چند گام سهل در برنامه ریزی و تحقق اهداف در زندگی

آیا به عقیده شما صرفا داشتن فکر و ایده و تصاویری از موفقیت و کسب آن در زندگی میتواند منجر به تحقق آنها گردد؟ اگر چنین بود مسلما دیگر نیازی به تدوین راهکارها و چهارچوبهای فکری و تلاش در جهت یافتن نقاط ضعف و استفاده از برنامه ریزی پیشرفته و به روز نبود اما چگونه میتوان به دور از راهکارهای دشوار و سخت که طی کردن و پیمودن آنها شاید در عمل راحت نباشد و در عین حال با کنار گزاردن شانس هائی که چندان نمیتوان بر روی آنها حساب باز کرد برنامه ای جامع و مدون را برای عبور در مسیر رشد و ترقی ارائه نمود؟ آیا میشود به لیستی اشاره کرد که در زمینه برنامه ریزی و تحلیل و آنالیز موارد موفقیت در زندگی و نیل به اهداف به کمک ما بیایند؟ در این نوشته قصد داریم به چندین آیتم و راهکار مرتبط که سهل و آسان ولی کاربردی هستند اشاره کنیم.

As being discussed in this article, setting goals in life does not necessarily mean to be complicated and difficult همانگونه که در این مقاله بحث میشود, تدوین اهداف در زندگی ضرورتا نیاز ندارد که پیچیده و دشوار باشد Trying hard and getting goals done can be major accomplishments in the life of everybody سعی و کوشش بسیار و نیل به اهداف میتوانند به عنوان دستاوردهای مهم در زندگی هر فردی محسوب گردند Please note that knowing how to set goals and accomplish them can be as significant as having goals in the first place to avoid frustration and failure لطفا توجه کنید که آگاه بودن از نحوه هدف گذاری و محقق کردن آن میتواند به همان اندازه مهم باشد که در وهله اول اهداف تبیین میشوند و این برای اجتناب از سرخوردگی و شکست مهم میباشد.

The first stage in this respect is to make proper and logical decision and writing the major things down like itineraries of a trip can help you visualize the goals and the routes to reach them اولین گام در این زمینه تصمیم صحیح و منطقی گرفتن است و استفاده از نوشتن بخشهای مهم آنها مانند مراحل و برنامه های سفر کارساز میباشد تا به شما در به تصویر کشیدن و راههای رسیدن به آنها یاری رساند Organizing the plans can also matter since all the steps to be taken need to be specified but note that they may not necessarily present in a order but ensure you take care of them accordingly and occasionally look back at the steps taken to evaluate them داشتن نظم و برنامه ریزی هم بسیار مهم میباشد چون همه گامها بایستی تا تدوین و تعریف شوند اما شاید ترتیب و توالی در این بین چندان دقیق نباشد ولی شما اطمینان حاصل کنید که به همه آنها به نحو مناسب پرداخته و هر از چند گاهی با نگاه به گذشته و عقب آنها را بررسی و تحلیل کنید.

As far as goals are concerned, setting priorities in plans and making a list of the top, urgent goals to accomplish in both short and long terms is the key تا آنجائیکه به اهداف مربوط میشود, اولویت بندی و تهیه لیستی از اهداف مهم و فوری برای انجام دادن در زمانبندیهای کوتاه و بلندمدت کلیدی محسوب میشود Even ideas like saving up cash for the rainy day, specifying dates to reach goals and trying to break down broad and overwhelming goals into smaller, realistic projects and initiatives can be a great idea and preparing an easy to comprehend table or chart of your significant, yet manageable schedule and goals is advised too

حتی ایده هائی همچون پس انداز کردن برای روز مبادا, تعیین زمانبندی و تاریخ برای دست یافتن به اهداف و تبدیل و تقسیم اهداف کلی و بزرگ به هدفها و طرحهای ابتکاری کوچکتر و واقع بینانه نظر مناسبی میباشد و توصیه میگردد تا با تهیه جدول و یا نموداری به تهیه برنامه و جدول زمانی قابل مدیریت برای دستیابی و تعیین اهداف خود بپردازید Everything so far has been on the right track, except for the action which needs to be taken constantly and painstakingly and step by step تاکنون همه چیز بر وفق مراد و در مسیر درست بوده است به جز اقدام و عمل که بایستی به انجام برسد آنهم به نحو خستگی ناپذیر و مستمر و گام به گام You need to move towards your ultimate goals on a daily, weekly, monthly, and yearly bases شما بایستی در جهت نیل به اهدافتان و در آن مسیر بر مبنای روزانه, هفتگی, ماهیانه, و سالیانه حرکت نمائید.

It is worth mentioning that making a list of the obstacles and barriers which could get in your way is also recommended as you need to overcome them with insight شایان ذکر است که تهیه لیستی از موانع و مشکلات احتمالی که ممکن است بر سر راه شما قرار بگیرند هم توصیه میگردد و شما نیاز دارید تا با بینش و بصیرت بر آنها غلبه نمائید You also need to feel committed to achieving your goals and not lose sight of your success همچنین شما نیاز دارید تا احساس تعهد داشته باشید نسبت به دستیابی به اهدافتان و اینکه موفقیت خود را گم نکنید و از آن غافل نشوید Keep in mind that successful people set a deadline for their goals to achieve as time is precious

به خاطر بسپارید که افراد موفق برای اهداف خود مهلت و زمانبندی تعریف میکنند چون وقت ارزشمند میباشد Always try to have a positive mindset plus mentality and suggestions in this regard can be hanging out with other successful and motivated people plus reading several inspirational and self-help books همیشه تلاش کنید تا یک ذهنیت و چهارچوب فکری مثبت داشته باشید و نصیحتهائی که میتوانند در این زمینه اشاره شوند عبارتند از صرف وقت با دیگر افرادی که موفق میباشند به همراه مطالعه کتابهائی که حاوی نکات خود آموز برای موفقیت فردی و الهام بخشی و تشویق و ترغیب هستند If your new goal necessitates that you learn and master a new skill, adapt to the situation and go for it چنینچه هدف جدید شما مستلزم فراگیری و داشتن تسلط در یک مهارت میباشد, خود را با شرایط وفق داده و پیگیر آن باشید.