نتایج تدریس خصوصی زبان انگلیسی بر روی روان خوانی محصلین

در کلاسهای آموزشی فشرده گروهی و همچنین تدریس خصوصی زبان انگلیسی که عموما با حضور معلمین و مربیان با تجربه برگزار میگردند, طیف وسیعی از دانشجویان و فراگیران و محصلین شرکت میکنند و عموما در پایان چنین دوره هائی میتوان به نقاط قوت و ضعف شرکت کنندگان بهتر و بیشتر واقف شد. مثلا برای خردسالانی که تلاش میکنند تا دایره واژگان خود را بالاتر ببرند شاید تمرین و حفظ کردن سودمند باشد و آنها کمتر درباره تلفظ صحیح اندیشه میکنند و عموما در چنین کلاسهائی استفاده از مطالب و لوازم کمک آموزشی صوتی و تصویری از قبیل تماشای کارتونهای جذاب میتواند سودمند باشد. از آنطرف بزرگسالان زیادی هستند که با شرکت در این دوره ها تمایل به افزایش مهارتهای مکالماتی صحیح و روان و بدون اشتباهات گرامری را دارند.

Parents can greatly help their children learn English as a second language and read and write flawlessly by taking correct measures والدین میتوانند به کودکان خود کمک شایانی نمایند در جهت یادگیری انگلیسی به عنوان یک زبان دوم و خواندن و نگارش بدون اشتباه از طریق اقدامات صحیح On the other hand, a concern in private tutoring classes is to enhance conversation skills plus pronunciation of the adult learners and help them master grammar in intensive courses از آنطرف, یک دغدغه در کلاسهای تدریس خصوصی بر سر ارتقاء سطح مهارتهای مکالماتی و تلفظ محصلین بزرگسال و کمک به آنها در داشتن تسلط در زمینه گرامر در کلاسهای فشرده میباشد.

Parents are advised to have a word with English language teachers of their children at school and institutes to find opportunities to strengthen their kids speaking, reading, and writing skills at home به والدین توصیه میگردد تا از طریق صحبت و مشورت با معلمین زبان انگلیسی فرزندانشان در مدرسه و مؤسسات آموزشی راههای تقویت مهارتهای صحبت کردن, خواندن, و نگارش فرزندان خود را در منزل تقویت نمایند In fact, younger learners need encouragement in private teaching classes to make great accomplishments in reading comprehension and boosting their conversational skills

درواقع, فراگیران جوانتر و خردسال در کلاسهای تدریس خصوصی نیاز به تشویق دارند تا در زمینه های درک مطلب کتبی و همچنین مهارتهای مکالماتی به پیشرفتهای قابل ملاحظه دست یابند But how adult learners can make their pronunciation better when learning English language either for business or travel requirements and make sure their accents in formal and informal occasions seem pleasant and accurate from grammar perspective اما بزرگسالان چگونه میتوانند تا تلفظ خود را بهبود بخشند در هنگام یادگیری زبان انگلیسی برای مقاصد تجاری و یا گردشگری تا اطمینان حاصل نمایند که تلفظ آنها در موقعیتهای رسمی و غیر رسمی مناسب بوده و لهجه آنها به لحاظ گرامری صحیح میباشد؟

Is older age in private tutoring classes and group courses a barrier from educational aspect آیا سن بالا در کلاسهای تدریس خصوصی و دوره های گروهی به لحاظ آموزشی یک مانع محسوب میگردد؟ It is often argued that individual speech patterns and inaccurate pronunciation could affect learners ability to be understood by others when having a conversation with others or practicing in classes اغلب این مطلب مورد بحث قرار میگیرد که الگوهای صحبت کردن فردی شامل تلفظ غیر صحیح در کلاسها و هنگام مکالمه با دیگران میتواند در زمینه درک مطلب توسط دیگران تأثیر داشته باشند Fortunately there is a solution in this regard and that is to have a good grasp of the English language vocabularies and pay attention to the audio files and try closely pronouncing the phrases as done by native speakers in them

خوشبختانه راه حلی در این زمینه وجود دارد و آن این است که پس از داشتن تسلط مناسب در زمینه گرامر و واژگان در زبان انگلیسی به دقت به نحوه تلفظ گویشوران بومی در فایلهای صوتی توجه کرده و سعی در تکرار آنها نمود The point is that the students do not need to experience any frustration in classes about their pronunciation and accent نکته این است که دانشجویان نیازی به احساس ناراحتی در کلاسها به جهت تلفظ و لهجه خود ندارند Gradually as you move from elementary to advanced levels in private tutoring classes and while having conversation with others, you will be better understood by others which is a sure sign of having enhanced your pronunciation به مرور که شما در کلاسهای تدریس خصوصی از سطوح مقدماتی به سمت پیشرفته حرکت میکنید و در حین مکالمه با دیگران آنها متوجه منظور و محتوای صحبت شما میشوند, این نشانه ای قطعی است که تلفظ شما در حال بهبودی بوده است.