اجزاء و قسمتهای ادبی رساله روایتی و داستانی

چنانچه اهل مطالعه و کتاب خواندن میباشید, مسلما پس از ورق زدن کتابهای داستانی با نحوه روایت قصه و رویدادها در این کارهای به چاپ رسیده مقداری آشنا میشوید. در بسیاری از موارد نیاز است تا در پروژه های ادبی و آکادمیک بر روی روایت و داستان پردازی تمرکز نمود تا بتوان به شرح و تفسیری از رویداد و نقطه مهم در داستان و آثار ادبی بهتر پرداخت. شاید بتوان اظهار داشت که در چنین آثاری اکثر قسمتها ارائه دهنده توضیحات تکمیلی شامل اطلاعات و جزئیاتی درباره افراد حاضر در رویدادها و زمانها و مکانها و تاریخها در قصه که همگی به روایت مطالب کمک میکنند تدوین میشوند. ولی نکاتی نیز حائز اهمیت میباشند که بایستی به آنها توجه کافی نمود مثلا اینکه یک مقاله و رساله روایتی و داستانی مناسب با یک داستان کوتاه تفاوتهائی نیز دارد.

Once in a while, university students could be assigned the task to compose narrative essays but such writing projects tend to be far more diverse than personal experiences about a subject هر از چند گاهی ممکن است دانشجویان موظف به انجام تکلیف نگارش رساله های روایتی و داستانی باشند اما چنین پروژه هائی گسترده تر از نقطه نظرات فردی در زمینه یک موضوع میباشند Such written pieces could reflect reality or imaginary events چنین آثار نوشتاری میتوانند بازتاب دهنده رویدادهای حقیقی و یا تخیلی باشند It is the key to provide the readers with as many details about the stories narrated, so that they will be able to put them together in order to come up with the regenerated story in their mind

مهم است تا برای خوانندگان هر قدر که امکان دارد جزئیات داستانهای روایت شده را بیان نمود تا آنها بتوانند با کنار هم قرار دادن آنها داستان را در ذهن خود بازسازی نمایند The introduction in such essays could tell the story of an idea or topic or a recurring activity or even an experience مقدمه در چنین رساله هائی معمولا گویای داستان یک ایده و فکر و یا موضوع و فعالیتی تکرار شونده و یا حتی یک تجربه میباشد Even adding anecdotes to such written projects is quite common حتی افزودن یک حکایت به چنین پروژه های نگارش کاملا مرسوم میباشد In such articles, occasionally, some short conversations between various characters are used and most of the time, the narrator uses the subject pronoun I to tell the readers how the story unfolds and proceeds

در چنین مقالاتی, برخی اوقات, تعدادی از محاورات بین شخصیتهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند و راوی داستان عمدتا از ضمیر فاعلی I من برای بازگو کردن و شرح وقایع و پیشروی آنها استفاده میکند In some narrative stories the forces of good and evil are described and the struggles between them در برخی مقالات توصیفی از درگیری بین نیروهای خیر و شر سخن به میان می آید It is important to present all the details in a well-structured and logical manner to avoid confusion and make a big impression on the audience مهم است تا به صورتی منسجم و منطقی به ارائه جزئیات پرداخت تا با اجتناب از گیج شدن بر روی مخاطب تاثیر بزرگی گذارد Please note that in narrative essays, there is usually one single motif or central point, around which the rest of the events unfold

لطفا توجه کنید که عموما در رساله های روایتی و داستانی از یک نقطه مرکزی یا مایه اصلی استفاده شده و دیگر رویدادها پیرامون آن به وقوع می پیوندند If you are already familiar with article writing for academic purposes, you can compose a good narrative article using a few paragraphs too چنانچه شما قبلا با ساختار نگارش مقالات آکادمیک آشنائی دارید, میتوانید با استفاده از چندین پاراگراف اقدام به نگارش یک مقاله داستانی مناسب نمائید One of the main differences between a short story and a narrative article is that in the latter, normally there is only one single story going forward and other events revolve around it, whereas in the former, the audience could be presented with several concurrent events with stories unfolding, making conclusion kind of difficult and ambiguous

یکی از تفاوهای اساسی بین یک داستان کوتاه و یک مقاله داستانی این است که در دومی, عموما فقط یک روایت داستانی وجود دارد و دیگر رویدادها در کنار و پیرامون آن به وقوع میپیوندند درحالیکه در اولی ممکن است مخاطب با چندین داستان و قصه مواجه شود به همراه وقایعی که همزمان روی میدهند و این میتواند موجب دشواری و مبهم بودن نتیجه گیری گردد Using dialogues can be an integral part of narrative essays to reflect characters viewpoints and opinions با استفاده از مکالمات که بخشی مهم در رساله های روایتی میباشند به نقطه نظرات شخصیتها اشاره میگردد But what are the functions of a narrative story اما کاربردهای یک مقاله داستانی چیستند؟ In basic and simple form, such an essay is used to describe people, their communications, and narrating their experiences to the readers

به بیان سهل و ساده, چنین مقاله ای توصیف کننده مردم و بازگو کننده ارتباطات و محاورات آنها و روایت کننده تجربیات آنها برای خوانندگان میباشد Unlike short stories, in a narrative article, the readers would first become familiar with the theme and motif of the story and then they will be provided with further complementary information برخلاف داستانهای کوتاه, در یک مقاله روایتی, خوانندگان در ابتدا با یک مایه اصلی داستان آشنا شده و سپس برای آنها توضیحات و اطلاعات تکمیلی ارائه میگردند In such writing pieces, moral issues and guidelines may or may not be used to share with the audience در چنین نوشته هائی میتوان از نکات و رهنمونهای اخلاقی بهره جست برای مشارکت با مخاطب یا از آن صرفنظر کرد Keep in mind that a good narrative essay also is expected to comprise a beginning, middle, and ending part به خاطر بسپارید که از یک مقاله داستانی مناسب هم انتظار میرود تا حاوی بخشهای آغازین, میانی, و پایانی باشد.