برنامه‌ ریزی صحیح و مناسب امور و کارهای روزمره

شاید به ظاهر ساده و آسان به نظر برسد اما برنامه‌ ریزی جهت انجام کارها و امور روزانه میتواند به همان اندازه حائز اهمیت باشد که شما برای اهداف و کارها و پروژه‌های بلندمدت خود با صرف وقت برنامه ریزی مینمائید. تصور کنید در صبح پس از برخاستن از خواب تا شب هنگام چه کارهائی را بایستی به انجام برسانید از جنبه‌های آموزشی و تحصیلی و خانوادگی و تفریحی و مرتبط با شغل و اداره خود. امور روزمره زندگی شاید آسان به نظر برسند اما بدون داشتن برنامه صحیح روزمره حتی امور بسیار پیش پا افتاده ممکن است دردسر ساز شده و زمان زیادی را از شما بگیرند و در انتها هم نتایج مورد نظر شما حاصل نگردند. اما چگونه میتوان به احسن به برنامه ریزی جهت پرداختن به کارهای زندگی روزانه همت گمارد بدون اینکه آنها را پیچیده نمود؟

In everyday life, it is imperative to know how to plan your day in order to avoid common troubles در زندگی روزمره, بسیار حائز اهمیت میباشد تا برای هر روز خود برنامه داشته باشید تا از مشکلات رایج اجتناب نمائید Even when it comes to coping with ordinary tasks and challenges in life, unless we have plan, we will feel exhausted and lost حتی در زمانیکه نوبت به انجام امور و وظایف روزمره زندگی میرسد, بدون داشتن طرح و برنامه, ما احساس خستگی و نوعی گم کردن مسیر را تجربه خواهیم کرد Being disorganized in life will pave the way to having difficulties بی برنامه گی در زندگی مسیر را هموار میکند جهت تجربه و داشتن مشکلات.

In order to avoid a mess in daily schedules and not mix things up, having a proper everyday plan is the key به منظور اجتناب از مشکلات و قاطی کردن موارد با یکدیگر در برنامه های روزمره, داشتن یک طرح مناسب روزانه عامل کلیدی میباشد Your daily and weekly schedules are going to contain details of the tasks you are going to carry out without running out of time or experiencing imbalance in your calendar برنامه های روزانه و هفتگی شما بایستی حاوی جزئیات اموری که قصد انجام آنها را دارید باشند بدون اینکه وقت را از دست بدهید و یا در تقویم شما عدم تعادل به وجود بیاید Sure your daily routine consists of necessary and unnecessary things قطعا برنامه روزانه شما حاوی کارهای ضروری و غیر ضرور میباشد.

It is a good idea to look over the schedule to decide which tasks can be dropped for the time being and which ones need self-motivation نظر مناسبی میباشد تا با نگاهی اجمالی به برنامه تصمیم بگیرید که چه اموری را میتوان فعلا از آنها صرفنظر کرد و چه کارهائی نیازمند داشتن روحیه انگیزه فردی میباشند Believe it or not, in some cases, having a lot of free time every day will be a recipe for wasting time as professionals suggest having a packed schedule to value time better and more efficiently but this does not mean not dedicating enough time to relaxing and entertainment since a successful individual will be able to juggle several tasks شاید باورتان نشود اما برخی اوقات داشتن زمان آزاد زیاد در طول روز منجر به اتلاف وقت خواهد شد به همین جهت افراد حرفه ای توصیه میکنند تا از برنامه ای پر مشغله استفاده شود تا بیشتر و شایسته تر قدر زمان دانسته شود ولی این به مفهوم کنار نگذاشتن وقت برای استراحت و تفریح نیست از آن جهت که افراد موفق قادر هستند تا چندین کار و مسئولیت را با یکدیگر به خوبی به انجام برسانند.

As the famous saying goes, a goal without a plan is merely a wish به قول معروف, یک هدف بدون یک برنامه صرفا یک آرزو میباشد Through properly planning your daily activities and schedule, you will be able to tame overwhelming workload like a professional از طریق برنامه ریزی مناسب فعالیتهای روزمره و جدول کارها, شما مانند یک فرد حرفه ای قادر خواهید بود تا حجم بالای امور و وظایف را تحت کنترل خود درآورید But how can we offer guidelines for the activities that happen day in and out in our lives اما ما در زمینه کارهائی که بطور مستمر و روزمره در زندگیمان روی میدهند چگونه میتوانیم به ارائه راهکارهائی بپردازیم؟ In order to avoid depleting of mental and physical energy, try planning your tasks well ahead of the deadlines and schedules

به منظور اجتناب از تخلیه شدن و اتمام انرژی ذهنی و بدنی, تلاش کنید تا از مدتها قبل از مهلتهای زمانی به برنامه ریزی جهت انجام امور و کارهای خود بپردازید This way, every day as you wake up, your daily routine schedule is awaiting you با این روش, هر روز که از خواب برمیخیزید, برنامه کارهای عمومی روزمره شما انتظارتان را میکشد Believe it or not, sometimes using the good old pen and paper is preferable to choosing computer for planning شاید باورتان نشود ولی برخی اوقات استفاده از کاغذ و قلم آشنای قدیمی ترجیح دارد به کاربرد رایانه در زمینه برنامه ریزی Don’t forget to leverage time-management skills in order to map out your to-do list فراموش نکنید که جهت برنامه ریزی برای لیستی از کارهائی که قصد انجام آنها را دارید به بهترین شکل از مهارتهای مدیریت زمان بهره گیرید.

In order to better manage your schedules and planning, try breaking down your big goals into smaller, more manageable chunks به منظور مدیریت بهتر برنامه ها و جداول زمانی و کاری خود سعی نمائید تا اهداف بزرگتان را به هدفهای کوچکتر که بهتر قابلیت مدیریت دارند تقسیم نمائید Successful people are the ones who pursue goal-oriented tasks and objectives, and they would eventually end up on their to-do lists افراد موفق کسانی هستند که در جستجوی دستاوردها و امور مبتنی بر اهداف میباشند و بالاخره این امور در لیست کاری آنها که باید به انجام برسند هم قرار خواهند گرفت Try to stick with your schedule and do not be afraid of editing your daily, weekly, or monthly lists سعی کنید که همیشه نسبت به برنامه های خود پایبند باشید و احساس واهمه نکنید از ویرایش لیستهای امور روزانه, هفتگی, یا ماهیانه خود.