افزایش تمرکز و راندمان و کاهش خستگیها و اضطراب دانشجویان

طی گپ و گفتی با دانشجویان و محصلین در مقاطع آموزش عالی در میابیم که مسائلی به غیر از تحصیلات آکادمیک در زندگی دانشجوئی نقش ایفا میکنند مانند موارد مالی و استرس و اجتماعی که میتوانند بطور کلی در کارنامه ها و کسب نمرات آنها تاثیر داشته باشند. البته حتی انجام تکالیف زیاد میتواند برای دانشجویان همه مقاطع تحصیلی قدری استرس و فشار روحی ایجاد کند که بهتر است با اتخاذ تصمیماتی بتوان با آنها کنار آمده و کنترل نمود. شاید برای شما هم بارها پیش آمده باشد که در شب امتحان قدری تمرکز و استراحت و آرامش از شما سلب شده و به فکر تست روز بعد باشید. از آنسو, محصلین و فراگیرانی که در طول ترم خود را مهیای امتحانات آخر ترم نموده اند با آرامش بیشتری به سراغ امتحانات رفته و عموما نمرات بهتری کسب میکنند.

As a student, do you know how you can sharpen your focus for the studies at college and the final exams and also how to get rid of stress associated with the classes, homework, etc به عنوان یک دانشجو, آیا شما آگاه هستید که چگونه میتوانید تا تمرکز خود را جمع و قوی کرده و از استرسها و نگرانیها در زمینه تکالیف و کلاسها و غیره رهائی یابید؟ Sometimes after getting assignments from university professors, the students might feel kind of puzzled after researching for the projects and they could begin brainstorming with their fellow classmates and peers برخی اوقات, دانشجویان پس از اینکه اساتید دانشگاهشان به آنها تکلیف داده وشروع به تحقیقات برای پروژه خود میکنند قدری احساس گیج شدن داشته و با همتایان و دیگر دانشجویان به همفکری و مشورت بپردازند.

While attending campus and that the in-person education is underway, how can the students cope with stress related to their studies and education and how can they find a way to feel relaxed and worry-free در هنگام حضور داشتن در محیط پردیس و هنگامیکه کلاسهای حضوری دایر میباشند, دانشجویان چگونه میتوانند تا بر استرس مرتبط با مطالعات و آموزش خود فائق آمده و راهی جهت آرامش داشتن و دوری از دغدغه بیابند؟ It is not uncommon for some pupils to experience insomnia as well and they look for a way to enhance their concentration as well as memory غیر معمول نیست که برخی از محصلین دچار مشکلات بیخوابی گردند و در جستجوی یافتن راهی باشند برای تقویت تمرکز و حافظه خود.

It could happen to anyone, lying awake at night for hours worrying about the upcoming exams or feeling confused about what to read to secure good scores ممکن است برای هر فردی اتفاق بیفتد که ساعتها در شب هنگام بیدار مانده و به امتحانات آتی فکر کند و یا اینکه گیج شده و نداند برای دریافت نمرات خوب چگونه بایستی مطالعه نماید But are there any ways to stay away from stress being associated with studies at college اما آیا راههائی وجود دارند جهت دور ماندن از استرس در زمینه تحصیلات در دانشکده How about taking a few deep breaths, watching TV in free time, hanging out with friends and classmates, listening to light music and working out at gym to feel good and fit

آیا این راهکارها جواب میدهند؟ مثلا چند نفس عمیق کشیدن, تماشای تلویزیون در اوقات فراغت, سپری کردن زمان با دوستان و همکلاسیها, گوش دادن به موسیقی ملایم و ورزش در باشگاه برای سلامتی و احساس خوب داشتن All of the above-mentioned tips can help you stay relaxed when it comes to studying for the exams plus college term and trying not to worry too much which can be bad for health همه راهکارهای اشاره شده در بالا میتوانند به شما در داشتن آرامش جهت مطالعه برای امتحانات و ترم دانشکده و سعی در نداشتن نگرانی بیش از حد که میتواند برای سلامتی مضر باشد کمک کنند When it comes to succeeding at college, a good student needs to feel motivated and study for the exams and do assignments on time and not postpone them for the exam night but taking a rest and enjoying free time help too since everything needs to be maneuvering around normal threshold of people, and in moderation, in education and life هنگامیکه سخن از موفقیت در دانشگاه به میان می آید, یک دانشجو خوب بایستی دارای انگیزه بوده و در طول ترم برای امتحانات مطالعه داشته باشد نه اینکه همه چیز را به شب آزمون موکول کند و در عین حال داشتن استراحت واوقات فراغت هم سودمند میباشند چون همه چیز بایستی در زمینه آموزش و زندگی در حدود آستانه تحمل افراد و حد مناسب قرار داشته باشد.