بازیافت مواد و حقایقی درباره آن

با گسترش علم و فن آوری, دانشمندان در جستجوی راهی جهت بازیافت مواد اولیه صنعتی بوده اند تا از این طریق هم به صرفه جوئی و کاهش مصرف مواد اولیه جدید, که مستلزم صرف انرژی و استفاده از سوختهای فسیلی, بپردازند و عامل مهمتر دیگر این است تا از این طریق به مبارزه با گازهای گلخانه ای که موجب آلودگی محیط زیست در سطح گسترده و همچنین حفظ محیط زیست در سرتاسر جهان اقدام نمایند. میتوان گفت که صنایع تبدیلی و بازیافتی هنوز تقریبا در آغاز راه هستند و میتوان اقدامات به مراتب بزرگتری در آینده انجام داد تا میزان استفاده و بازیافت موادی که قبلا تبدیل به کالاهای شیشه ای و پلاستیکی و فلزی و غیره شده اند بیش از حالت و میزان کنونی برسد در کنار کاهش آلاینده های زیست محیطی و حفظ آب و هوا و زمین.

Through recycling, people can help save the earth از طریق بازیافت مردم میتوانند به نجات زمین کمک کنند The good news is that there is an abundance of information about recycling industry out there and how people can safeguard the surrounding environment خبر خوب این است که مقدار زیادی از اطلاعات و آگاهی در زمینه صنعت بازیافت وجود دارد و اینکه مردم چگونه میتوانند به حفظ محیط زیست پیرامونی کمک کنند In this area, there is still room for improvement as not everyone is a pro when it comes to recycling the stuff در این زمینه, هنوز هم جای بهبودی وجود دارد چون هر فردی در زمینه بازیافت مواد حرفه ای نیست.

Pieces of glass, paper, metal, and plastic can be recycled and if they are unbroken and clean, the better and higher chances of success for turning them into new materials and goods قطعات شیشه, کاغذ, فلز, و پلاستیک را میتوان بازیافت نمود و چنانچه آنها شکسته نبوده و تمیز باشند, چه بهتر شانس موفقیت بالاتر جهت تبدیل آنها به مواد و کالاهای نو In recent years, plastic manufacturing companies have been putting some signs and numbers on stuff, indicating whether and how they can be recycled در سالهای اخیر شرکتهای تولید کننده کالاهای پلاستیکی بر روی آنها نشانه ها و اعدادی میگذارند که نشاندهنده امکان و نحوه بازیافت آنها میباشند Fortunately, recycling companies are getting better and better constantly in recent years

خبر خوب این است که شرکتهای بازیافت در سالهای اخیر بهتر و بهتر شده اند A large percentage of waste materials nowadays are recycled and turned into new high-quality goods and this news is evident in the area of soft drink bottles production درصد بالائی از مواد ضایعاتی امروزه تبدیل به کالاهای با کیفیت میشوند و این خبر در زمینه تولید بطریهای نوشابه های گازدار صدق میکند In steel industry and home appliances too recycling is actively observed در صنعت فولاد و محصولات خانگی هم بازیافت به نحو فعال مشاهده میشود You may wonder how recycled materials are collected all over the world ممکن است شما این پرسش را مطرح نمائید که محصولات بازیافتی چگونه در سرتاسر جهان جمع آوری میگردند.

Fortunately, nearly in every country there are plenty of drop-off recycling stands and centers where people can present and submit their materials such as cans and then they will be sent to facilities to be cleaned, sorted and finally recycled خوشبختانه, تقریبا در هر کشوری تعداد زیادی از مراکز و کیوسک وجود دارند که مردم میتوانند با مراجعه به آنها اقدام به تحویل آیتمهای خود از قبیل قوطیها نمایند و آنها سپس به مراکز و کارخانجاتی جهت تمیز و جداسازی و سرانجام بازیافت ارسال میگردند Did you know that most paper towels, aluminum foils as well as daily newspapers all of us use on a daily basis are made of recycled stuff آیا میدانستید که بخش زیادی از دستمالهای کاغذی, ورقها و فویلهای آلومینیوم و روزنامه ها که همه ما بطور روزمره از آنها استفاده میکنیم از مواد بازیافتی تهیه میشوند؟