اشتباهات در حین نگارش آکادمیک و رسمی و عدم تکرار آنها

آیا به عقیده شما به لحاظ رتبه بندی و نمره دادن به مهارتهای نگارش دانشجویان و محصلین در مقاطع آکادمیک میتوان صرفا به تعداد لغات مورد استفاده اکتفا کرد و به عبارت دیگر به مقالات و تزها و پایان نامه های طولانی تر نمرات و امتیازات بهتر و بالاتری داد؟ آیا اشتباهات پرتکراری وجود دارند تا بتوان با اجتناب از آنها بهتر اقدام به نگارش نمود و در عین انتقال دانش و آگاهی به مخاطب آکادمیک نمرات مورد نیاز و حد نصاب را نیز به دست آورد؟ آیا میتوان از جنبه گرامر هم به مقوله نگارش نگریست و حتی تعداد پاراگرافهای نوشته شده را از حیث مفید و مرتبط بودن با موضوع اصلی مقاله مورد ارزیابی قرار داد؟ چنانچه یک مقاله موجب گیج شدن خوانندگان و مخاطب شود چطور؟ آیا میتوان با انجام اصلاحاتی محتوا و کاربرد آنرا بهبود بخشید؟

When it comes to essay writing, there are a few mistakes that students need to avoid در زمینه مقاله نویسی, تعدادی اشتباهات وجود دارند که دانشجویان بایستی از آنها اجتناب نمایند If you do not get the grade you hoped after submitting your article, or you may call it the essay has crashed, you would agree that a low grade would hurt چنانچه شما پس از ارائه مقاله خود به نمره مورد نظر دست نیافته باشید, یا به اصطلاح مقاله مردود شده باشد و منجر به دریافت نمره پائین شده باشد میتوان گفت که آزار دهنده و ناراحت کننده است While composing an academic essay, you need to ensure the structure of your article is clear cut and not vague

در هنگام نگارش یک مقاله آکادمیک, شما نیاز دارید تا اطمینان حاصل نمائید که ساختار مقاله تان به خوبی و روشنی تدوین و تهیه شده و از ابهام به دور است This matter holds true about the thesis statement in the first paragraph of the articles این موضوع صدق میکند در زمینه عبارت ابتدائی و آغازین در نخستین پاراگراف مقالات A clear and unambiguous point of view is stated in the thesis statement and the initial topic of the well-written articles یک عبارت آغازین و موضوع نخستین مناسب و به دور از ابهام در همان ابتدای مقالاتی که به نحو شایسته ای نوشته شده اند مورد بیان قرار میگیرد In other words, a proper thesis statement reveals to the readers and audience what they can expect to find and read in the following paragraphs به عبارت دیگر, موضوع اصلی مقاله مناسب برای خوانندگان و مخاطب آشکار میسازد که چه مطالبی را انتظار دارند تا در پاراگرافهای بعدی پیدا کرده و مطالعه نمایند.

It is already crystal clear that before submitting the final version of your article, you would be working on the draft copy and revisions are made in it این مطلب کاملا واضح میباشد که قبل از ارسال و تحویل مقاله نهائی, شما بر روی نسخه پیش نویس آن کار میکنید و بر روی همان تغییرات اعمال میشوند Of course even for the professional authors using several draft copies may not be a prerequisite as writing styles do differ among people but using a draft paper or copy is preferable to avoid and correct mistakes in writing البته حتی برای نویسندگان چیره دست استفاده از نسخه های پیش نویس به عنوان نیاز و پیش زمینه ضروری نمیباشد چون سبکهای نویسندگی در بین افراد با یکدیگر متفاوت میباشند اما استفاده از برگه پیش نویس و مقدماتی توصیه میگردد جهت اجتناب از اشتباهات و تصحیح آنها.

The next step is to spend time and research the resources you can find on the topic and study them thoroughly گام بعدی استفاده از منابع و مطالعه کامل آنها میباشد در زمینه موضوع مورد بحث Sure you can access periodicals plus other primary sources of information but ensure they are credible ones شما حتما میتوانید به مجلات و نشریات و دیگر منابع معتبر دسترسی داشته باشید اما از اعتبار آنها اطمینان حاصل نمائید Sometimes it is required to use citations in the articles to quote and narrate the original perspectives plus sources and needless to say, try to stay away from the issue of plagiarism which can damage credibility of your written works برخی اوقات نیاز است تا با استفاده از رونگاشت یا نقل قول اشاره ای داشته باشید به نظرات و منابع اصلی و شاید نیاز به ذکر این موضوع نباشد که از مورد استفاده از سرقت ادبی و بدون اجازه از منابع دیگران اجتناب نمائید چون میتواند به اعتبار کارهای نوشته شده شما لطمه وارد نماید.

Another common mistake made by scholars is forgetting to provide enough evidence or facts and examples in order to back up their thesis یکی دیگر از اشتباهات مرسوم که توسط پژوهشگران مرتکب میشود فراموش نمودن ارائه توضیحات و مثالها و حقایق به منظور حمایت و تکمیل رساله و موضوع مقاله شما میباشد So your viewpoints aside, there needs to be enough evidence to support your logic in your writing بنابراین در کنار نقطه نظرات شما, بایستی تا مقداری مدارک و منابع جهت تکمیل دلیل و منطق شما در نوشته تان وجود داشته باشد But what if you run out of fresh and original ideas and your article lacks genuine, first-hand details and information اما چه بایستی انجام داد در مواردیکه شما فاقد نظرات جدید و تازه میباشید و ایده های نو و حقیقی و دست اول در مقاله تان موجود نمیباشند؟

This issue can be addressed when doing revision of your draft copy, where questions and answers, quotations, real-world statistics and data plus more analytical details are included این مورد را میتوان تصحیح نمود در هنگام کار بر روی نسخه نخستین و اولیه و پیش نویس که در آن مطالب و پرسش و پاسخها و نقل قولها و موارد حقیقی و اطلاعات آماری و تحلیلی و دیگر نکات گنجانده میشوند On the other hand, the choice of words and literature in your writing should be reader-friendly and not too complicated to deter the audience از طرف دیگر, انتخاب کلمات و ادبیات نوشته شما بایستی تا مطابق با سلایق خوانندگان بوده و از پیچیده نویسی اجتناب کنید چون میتواند منجر به دل زدگی و دوری و فاصله مخاطب گردد Don’t forget to avoid run-on sentences and structure, the unwanted repetitive elements which might hurt your writing credentials فراموش نکنید تا از ساختار و جملات اضافی و تکراری پرهیز کنید چون آنها به اعتبار نگارش شما لطمه میزنند.