be defined as result-oriented, meaning that they pursue the objectives in their lives and workplaces برخی از افراد را میتوان به عنوان نتیجه گرا توصیف نمود, به این مفهوم که در کار و زندگی در جستجوی اهداف خود میباشند.

Please keep this point in mind that one of the ways to find balance in life is to look for careers that you enjoy doing, not the ones merely offering the finer wages لطفا این نکته را به خاطر بسپارید که یکی از راههای یافتن تعادل در زندگی این است که در جستجوی مشاغلی باشید که از انجام دادن آنها لذت میبرید, نه آنهائیکه صرفا دستمزد بهتری ارائه میکنند Another significant issue is to take responsibility for the tasks being assigned to in order to make progress, alleviate shortcomings and avoid failures یکی دیگر از موارد مهم این است که در کار مسؤلیت پذیر بود تا فرصت برای پیشرفت داشت و همچنین نقایص را کاهش و جبران نموده و از شکست اجتناب نمود Asking for feedback from co-workers and managers also matters نکته حائز اهمیت دیگر این است که از همکاران و مدیران درخواست باز خورد نمود.

On the other hand, goal setting can be considered a valuable skill in life to learn which can affect how you evaluate your job perspectives and satisfaction as well از آنطرف, مقوله تعیین اهداف را میتوان به عنوان یکی از مهارتها در زندگی قلمداد نمود که در زندگی بایستی آنرا فراگرفت و میتواند بر روی چشم اندازها و میزان رضایتمندی مشاغل تاثیر داشته باشد But keep this point in mind that there are no courses to attend when it comes to setting goals in life and career اما این نکته را بخاطر بسپارید که کلاسهائی برای شرکت در زمینه تعیین اهداف در زندگی وجود ندارند Simply put, goals also need to be achievable and measurable به طور خلاصه میتوان بیان نمود که اهداف بایستی قابل دستیابی و همچنین ارزیابی باشند.

Furthermore, proper timing in goal setting can be crucial, since without it, even looking for the ideal career at the wrong time would not yield the expected outcomes به علاوه, زمان بندی صحیح هم میتواند بسیار مهم باشد از آنجائیکه بدون آن حتی چنانچه در جستجوی شغل ایده آل باشیم ممکن است دستاوردهای مورد نظر حاصل نگردند You also need to be knowledgeable in your life and career to make the right decisions and avoid egregious mistakes همچنین شما نیاز دارید تا در زندگی و کار آگاه و مطلع باشید تا تصمیمهای صحیح اتخاذ کرده و از اشتباهات فاحش اجتناب نمائید Setting deadlines for goals and achievements can be significant too before embarking on new projects تعیین محدوده و مهلت زمانی برای دستاوردها هم خیلی مهم است قبل از شروع پروژه های جدید To warp up the discussion, it is quite practical to make goals happen in a realistic and fun manner در انتها و خاتمه بحث میتوان اظهار داشت که تحقق و رسیدن به اهداف میتواند هم واقع بینانه و هم مفرح و همراه با شادی باشد.