تصمیمات و برنامه های جدید برای سال نو

در آخرین روزهای زمستان ممکن است هر فردی برای سال جدیدی که در پیش دارد برنامه ریزی کند و تصمیم به اتخاذ تصمیمات جدیدی بگیرد که بسیار هم خوب و توصیه شده میباشد. ولی در این زمینه بایستی به نکاتی اشاره داشت تا بتوان بهتر و بیشتر از شانس موفقیت برخوردار بود. آیا اصولا شما هم حتی یکبار به این فکر افتاده اید که برای سال جدید در هفته ها و روزهای پایانی سال طرح هائی را بر روی کاغذ و یا در ذهن خود داشته باشید؟ آیا بهتر نیست تا مانند دانش آموزان و دانشجویانی که تنها شب قبل از امتحان به یاد مطالعه می افتند عمل نکرده و در طول سال کنونی و فعلی برای آینده برنامه ریزی نمود؟ راستی, پس اولویت بندی چه میشود؟ چگونه میتوان برای هدفهائی که در سال نو قصد نیل به آنها را داریم اولویت بندی مناسبی داشته باشیم؟

In your opinion, what are the steps when it comes to making better decisions and resolutions for a new year به عقیده شما, چه گامهائی وجود دارند در ارتباط با اتخاذ تصمیمها و تعیین اهداف برای یک سال نو و جدید It is always a great idea to consider making new-year resolutions throughout the year, instead of waiting for the new year eve to come نظر بسیار مناسبی میباشد تا در طول سال به فکر ایده ها و تصمیماتی برای سال جدید بود به جای منتظر ماندن تا رسیدن شب تحویل سال True objectives for the new year need to be compelling and meaningful and most importantly realistic based on your potentials and the conditions

اهداف حقیقی برای سال نو نیاز دارند تا جذاب و با معنا بوده و از همه مهمتر واقع بینانه باشند بر اساس قابلیتهای شما و همچنین شرایط Next, if you have failed some goals in the past, perhaps it is a good idea to cross them out in your new-year list of objectives to reach and materialize در گام بعدی, چنانچه شما در گذشته تجربه شکست در برخی کارها را داشته اید, احتمالا نظر خوبی است تا آنها را در لیست رسیدن و تحقق آن اهداف برای سال نو حذف نمائید Do not press yourself by sticking to necessities and Should Do’s since guidelines are better to follow than commands or orders when pursuing goals in life خود را با الفاظ و اجبار مانند کارهائی که باید به انجام برسند تحت فشار نگذارید چون در زمینه پیشبرد اهداف و تعقیب آنها, راهکارها از دستورات و امر و نهی کارسازتر میباشند.

Aligning goals and resolutions for the upcoming new year with values and norms in your life and society is also recommended مورد دیگر که توصیه میشود مطابقت دادن و تنظیم تصمیمات و اهداف برای سال جدید و آتی متناسب با قوانین و مقررات در زندگی شما و جامعه میباشد Stay away from vague decisions since everything needs to be in sync with realistic and measurable patterns and situations از تصمیمات مبهم اجتناب نمائید از آنجائیکه هر چیزی نیاز به این دارد تا مطابق با واقع بینی بوده و متناسب با الگوها و شرایط قابل ارزیابی و حقیقی باشد Identifying barriers in life is among the  pieces of advice too since you need to work out issues which might stop you from succeeding in the near future

نکته دیگر در بین نصایح شناسائی موانع در زندگی میباشد چون شما نیاز دارید تا مشکلاتی را که میتوانند از موفقیت شما در آینده نزدیک جلوگیری نمایند برطرف سازید Make a list of what you want and not the things you do not want since you need to shift your attention towards positive objectives in your life, and not the pessimistic and negative elements لیستی تهیه کنید از آنچه را که میخواهید و نه آنهائی را که نمیخواهید چون شما بایستی تا توجه خود را معطوف به اهداف مثبت در زندگی تان نمائید و نه عوامل منفی و مأیوس کننده Try having an imaginary vision of your goals in the new year and break down the details تصور خیالی داشته باشید از اهداف خود در سال جدید و جزئیات را تشریح نمائید In the end, do not shy away from getting help and support from other more experienced people around you در انتها از کمک گرفتن و درخواست یاری از دیگران که باتجربه تر هستند و در اطرافتان میباشند شانه خالی نکنید و طفره نروید.