اشاره به تعدادی از موانع بر سر راه یادگیری مطالب آموزشی

با انجام جستجوئی در فضای مجازی و همچنین ورق زدن صفحات کتابهائی که در زمینه آموزش در مراحل مختلف از جمله متوسطه و همچنین آموزش عالی در دانشگاهها چاپ شده و در دسترس میباشند, در میابیم که در کنار همه نکات وراهکاریهائی که در زمینه راههای کوتاه مدت و سریع جهت به خاطر سپردن معلومات و نکات تست زنی ها و آمادگی کلی و عمومی جهت برگزاری امتحانات وجود دارند, توجه به مانع و اشکالاتی که بر سر راه فراگیری نکات آموزشی علمی موجود بوده و همچنین برطرف کردن آنها حائز اهمیت بالائی میباشد. به عنوان مثال مهم و سودمند میباشد که با انجام کارهائی آرامش را در زندگی فردی و اجتماعی خود حفظ کرده, آنرا به دیگران منتقل نموده و بدون دستپاچه شدن در مقاطع حساس و مهم بهترین تصمیمات را اتخاذ نمود.

Let’s begin with motivation in classrooms which can have an immense effect on performance of the students and teachers can do a lot to enhance this feature in their pupils با انگیزه آغاز میکنیم که میتواند تاثیر بسیار بزرگی داشته باشد بر روی کارآئی دانشجویان و معلمین در زمینه تقویت و بهبود این ویژگی بر روی محصلین شان میتوانند کارهای زیادی انجام دهند Apparently, lack of motivation can be considered one negative element in the process of learning and it is essential to maintain the learners’ attention and concentration during the classrooms which can lead to successful studies and completion of educational assignments plus tasks ظاهرا, عدم وجود انگیزه را میتوان به عنوان یک عامل منفی در فرآیند یادگیری در نظر گرفت و ضروری است تا توجه و تمرکز فراگیران را در طی کلاسها حفظ و برقرار نمود که میتواند منجر شود به تحصیلات موفق و تکمیل و اتمام وظایف و تکالیف آموزشی.

But despite being critical, one must note that sustaining motivation over a long period of time in the area of education seems like key which gradually can have a positive impact on the learners’ behavior and a few guidelines to state in this respect include minimizing distractions the best the students can and accurately perceiving the difficulty levels of the tasks they are assigned in the classes including thesis and dissertation before graduation اما علیرغم مهم بودن, نکته قابل تامل حفظ و نگاهداری و استمرار انگیزه در طی یک بازه زمانی طولانی در حوزه آموزش میباشد که عاملی کلیدی محسوب میگردد و به نظر میرسد که این عامل میتواند به مرور نقش مثبتی بر روی رفتار فراگیران ایفا نماید و چند راهکار که میتوان در این زمینه به آنها اشاره داشت شامل تا حد امکان به حداقل رساندن مواردی است که حواس و تمرکز محصلین را پرت و منحرف مینمایند و اینکه به درستی از میزان دشواری تکالیف و وظایف محوله در کلاس از قبیل انجام رساله و پایان نامه آگاه باشند.

It may seem rather odd but there are good and bad teachers in every field of education, whose roles on the students’ learning process cannot be underestimated شاید قدری عجیب بنظر برسد اما در حوزه آموزش, معلمین خوب و بد وجود دارند و تاثیر آنها بر روی فرآیند یادگیری دانش آموزان را نمیتوان دست کم انگاشت For instance, lack of experience on behalf of the teachers and trainers can cause learners to have a setback in classes settings and lose interest in the subject matter به عنوان نمونه, عدم تجربه از سوی مربیان و معلمین میتواند منجر به نوعی عقب افتادن در فراگیران در محیط کلاسها شده و باعث شود آنها علاقه خود را به محتوا از دست بدهند Consequently, self-confidence of them will suffer too در نتیجه, اعتماد به نفس آنها هم لطمه خواهد دید.

That is the reason principals and administrators in schools and universities need to make endeavors to hire only the finest and experienced teachers for the courses به همین دلیل است که مدیران و رؤسای مدارس و دانشگاهها بایستی تلاش نمایند تا به جذب بهترین معلمین با تجربهبرای دوره ها اقدام کنند Another issue which can hider overall learning in classes is the matter of lack discipline and presence of distractions موضوع دیگری که میتواند بر روی یادگیری در کلاسها تاثیر منفی داشته باشد عدم نظم و انظباط و وجود مواردی هست که حواس دانش آموزان را منحرف میکنند It is critical to maintain well-established classrooms that draw attention of the learners to the curricula ضروری است تا محیط کلاسها را به بهترین نحو اداره و تدوین نمود که توجه فراگیران به برنامه آموزشی تحصیلی منعطف شود.