تعدادی نصیحت و راهکار عمومی جهت شرکت موفقیت آمیز در آزمونها

امتحانات و آزمونهای تحصیلی و آموزشی صرفنظر از اینکه در چه رشته و مبحثی برگزار گردند میتوانند قدری برای شرکت کنندگان استرس و نگرانی به همراه داشته باشند چون آنها طبیعتا مایل هستند تا بهترین نمرات ممکن را کسب نمایند. این مطلب هم در تستهای حضوری با شرکت محصلین در کلاسها صدق میکند و هم در زمینه آزمونهای آنلاین یا برخط که در آنها با استفاده از امکاناتی همچون رایانه متصل به اینترنت دانش آموزان به سؤالات پاسخ داده و تکالیف نگارش به همراه تستهای چند گزینه ای و تشریحی را پاسخ میدهند. در واقع کارشناسان آموزشی و پرورشی هم بر این عقیده هستند که در کنار آمادگی و مطالعه کتابها برای بهتر شرکت کردن در امتحانات, توجه به برخی راهکارهای تست زنی هم میتواند به داوطلبین و شرکت کنندگان کمک کند.

Are there sets and pieces of universal advice when it comes to passing the exams in a successful manner آیا تعدادی نصیحتهای جامع و عمومی وجود دارند در زمینه شرکت موفقیت آمیز در امتحانات؟ What scores should the students be aiming for at universities دانشجویان بایستی در دانشگاهها به دنبال چه نمراتی باشند؟ Sure the best way to prepare for an educational exam at any level is to study during the term in order to leave nothing to chance قطعا بهترین روش جهت آمادگی برای آزمونهای آموزشی در هر مقطعی مطالعه در طول ترم میباشد که به این وسیله هیچ چیز به شانس و اقبال واگذار نشود Having said that, there are efficient ways to get ready for the tests because based on practical experience, success at the exams does not entirely depend on the degree of knowledge the students possess

در کنار آن, راههای مطمئنی وجود دارند در زمینه مهیا شدن برای آزمونها به این جهت که بر اساس تجربیات کاربردی, توفیق در تستها الزاما همیشه مترادف با میزان دانش اندوخته توسط محصلین نمیباشد As an example, factors like how to best concentrate for the exams as well as he lack or presence of stress plus other peculiarities can as well matter به عنوان مثال, عواملی همچون کسب بهترین میزان تمرکز برای امتحانات و عدم یا وجود استرس به علاوه ویژگیهای دیگر نیز مهم میباشند If you search the net, you will notice that there is a hot debate among scholars on whether or not exams should be implemented in the first place چنانچه در فضای مجازی به جستجو بپردازید, متوجه میشوید که بحث داغی در بین محققین و پژوهشگران وجود دارد در وهله نخست در زمینه اینکه آیا اصولا امتحانات بایستی برگزار شوند؟

When it comes to getting a good point average, keeping organized can be among top tips with big impacts هنگامیکه نوبت به دریافت معدل و میانگین نمرات خوب به میان می آید, مرتب و منظم بودن دارای اثرات بالائی میباشد Naturally, attempting to make the most and best out of time available before the final exams is the key here طبیعتا در این زمینه, استفاده و بهره گیری به بهترین نحو از زمان باقیمانده تا امتحانات آخر ترم عامل کلیدی محسوب میگردد Don’t forget to be pretty active in classes during the term to make sure none of the key points is missed, take notes and take active participation in discussions, give lectures and follow up with the courses plus contents even after completion of the classes

فراموش نکنید تا در کلاسها بسیار فعال باشید در طی ترم تا این اطمینان را داشته باشید که هیچ یک از نکات کلیدی از قلم نیفتد, شرکت فعالانه در بحثها داشته و یادداشت برداری کنید, سخنرانی کرده و حتی پس از اتمام کلاسها هم دوره ها و مطالب را ادامه داده و آنها را پیگیری نمائید Some students believe that studying with fellow classmates in the library or on campus would yield outstanding outcomes and this may or may not work for you برخی از دانشجویان بر این عقیده هستند که مطالعه با دیگر همکلاسیها در کتابخانه و یا محیط پردیس دانشگاه میتواند نتایج عالی به همراه داشته باشد و این ممکن است برای شما کار کند و یا خیر Of course for group projects being an active part of a student team is a necessity and a sense of collaboration and team work would be fostered and finally boosting confidence of the entire team members

البته برای پروژه های گروهی, عضو فعال تیم دانشجوئی بودن یک ضرورت میباشد و نوعی حس همکاری و تعامل بین اعضاء گروه شکل گرفته و اعتماد به نفس بین آنها تقویت میشود Don’t forget that your university professors can be the best and most helpful mentors in your studies, so when you run into educational and course-relevant issues, you can stop by their offices sometimes and ask for help and brainstorming, this matter can become important when working on important essays and doing assignments as well فراموش نکنید که اساتید دانشگاه شما میتوانند بهترین افراد کمک کننده و مشاور در زمینه مطالعات شما باشند و بنابراین هنگامیکه در زمینه آموزشی و مربوط به دوره ها به مشکل برخورد میکنید, میتوانید برخی اوقات با مراجعه به دفتر آنها درخواست کمک و هم فکری و مشاوره داشته باشید, این موضوع میتواند مهم شود در هنگام کار بر روی مقالات مهم و همچنین انجام تکالیف.