اصول و مبانی پایه یادگیری و مهارت آموزی

میتوان در زمینه یادگیری و آموزش در مقاطع تحصیلی و آموزش عالی در دانشگاهها و دیگر مؤسسات پژوهشی آکادمیک مطلب به تفصیل بیان داشت اما نکته جالب این است که شاید حتی اساتید دانشگاه و دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا هم دقیقا نمیدانند چگونه بایستی تا مطالعه کرد و اصولا چه مبانی و پایه ها و ستونهائی را میتوان به عنوان زیربنا و مبانی آموزش و تحقیق و تعلیم و تعلم محسوب نمود. شاید هر فردی برای خود دارای فرمول ویژه مطالعه و وقت آزاد داشته باشد که با دیگران کاملا یا بطور جزئی دارای تفاوت باشد. نمیتوان برای مقوله آموزش حد و مرزی قائل شد و در واقع این مسیر بینهایت ادامه دارد و با تکرار و تمرین و یادداشت برداری مطالب فراگرفته شده را در میشود در ذهن و حافظه بلند مدت ذخیره نمود.

In the academic and business arenas, everybody is concerned about studying and working but how are they learned and practiced anyway در زمینه های آکادمیک و تجاری همه درباره تحصیل و کار مشغول هستند ولی آنها چگونه فراگرفته و تمرین میشوند؟ Even many teachers are reoccupied with holding classes, grading exam sheets of their students, doing pretest to help them move their learning to another higher level but learners and pupils also need to discover for themselves how to take time to study, plan their lives and achieve their goals in life حتی بسیاری از معلمین بیشتر در اندیشه برگزاری کلاسها, تصحیح اوراق امتحانی دانشجویان, انجام پیش آزمون به منظور کمک به آنها جهت گذار و عبور به سطح یادگیری بالاتر هستند اما فراگیران و محصلین خود بایستی تا با صرف زمان به نحوه مطالعه پی برده, برای زندگی خود برنامه ریزی کرده و به اهداف خود در زندگی دست یابند.

The students are expected to navigate various academic paths in their lives, moving from high school to colleges and through various carrying out tasks and assignments, they will learn how to rely on their knowledge and capabilities to better learn and succeed in their academic endeavors از دانشجویان انتظار میرود تا حوزه های متنوع آکادمیک و علمی را در زندگی خود بپیمایند, و از دبیرستان به دانشگاه گذار کنند و از طریق انجام وظایف و مسؤلیتهای گوناگون فرابگیرند که چگونه میتوان با تکیه بر دانش و توانائیهای خود بهتر بیاموزند و در فعالیتهای آموزشی و علمی موفقیت کسب کنند.

Educational psychologists speak of four pillars of learning which include: learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be روانشناسان آموزشی از چهار ستون و پایه و مبانی یادگیری صحبت میکنند که عبارتند از: یادگیری برای دانستن, یادگیری برای انجام دادن, یادگیری برای زندگی با هم, و یادگیری برای بودن Appropriate college courses and modules need to stimulate students to keep learning and experience and feel a transformation in their knowledge دوره ها و واحدهای مناسب دانشگاهی بایستی تا دانشجویان را تحریک و تشویق کنند به ادامه آموزش و فراگیری و اینکه در زمینه آگاهی و دانش خود یک تحول را تجربه و احساس کنند.

Top-notch education would ultimately enhance the learners attitude as well once they graduate from college آموزش با کیفیت بالا همچنین سرانجام منجر به ارتقاء طرز فکر دانشجویان پس از فارغ التحصیلی از دانشکده خواهد شد Even bringing peace of mind to the students who occasionally experience mental health challenges can be addressed while enrolling at universities and brainstorming with counselors there همفکری با مشاورین در دانشکده پس از ثبت نام در دانشگاهها حتی میتواند منجر به داشتن آرامش خاطر برای آندسته از دانشجویانی شود که هر از چندگاهی مشکلات و چالشهای فکری را تجربه میکنند.

Other concepts discussed in the area of education include common sense, intuition, also known as sixth sense, as well as subconscious از دیگر مفاهیمی که در حوزه آموزش بحث میشوند میتوان به عقل سلیم, بینش یا درک که به حس ششم هم از آن تعبیر میشود, به همراه ضمیر ناخودآگاه نام برد Please keep in mind that when it comes to reflecting on education as a whole, learners need to focus on identifying the skills, learning and finally rehearsing them in order to achieve their goals لطفا به خاطر بسپارید که در زمینه تأمل بر آموزش به طور کلی, فراگیران نیاز به تأکید و تمرکز بر شناسائی و یافتن مهارتها, و سپس یادگیری, فراگیری, و تمرین آنها دارند تا به اهداف خود دست یابند.

You are advised to make reading a fun and promising activity, rather than something boring and strict به شما توصیه میگردد تا مطالعه را تبدیل به یک فعالیت شاد و نوید بخش کنید بجای چیزی سفت و سخت و حوصله سر بر Don’t forget to pursue more than one single academic source when it comes to preparing and composing a research article فراموش نکنید که به بیش از یک منبع آکادمیک دسترسی داشته باشید در زمینه انجام و نگارش یک مقاله تحقیقاتی In order to fulfill your educational dreams, scoring high at exams at college is like a bridge, so look for your ways of retention and memorization of the courses you study به منظور دست یابی به رؤیاهای آموزشی, کسب نمرات عالی در امتحانات دانشگاه مانند یک پل میباشد, بنابراین در جستجوی یافتن راههای خود برای به خاطر سپردن و حفظ کردن دوره هائی که مطالعه میکنید باشید.