ارائه موفقیت آمیز یک سخنرانی علمی

همانگونه که مطلع میباشید, در ترمهای دانشگاهی علاوه بر واحدهائی که دانشجویان چه بصورت نظری و عملی برگزار میکنند, امتیازاتی هم برای آندسته از محصلین در نظر گرفته میشود که در طول ترم و در کلاسها بسیار فعال و آماده میباشند و داوطلب انجام تکالیف شامل ایراد سخنرانی هستند. برخی مواقع ضروری است که همه دانشجویان حداقل یک خطابه علمی آکادمیک در طول ترم تحصیلی خود داشته باشند اما اصولا چگونه میتوان به این مهم دست یافت و با رعایت همه اصول تدوین شده جهت سخنرانی در حضور جمع بدون داشتن احساس دستپاچگی به ایراد مطالب پرداخت و نمره کامل را کسب کرد؟ آیا خواندن و حفظ کردن و بیان مطالب شفاهی در حضور جمع با مطالعه همان نکات بصورت کتبی و آمادگی جهت امتحانات تفاوت دارد؟

Do you know how you can make your academic speech a successful experience آیا شما مطلع هستید که چگونه میتوانید سخنرانی آکادمیک و علمی خود را تبدیل به یک تجربه موفق نمائید؟ For some college modules, even after submitting your written assignment, you are supposed to give an oral lecture برای برخی از واحدهای دانشکده علاوه بر تحویل تکالیف بصورت کتبی شما نیاز به ایراد یک سخنرانی شفاهی دارید In that event, you will be speaking to other students and university professors در چنین رویدادی شما در برابر دیگر دانشجویان و اساتید دانشگاه به ایراد سخن خواهید پرداخت Ideas like catching their attention and making a big, positive impression on them seem like paramount for most students but are there any tips and tricks regarding becoming a good lecturer

نظراتی همچون جلب توجه آنها و تأثیر گذاردن بر روی ایشان به عنوان نظر مهمی برای دانشجویان محسوب میگردد اما آیا رمز و راز و نکته ای برای تبدیل شدن به یک خطیب خوب وجود دارد؟ Naturally, during your academic speech, the listeners and audience will ask you some questions and then at the end of the session, they will also make comments on your performance طبیعتا در خلال سخنرانی آموزشی شما حضار و شنوندگان از شما پرسشهائی را مطرح خواهند ساخت و همچنین در پایان جلسه در زمینه عملکرد شما نقدهائی نیز خواهند داشت You need to speak and act in a way to feel proud of yourself at college شما بایستی تا در دانشگاه به نحوی سخن بگوید و رفتار نمائید که به خود افتخار کنید The first rule is take time to deliver your speech, but not necessarily make it too long which will become boring

نخستین نکته این است که با صرف وقت و بدون عجله به سخنرانی خود بپردازید اما آنرا خیلی طولانی نکنید که حوصله سر بر خواهد شد Some orators may attempt to hand out some written notes to the audience before or during their speech with notes pertaining to the questions and answers made by them برخی از خطیبان در آغاز و یا حین سخنرانیهایشان ممکن است به توزیع برگه هائی در بین حضار بپردازند حاوی نکاتی در زمینه مطالب و پرسش و پاسخهائی که به آنها خواهند پرداخت Using a bit of humor a few times during the event seems like a good idea to make the meeting and session friendly and not too formal and strict به منظور اجتناب از داشتن جلسه و ملاقاتی خشک و رسمس, نظر مساعدی است تا قدری از بذله گوئی و لطیفه و شوخ طبعی استفاده کرد تا رویداد قدری دوستانه و صمیمانه گردد Do not feel intimidated by the audience or standing behind the podium or speaking using a microphone ترس و اضطرابی نداشته باشید از حضور در برابر جمع یا قرار گرفتن پشت تریبون و صحبت با استفاده از میکروفن.

Don’t forget to have eye contact with the audience from time to time to keep them engaged and interested in your points and when you get close to the final points, use expressions like In conclusion, In the end, To conclude, In a nutshell and so on to give the audience a hint about your speech getting to the near phase فراموش نکنید که هر از گاهی با مخاطبین ارتباط چشمی و نگاهی برقرار کنید تا آنها را به نکات خود علاقمند سازید و زمانیکه به مرور به انتهای مطالب خود نزدیک میشوید از عبارات نوشته شده به مفهوم در خاتمه و برای نتیجه گیری استفاده کنید که به حضار این نشانه و علامت را بدهید که شما به مراحل انتهای سخنرانی خود نزدیک میشوید If the audience give you an ovation, it means you probably have been successful at delivering your speech چنانچه حضار برای شما به نشانه تشویق دست بزنند این احتمالا نشانه توفیق شما در ایراد سخنرانی بوده است.