انتخاب تیتر و موضوع مناسب در نگارش

در زمینه نگارش مناسب مقالات علمی و دانشگاهی میتوان هم به موارد آموزشی اشاره داشت در زمینه تعداد پاراگرافهای مورد استفاده و همچنین نحوه آغاز و پایان آنها و ساختار لغات و واژگان و گرامر و همچنین از زاویه انتخاب موضوع و تیتر که همواره بلافاصله توجه خوانندگان مطالب آکادمیک را به خود جلب مینمایند. در واقع نوشتن یک مقاله آکادمیک را هرچند میتوان به عنوان یک پروژه کوچک و مختصر و مفید قلمداد کرد, اما از زاویه انتخاب و چیدمان مطالب و نکات علمی هم میتوان به آن نگاه کرد. میشود یک نوشته چند صد کلمه ای را به عنوان راهکار و میانبری در نظر گرفت با هدف معرفی یک مطلب و موضوع علمی پژوهشی که دارای بدنه و عناصر تطبیقی و تکمیلی بوده و در پایان به خواننده مطلب راهکار مناسب و توصیه شده ای را ارائه مینماید.

When it comes to writing an academic article, you may be assigned with the topic, and sometimes have the option to choose one در زمینه نگارش مقاله آکادمیک, ممکن است برای شما از قبل عنوان انتخاب شده باشد یا اینکه شما امکان انتخاب آنرا داشته باشید But what if the reason some students fail to compose a great article refers to how difficult, boring, or challenging the title has been اما چنانچه موضوع انتخابی برای برخی دانشجویان دشوار, بدون انگیزه, و یا چالش برانگیز بوده باشد چطور؟ How about dissertation or thesis for graduate students who might prefer to opt for popular topics of the day as they would like to use their research to elevate their scores

اما درباره تز پایان نامه چطور, که دانشجویان ارشد که قصد فارغ التحصیلی را دارند ممکن است برخی از آنها با انتخاب موضوعات معروف در صدد ارتقاء نمرات پروژه تحقیقاتی خود برآیند؟ It can be a mistaken option for them since such subjects could have well become already cliches این امکان وجود دارد که آنها اشتباه کرده باشند چون چنین موضوعاتی عموما قبلا به حالت تکراری و کلیشه تبدیل شده اند Your college article subject can already aannounce how eager you are to write about the selected topic موضوع انتخابی مقاله دانشگاهی شما کاملا توضیح دهنده این مطلب میباشد که شما در زمینه انتخاب موضوع چه قدر مشتاق و با انگیزه میباشید A common mistake when choosing topic of an academic writing is to pick a subject which is already too broad, general, and widely used by numerous other scholars

یکی از اشتباهات رایج در زمینه انتخاب موضوع نگارش آکادمیک انتخاب موضوعی است که بسیار عمومی و کلی و قبلا مورد استفاده تعداد زیادی از دانشجویان و پژوهشگران قرار گرفته باشد So try to make it a bit more specific and covering some narrow angles of the studies بنابراین آنرا قدری محدود تر به زاویه های مطالعاتی و ویژه تر نمائید Remember that even an ISI research paper is going to take only around fifteen pages or so, and therefore, you are not going to write a whole book about a general topic, therefore, shift to other more limited areas به یاد داشته باشید که حتی مقالات ISI حدودا شامل پانزده صفحه متن میباشند, بنابراین قرار نیست تا شما یک کتاب بنویسید درباره یک موضوع عمومی, از این رو به سمت برگزیدن موضوعات قدری محدود تر بروید.

On the other hand, it would be an egregious mistake choosing an article or thesis title, for which there is hardly ever any valuable academic materials and books out there since availability and provision o resources matter as well از آنطرف, اشتباه بزرگی است که انتخاب عنوان مقاله و پایان نامه به نحوی باشد که درباره آن به سختی بتوان منابع مطالعاتی و آکادمیک موجود یافت چون مهیا بودن کتابها و مطالب هم در این زمینه مهم میباشد It is nowadays completely acceptable making reference to valuable and authentic websites but ensure they are truly trustworthy online resources امروزه کاملا قابل قبول میباشد تا به عنوان منبع و ماخذ به وبسایتها اشاره داشت اما اطمینان حاصل نمائید که این منابع فضای مجازی حقیقتا معتبر و قابل اعتماد میباشند As an example, most valuable educational domain names online have extensions such as EDU, GOV, and ORG به عنوان مثال اکثر سایتها و دامنه های آموزشی معتبر در فضای مجازی دارای این پسوندها میباشند که به آنها اشاره شده Last but not least, do your best to rewrite the contents using your own perspective, follow copyright rules and stay away from the issue of plagiarism the best way you can which can damage credibility of an academic project نکته حائز اهمیت در پایان این است که سعی و تلاش نمائید در جهت باز نویسی متون با استفاده از چشم انداز و ایده های خودتان و تا آنجا که ممکن است از معضلی به نام استفاده از منابع کپی شده بدون کسب مجوز از مؤلفین اصلی اجتناب نموده و به قوانین کپی رایت و حق نشر احترام بگذارید.