مقالات علت و معلول و ساختار آکادمیک آنها

انجام پروژه های نگارش در سطوح آکادمیک و آموزش عالی برای دانشجویان چندان عجیب و ناشناخته نمیباشد اما در بحث مقالات علمی و پژوهشی, توجه به دسته بندی آنها و اینکه جهت چه نوع امور و کارهائی این دسته از نوشته ها به رشته تحریر درمی آیند حائز اهمیت میباشد. مقالات علت و معلول را میتوان به عنوان یکی از تکالیف نوشتاری مرسوم در کلاسهای دانشکده تلقی کرد که همانگونه که از نام آن بر می آید به نحوه رویدادها و رخدادها در متون اشاره دارند. در واقع بررسی و ارزیابی و همچنین توصیف مختصر دلایلی که منتج به رویدادها و عواقب آنها میگردند. روابط بین علل و معلول و همچنین پاسخ دادن به چراها و اما و اگرهای موجود در ذهن خواننده متون و مخاطبان در ارتباط با عوامل و دلایل و نتیجه گیری همواره از اهمیت زیادی برخوردار میباشد.

Simply put, a cause and effect essay deals with discussing elements and factors which explain what events have led to certain results in context چنانچه بخواهیم بطور ساده بیان نمائیم, یک مقاله علت و معلول به بیان دلایل و عواملی میپردازد که توضیح دهنده رویدادهائی هستند که منتج به نتایجی در متن شده اند Usually a kind of unambiguous rhetorical style and discourse is employed when composing such articles عموما از یک نوع بیان و روایت شفاف و دور از ابهام در هنگام نگارش چنین مقالاتی استفاده میشود Such essays are normally structured around discovering what and how events have led to results so we as the author need to research and investigate the causes as the main, key players in context

معمولا چنین مقالاتی درباره کشف موضوعات و علتهائی هستند که منتج و منجر به رویدادها و نتیجه گیریهائی شده اند و ما به عنوان مؤلف بایستی با تحقیق و بررسی به این عوامل به عنوان بازیگران اصلی در متن بپردازیم The main causes, as well as demonstrated effects should all be dealt with in a proper cause and effect essay در یک مقاله مناسب علت و معلول بایستی تا به عوامل اصلی به همراه نتایج منجر و اظهار شده همگی پرداخته شود A common mistake made by some scholars is to mistake chronological order with causality which means they might assume every event happening before each effect could be undoubtedly relevant whereas in reality it could be completely the opposite, so keeping this point is mind is always recommended

یک اشتباه مرسوم که توسط برخی پژوهشگران مرتکب میشود اشتباه گرفتن نظم و ترتیب و روند تاریخی و بر مبنای زمان با علت و معلول و رابطه سببی در متن میباشد ازآنجائیکه آنها تصور میکنند که هر رویدادی که قبل از یک اثر به وقوع می پیوندد حتما بدون شک با یکدیگر مرتبط میباشند اما مطلب میتواند کاملا برعکس باشد, بنابراین به خاطر سپردن این نکته همواره توصیه میگردد In fact, a cause and effect essay can be considered an argumentative article which deals with discovering effects and connections between subjects and players in the context در حقیقت, یک رساله علت و معلول را میتوان به عنوان رساله ای استدلالی در نظر گرفت که جستجوگر و توصیف کننده روابط و تاثیرات بین موضوعات و بازیگران در متن میباشد.

In other words, if you are assigned an academic writing project which demands explaining how people or things or ideas directly influence others in the story, cause and effect essay can be your choice به عبارت دیگر, چنانچه شما مشغول انجام یک تکلیف نگارش آکادمیک هستید که در آن توصیف این صورت میپذیرد که چگونه افراد و چیزها یا نظرات به صورت مستقیم بر روی دیگران تاثیر میگذارند, رساله علت و معلول میتواند انتخاب شما باشد While speaking with professional teachers and trainers at universities, they would contend that such writing can help students foster their critical thinking skills and write academic article to persuade the audience and in a logical manner. Simply put, describing a phenomenon is attempted in such compositions

در حین صحبت با معلمین و مربیان با تجربه در دانشگاهها, آنها اظهار میدارند و بر این عقیده میباشند که چنین نگارشی میتواند به دانشجویان در زمینه تقویت مهارتهای تفکر تحلیلی و نقادانه کمک و یاری رساند و اینکه آنها مقاله آکادمیک را به رشته تحریر درآورند که اقناع کننده مخاطب بوده و به نحوی منطقی تدوین شده باشد. در یک کلام و بطور مختصر اینکه توصیف یک رویداد در چنین نگارشهائی صورت میپذیرد But to compose a good cause and effect article the author needs to possess critical thinking as well and at the same time proceed with an orderly and rational outline for the writing in order to cover the necessary steps without missing anything ولی نگارش یک مقاله شایسته علت و معلول نیازمند داشتن تفکر تحلیلی و نقادانه و سیر یک چهارچوب منطقی میباشد به منظور پوشش دادن مراحل ضروری بدون اینکه چیزی از قلم بیفتد.

There are plenty of such articles written in the area of literature, where through brainstorming, the scholars manage to compose good cause and effect essays which break down interconnections among theories and ideas or events in life or in poems and for what you can see in their artistic written pieces and settings in the stories can be important too در حوزه ادبیات تعداد زیادی از چنین رساله هائی نگارش شده اند که در آنها از طریق همفکری و مشورت, محققین و پژوهشگران قادر هستند تا مقالات مناسب علت و معلول را نوشته و در آنها با جزئیات به تشریح ارتباط درونی بین نظریه ها و ایده ها و رویدادها در زندگی و یا شعر و آنچه شما در آثار مکتوب هنری آنها می بینید بپردازند و در چنین داستانهائی محیط و فضا حائز اهمیت میباشند.