چند روش جهت مدیریت بهینه وقت و زمان

مدیریت و برنامه ریزی مؤثر وقت و زمان مسلما در زندگی هر فردی تأثیر مهم و مستقیمی در ارتباط با موفقیت و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ایفا میکند و عوامل بسیار گوناگونی میتوانند در این زمینه دارای اثر باشند. اصولا در رشته دانشگاهی مدیریت بازرگانی میتوان به واحدهای آموزشی اشاره و دسترسی داشت که مؤلفه های مدیران موفق و طراز اول و با تجربه را از منظر استفاده صحیح و برنامه ریزی وقت و زمان خود در محیط کار و خارج از آن بیان میکنند. از منظر دانشجوئی و دانشگاهی هم میتوان به این مقوله با دید آموزشی و آکادمیک هم نگریست از آنجائیکه در مقولاتی همچون آمادگی برای امتحانات پایان ترم و مطالعه در طول نیمسال تحصیلی, مسلما اساتید و دانشجویان نیاز به بررسی و برنامه ریزی دقیق استفاده از وقت دارند.

Efficient management of time can be considered one of the cornerstones of successful living skills in the world today میتوان در جهان امروز قضیه استفاده کارآمد از مدیریت زمان و وقت به عنوان یکی از اساس مهم زندگی نام برد Some people are so busy today that may find it difficult to spare some time for entertainment and recreation برخی از افراد امروز آنقدر سرشان شلوغ است که شاید برایشان دشوار باشد تا زمانی را برای تفریح و سرگرمی کنار بگذارند But does having a fulfilling life always mean being chained to the work اما آیا داشتن یک زندگی ثمربخش همواره تعبیر میشود به اینکه یک فرد به کار خود مانند زنجیر بسته شده باشد؟ Good management of time can begin with sitting down, using a sheet of paper and pen and begin planning a timetable for the upcoming activities

میتوان مدیریت خوب وقت را چنین آغاز کرد: نشستن و استفاده از یک برگ کاغذ و قلم تا یک جدول زمانی تهیه کرد مرتبط با فعالیتهای آینده Please note that your main daily activities including study plans, college hours, work shifts, assignments and other major events should be covered within your written schedule لطفا توجه کنید که فعالیتهای عمده شما از قبیل طرحهای مطالعه, ساعات دانشکده, شیفتهای کاری, تکالیف, و دیگر رویدادهای با اهمیت بایستی همگی در جدول زمانی برنامه های شما بصورت کتبی گنجانده شوند One of the key perks associated with proper time management is having stress relief since by doing this, you will have your anxiety lowered and will get more things done more quickly یکی از منافع کلیدی در زمینه مدیریت شایسته زمان داشتن استرس کمتر میباشد چون از این طریق نگرانی شما کاهش یافته و کارهای بیشتری را در زمان کوتاهتری به سرانجام خواهید رساند.

In order to save valuable time and avoid losses, it is significant to set goals correctly, ones that are measurable, and timely به منظور ذخیره زمان ارزشمند و اجتناب از خسارات, مهم است تا هدف بندی صحیح داشت, آنهائیکه قابل ارزیابی و به موقع و متناسب با زمان میباشند Setting priorities also mattes when it comes to choosing goals to reach and deciding on the period of time required to accomplish them اولویت بندی در زمینه انتخاب اهداف هم از دیگر نکات مهم میباشد و همچنین تصمیم در زمینه مدت زمان مورد نیاز برای محقق شدن آنها Even when it comes to doing everyday household chores and routine tasks, some items are considered priority and urgent whereas others might not seem that critical to tend too quickly

حتی در زمینه انجام امور روزمره منزل و معمولی میتوان اولویت بندی کارهای مهم و فوری را انجام داد در مقابل اموری که شاید چندان ضروری نباشند تا به سرعت به آنها رسیدگی شود Usually professional and successful managers would delegate some tasks to their deputies to deal with more important issues عموما مدیران حرفه ای و موفق برخی از وظایف را به معاونین خود محول میکنند تا به امور مهم تر بپردازند It is a must to set a time limit for completion of every task, otherwise everything would be in a mess بسیار ضروری است تا برای انجام هر کاری مدت زمانی را تعیین نمود چون در غیر اینصورت همه چیز به هم میریزد From a psychological aspect, it is highly recommended to have a break amid major tasks to refresh your mind, relax and rev up your energy too

از نقطه نظر روانشناسی داشتن استراحت و وقفه در بین مسؤلیتهای مهم بسیار توصیه میگردد تا از لحاظ ذهنی استراحت کرده و انرژی خود را افزایش دهید This will assist you stay focused and feel highly motivated as well این موضوع به شما کمک میکند تا تمرکز خود را حفظ کرده و همچنین بسیار با انگیزه باشید People who fail to have proper time management, will undoubtedly experience some negative consequences including poor quality of work since their rush to accomplish procrastinated tasks will undoubtedly compromise overall quality of the achievements افرادی که قادر نیستند تا در امور خود به نحو شایسته ای مدیریت زمان داشته باشند بدون شک تعدادی عواقب منفی را تجربه خواهند کرد شامل نتیجه ضعیف در کار چون تعجیل آنها در جهت انجام اموری که به تعویق افتاده اند قطعا منجر به خدشه وارد شدن در نتایج کلی آنها خواهد شد.

Lack of time management can also lead to tarnished reputation at workplace در محیط کار نداشتن مدیریت زمان همچنین میتواند منجر به خدشه وارد شدن به اعتبار گردد This can be equal to losing customers and sales in corporate environments and firms این مطلب در محیطها و شرکتهای تجاری معادل از دست دادن مشتریان و فروش خواهد شد Back to the matter of dealing with priorities in life first, it is advised to remove non-essential and non-urgent things and plans from your schedule در ادامه بررسی پرداختن به موارد با اهمیت و ضروری, مهم است تا چیزها و امور غیر ضرور و بی اهمیت را از برنامه خود حذف کنید Last but not least, planning ahead is one feature of successful time programming مورد مهم دیگری که در انتها به آن پرداخته میشود برنامه ریزی از مدتها قبل جهت داشتن برنامه و طرحهای موفق در زمینه وقت و زمان میباشد In other words, make your to-do list with details of how everything needs to get done and at what time به عبارت دیگر, لیستی از کارهائی که بایستی به انجام برسند تهیه کنید به همراه زمان مورد نیاز برای آنها.