نحوه نگارش یک مقاله توصیفی

در بسیاری از کلاسهای دانشگاهی از دانشجویان و محصلین درخواست میگردد تا در مورد یک مطلب نگارش یک مقاله توصیفی را به انجام برسانند اما در کنار داشتن دانش و معلومات و تجربه در زمینه نگارش و انشاء بهتر است تا چه نکاتی مد نظر قرار گیرند تا چنین تکالیف و پروژه هائی به بهترین شیوه و با کسب حداکثر نمرات به انجام برسند؟ آیا مواردی همچون تعداد کلمات و همچنین نحوه چینش پاراگرافها و گزینش عبارات و ساختارهای پیچیده را میتوان به عنوان اصلی علمی و آکادمیک در این زمینه برشمرد؟ آیا اصولا در مقاله ها و نوشته های توصیفی بایستی تا دقیقا مطالب متقن و حقیقی مد نظر قرار گیرند یا میشود نوعی حالت شاعرانه و تخیلی را هم به کار برد؟ آیا بازگو کردن رویدادهای زمان گذشته در قالب نوشته را هم میتوان کاری توصیفی تلقی نمود؟

Let’s have a look at a few phases when it comes to composing a descriptive essay for academic purposes به اتفاق یکدیگر نگاهی می اندازیم به چند گام هنگامیکه نوبت به نگارش یک مقاله توصیفی جهت مقاصد آکادمیک میرسد Even from our childhood, all of us are already familiar with this type of writing since it is considered one of the basic composing and self-expression techniques and even in speaking we tend to use it a lot to talk about events and describing things in our daily lives and further implement it in professional careers to achieve composing goals like when being assigned an academic task at college or while working as a journalist

از زمان کودکی همه ما از قبل با این سبک نوشتار آشنائی داریم از آنجائیکه از آن به عنوان یکی از روشهای نوشتاری و تکنیک بیان مفاهیم فردی حتی در صحبتها استفاده میشود مثلا هنگامیکه ما درباره رویدادها و توصیف چیزهای روزمره سخن میگوئیم به منظور رسیدن به اهداف نوشتار در هنگامیکه تکالیف آکادمیک در دانشگاه به ما محول میگردد و پیاده سازی آن در مشاغل حرفه ای مثلا در زمان اشتغال به عنوان یک روزنامه نگار If you are an avid reader of memoirs and newspaper reports of events, you already are familiar with the appropriate format of descriptive pieces, ones which are used to express a vivid description of subjects to the readers using a variety of writing techniques چنانچه شما یک خواننده با انگیزه گزارشات روزنامه ها درباره وقایع و همچنین شرح حال و خاطرات هستید, قبلا با الگوی مناسب تحریر رویدادهای توصیفی آشنا میباشید, آنهائیکه با استفاده از تنوعی ار روشهای نگارش به توصیف شفاف مطالب برای خوانندگان میپردازند.

Needless to say, the standard elements and framework of the essay need to be present in descriptive article as well, including the introductory, body, and concluding paragraphs شایان ذکر است که اجزاء و بخشها و چهارچوب استاندارد مقاله بایستی تا در نوشته و رساله توصیفی هم وجود داشته باشند شامل پاراگرافهای مقدمه, بدنه و نتیجه گیری In the introduction part of your article, which can be likened to the road map of your research, the main statement or a question can help properly outline your writing and hence, capture attention of the audience در بخش مقدماتی مقاله شما, که میتوان آنرا به مانند نقشه راه تحقیق شما تلقی کرد, مطالب مهم و یا یک پرسش میتواند به روشنی ساختار نوشته شما را تبیین نموده و توجه مخاطب را جلب نماید.

Thesis statement as usual is a must to appear in the introductory paragraph of descriptive article بیانیه تز و مقدماتی هم طبق معمول جزئی ثابت و ضروری در پاراگراف مقدمه مقاله توصیفی است The body paragraphs also matter since they need to deliver the content the audience expects including all the relevant supporting details, yet, without creating an overwhelming setting for the reader پاراگرافهای بدنه هم مهم میباشند و بایستی ارائه دهنده مطالبی باشند که مخاطب و خواننده انتظار آنها را دارد شامل جزئیات و مطالب کمکی ولی نکته این است که نبایستی تا فضای شلوغ و گیج کننده ای برای خواننده مطالب تشکیل شود A great comprehensive summary and recap in the final paragraph will help the readers once again grasp the main tips covered throughout the whole essay

در پاراگراف نهائی, وجود یک خلاصه و نتیجه گیری جامع به خوانندگان کمک میکند تا مجددا نکات مهم در سراسر مقاله را مطالعه نمایند The key point while working on a descriptive essay is trying to act like a professional story teller and narrator rather than merely listing the events in a chronological order in the context which can turn out to be boring نکته کلیدی در حین کار بر روی یک مقاله توصیفی تلاش در جهت ایفای نقش به مانند یک راوی داستان میباشد و نه صرفا لیست کردن ترتیب و توالی رویدادها در متن که میتواند حوصه سر بر باشد This part can best be done during the final review of the text این بخش را میتوان به بهترین شکل در حین مرور پایانی متن به انجام رساند Don’t forget the critical steps of cohesion and coherence to elaborate on the points and yield a clear outline to the audience

دو گام مهم ترتیب و ساختار منطقی و انسجام را در متن خود فراموش نکنید تا با ارائه توضیحات به مخاطب به نحوی شفاف مطالب چهارچوب و ساختار را ارائه نمائید A well-written descriptive essay is loaded with details and sensory vocabularies which relate to imagining the atmosphere of the story being narrated یک مقاله توصیفی که به طرز خوبی نگارش شده است مملو از جزئیات میباشد با استفاده از کلمات که به احساس مربوط میشوند تا بتوان محیط و فضای داستان که روایت میشود را تجسم نمود Unlike the rest of articles, a descriptive essay usually does not require a personal viewpoint of the author, but but pointing out the information pertaining to the events unfolding so deciding on how to compile and render details to make impression on the readers is also advised بر خلاف دیگر مقالات, یک نوشته توصیفی عموما نیازی به نقطه نظرات نویسنده ندارد, بلکه ارائه دهنده نکات و اطلاعات در ارتباط با شکل گیری رویدادها میباشد, بنابراین تصمیم گیری درباره جمع آوری معلومات و عرضه آنها جهت تاثیر گذاری بر روی خوانندگان توصیه میگردد.