دلیلی برای استرس در زمینه انجام تز و پایان نامه وجود ندارد

شاید در نگاه اول برای دانشجویانی که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا مشغول تحصیل در دانشگاه هستند مواجه شدن با پروژه های نگارش و تکالیف انشاء آکادمیک قدری همراه با استرس باشد چون آنها اصولا با آغاز و انجام این موارد از قبل آشنائی ندارند. نکته مهم این است که شما از طریق تقویت مهارتهای نگارش خود شامل انتخاب کلمات مناسب و در سطوح رسمی و همچنین اجتناب از اشتباهات روزمره و مرسوم گرامری که در بسیاری از متون حتی به چاپ رسیده هم مشاهده میشوند در کنار رعایت اصول و مبانی شامل آغاز و خاتمه پاراگرافها و مقالات میتوانید به راحتی به کسب نمرات از اساتید دانشگاه خود برآئید. قصد داریم در بحث امروز به این موارد بپردازیم و اینکه چرا نبایستی تا محصلین و پژوهشگران نگرانی راجع به تکالیف نوشتاری داشته باشند.

University students and scholars need not feel intimidated by official and academic writing projects such as articles, thesis and dissertation دانشجویان دانشگاه و پژوهشگران نیازی نیست تا احساس اضطراب داشته باشند در زمینه پروژه های نگارش آکادمیک از قبیل مقالات و تز و پایان نامه When it comes to accomplishing such assignments, note that in most cases you do not need to initiate your very own and unique research since upon undertaking such assignments, you will be able to gather available data and plenty of resources هنگامیکه نوبت به انجام چنین تکالیفی به میان می آید, دقت کنید که در اکثر مواقع شما نیازی ندارید تا تحقیقات جدید و منحصر به فرد خود را آغاز نمائید, بلکه میتوانید از منابع زیاد موجود حاوی اطلاعات استفاده نمائید.

That can be a relief for most students but the question is how they can find such resources pretty easily میتوان آنرا به عنوان یک خبر آرام بخش در نظر گرفت اما پرسشی که در اینجا وجود دارد این است که چگونه میتوان به آسانی به چنین منابعی دسترسی داشت؟ There are myriad published materials, as well as multimedia programs almost always about any academic subject you mention تقریبا درباره هر گونه موضوع آکادمیک و دانشگاهی که شما آنرا نام ببرید میتوانید به حجم انبوهی از مطالب منتشر شده و همچنین برنامه های چند رسانه ای دسترسی داشته باشید Furthermore, don’t forget the online and offline technical libraries and societies that are loaded with tips and information about the very subject you have chosen to write about

به علاوه, فراموش نکنید که در فضای مجازی و خارج از آن منابع غنی شامل کتابخانه های فنی وجود دارند جهت دسترسی که مملو از اطلاعات و نکات درباره هر موضوعی میباشند که شما انتخاب کرده اید جهت نگارش درباره آن Needless to say, the students mainly need to choose between quantitative and qualitative approaches to compose articles and dissertations شایان ذکر است که دانشجویان عموما از بین روشهای کمی و کیفی یکی را مناسبتر ارزیابی و انتخاب میکنند در حین نگارش مقالات و پایان نامه های خود You are going to clearly assert which analytical methods you have chosen as well as the references which have helped you deliver your written pieces شما بایستی تا به روشنی اظهار کنید که از چه روشهای تحلیلی استفاده کرده اید به همراه معرفی و لیست منابع و مآخذ که به شما در ارائه مطالب کتبی تان کمک نموده اند.

Should your article and thesis is supposed to fill a gap in the technical or literary areas, you need to clearly explain your reasons for picking the subject of your research as well as the vital elements that have been covered within your writing چنانچه مقاله و یا تز پایان نامه شما جهت برطرف نمودن یک خلأ در زمینه های فنی یا ادبی تهیه شده است, به روشنی دلایل انتخاب موضوع پژوهش خود را بیان نمائید, به همراه عوامل و مطالبی که در نوشته شما از آنها استفاده شده است Just make sure your final written work of art would seem distinctive as your university professors have access to it فقط اطمینان حاصل نمائید که کار هنری نهائی و نوشته شده شما حالت منحصر به فرد دارند در حین دسترسی توسط اساتید دانشگاهتان.