نحوه و چگونگی نگارش یک مقاله توصیفی

در کنار دانستن و آگاه بودن از نکات و موارد گرامری در زمینه نگارش یک مقاله آکادمیک, هنگامیکه نوبت به انشاء و نوشتن یک مطلب توصیفی به میان می آید, بهتر است تا با اجزاء این گونه تکالیف و پروژه های نگارش آشنا شد چون صحبت در باره مردم و چیزها و هنر و آموزش و رویدادهای فرهنگی در قالب کنار هم قرار دادن چندین پاراگراف با صحبت و نوشتن و مقایسه بین مطالب و اطلاعات و جزئیات نمودارهای علمی و آمار و ارقام با یکدیگر متفاوت میباشند. شاید در نگاه اول به ذهن شما در زمینه نوشتن یک مطلب توصیفی ارائه نگاه و نقطه نظرات فردی و دیدگاه شما اولویت داشته باشد. شاید بتوان اوج و نقطه کمال نگارش توصیفی را در قالب رمانهای داستان و نمایشنامه های ادبی بیان کرد که در آنها مسائل فرهنگی و محیط پیرامونی, همه توصیف میشوند.

There are some key elements when it comes to writing a good descriptive article or essay تعدادی آیتمهای کلیدی وجود دارند در ارتباط با نگارش یک مقاله توصیفی خوب Along with possessing strong composition skills, writers are expected to learn how to describe events, things, people, and concepts in their writing در کنار داشتن مهارتهای قوی نگارش, از نویسندگان این انتظار میرود تا نحوه توصیف رویدادها, چیزها, افراد و مفاهیم را در نوشته های خود فرا گیرند If you are assigned by you university to reveal your point of view about a matter, like a subject, then your composition task is going to be descriptive and that you need to have thorough understanding of the content matter

چنانچه دانشگاه شما از شما درخواست بیان و ابراز نقطه نظر در زمینه یک مطلب و موضوع را داشته باشد, پس شما بایستی تا یک مقاله توصیفی بنویسید و اینکه از شما انتظار میرود تا درباره محتوای آن درک کاملی داشته باشید Having a strong sense of imagination, like when writing a fiction, in descriptive writing is the key داشتن یک حس تخیل قوی, مانند زمانیکه داستان تخیلی نوشته میشود, در نگارش توصیفی عامل کلیدی محسوب میگردد The standard patterns and rules of essay writing are to be followed, together with skills and tips to vividly depict your point of view about the events, and portray issues and subjects in your writing in a professional and easy–to-comprehend manner

در عین حال که بایستی از الگوها و قوانین استاندارد مقاله نویسی استفاده میگردد, نکات و مهارتهای به تصویر کشیدن نقطه نظرات شما به نحو روشن جهت رویدادها نیز در کنار ارائه تصویری از موارد و موضوعات در نوشته شما به نحوی حرفه ای و آسان برای درک ارائه میشوند In a descriptive article and essay, the surrounding environments, and the perceptions need to be expressed together with distinctive features of the people or events in the context در یک مقاله و نوشته توصیفی, محیطهای پیرامونی به همراه مطالب قابل درک نیاز است تا بیان گردند همراه با جزئیات ویژه افراد و یا رویدادها در متن Don’t forget to use an appealing and attractive writing style to attract attention of the readers of your articles and be meticulous to the details of the events as they unfold in your story and description

فراموش نکنید که از یک سبک نگارش جذاب و جالب استفاده کنید برای جذب توجه خوانندگان مقالات خود و همچنین به دقت به جزئیات رویدادها بپردازید همانگونه که در داستان و توصیف شما روی میدهند Pay attention to the common elements in your descriptive writing such as accurate grammar style and logical structure of your paragraphs به عوامل مشترک در نوشته توصیفی خود توجه نمائید شامل سبک گرامر صحیح و همچنین ساختار منطقی پاراگرافهایتان In most cases, colleges would set certain scoring criteria for students to follow when writing articles and essays, so make sure your writing assignment meet them در بیشتر مواقع, دانشکده ها برای دانشجویان معیارهائی را جهت نگارش مقالات تعیین میکنند, پس شما هم سعی کنید که نوشته تان مطابق با آنها تهیه شوند.

Composing a professional academic descriptive article entails having a burning desire to write and paying attention to all details نگارش یک مقاله آکادمیک توصیفی مستلزم داشتن یک علاقه وافر به نوشتن و پرداختن به همه جزئیات میباشد Make no mistake, since after writing an essay, it might seem satisfactory to you as the author but is it also persuasive to the readers اشتباه نکنید, چون مقاله ای را که شما به رشته تحریر در می آورید ممکن است به نظر شما رضایتبخش باشد اما آیا برای خوانندگان هم متقاعد کننده است؟ There are peculiarities in a descriptive essay to impress the audience and the way everything is summarized in the body of an article with a few hundred words together with a nice introduction and conclusion would lead to acing the composition assignment at college

ویژگیهائی در نگارش یک مقاله توصیفی وجود دارند جهت تاثیر گذاری بر روی مخاطبین و نحوه خلاصه نویسی در بدنه مقاله با استفاده از چند صد کلمه به همراه یک معرفی و بخش ابتدائی و انتها و نتیجه گیری آن همگی میتوانند به شما در دریافت نمره عالی در تکلیف نگارش در دانشکده کمک کنند Don’t forget to enhance your literary skills while working on a descriptive essay to generate a real masterpiece فراموش نکنید تا مهارتهای ادبی خود را بهبود بخشید هنگامیکه بر روی یک مقاله توصیفی کار میکنید Last but not least, before turning your paper in to your university professor, don’t underestimate psychological elements while writing the passages, so be careful with choice of words and how descriptions and expressions are included in your text, actually making a sketch at the beginning and then completing it using words نکته حائز اهمیت در انتها این است که قبل از تحویل مقاله تان به استاد دانشگاه, نکات روانشناختی را دست کم نگیرید در حین نگارش, بنابراین در انتخاب کلمات دقت کنید و اینکه توصیفات و بیانات چگونه در متن شما گنجانده میشوند, در واقع از ابتدا یک طرح تعریف کنید و سپس با استفاده از کلمات به تکمیل آن بپردازید.