پاسخ دادن و داشتن جسارت درباره اظهار نظر کردن

شاید برای همه ما پیش آمده باشد که در برخی اوقات و موقعیتها پاسخ دادن و صحبت کردن در مقابل جمع و چند نفر برایمان قدری دشوار بوده باشد و نکته این است که این مطلب میتواند درباره بسیاری از مردمان جهان هم صدق کند. اما آیا راهکارهائی وجود دارند در زمینه داشتن جسارت و جرأت در هنگام نیاز به صحبت کردن و نظر موافق و یا مخالف خود را در حضور جمع و دیگران بدون دغدغه و دستپاچگی بیان کردن؟ آیا تکنیکهائی وجود دارند که توسط سخنوران و روانشناسان توصیه شده اند و میتوان از آنها استفاده کرد و به خاطر داشت؟ مثلا این نکته بیان میشود که بایستی همه ما بتوانیم در بعضی موارد در مقابل برخی درخواستها جسارت گفتن نه را به دیگران داشته باشیم. ارتباط بین عبارات و اصطلاحات و احساسات فردی درون انسانها چیست؟

In social occasions, it is very important to be assertive at times and some people find it difficult to be so در مناسبات اجتماعی مهم است تا بتوان در موارد لزوم پاسخگو و دارای روحیه اظهار نظر بود و برای برخی از مردم چنین رفتاری قدری دشوار به نظر میرسد Expressing appropriate feelings, including critical, positive or negative depending on the occasion experienced is key in social relationships in life بیان حالات و احساسات مناسب از قبیل انتقادی, مثبت و یا منفی بسته به موقعیتها و روابط اجتماعی مورد تجربه در زندگی عاملی مهم محسوب میگردد Please note that feelings and facts are two different concepts and experiences in life

لطفا توجه کنید که احساسات و حقایق در زندگی دو مقوله و تجربه متفاوت در زندگی هستند It is better not to judge others in public and not criticism them sharply in front of others either بهتر است تا از قضاوت و انتقاد شدید از دیگران در جمع خودداری نمود Stating feelings and expressing them via selection of the proper, relevant vocabularies is completely OK in life بیان عواطف و احساسات با استفاده از انتخاب صحیح واژگان در زندگی امری کاملا مناسب و قابل قبول میباشد Through being assertive and brave enough to express our opinions when need be, we actually disclose our feelings, needs, preferences and opinions in different occasions and conditions in our everyday life

درواقع در زندگی روزمره, ما از طریق داشتن روحیه اظهار نظر و همچنین بیان عقاید خود به بیان و اظهار احساسات, نیازها, ترجیحات و ایده ها در موقعیتها و شرایط مختلف میپردازیم Another significant thing to mention is that being assertive is different from being aggressive as we need to maintain and respect dignity of ours and others in social occasions and relationships as well نکته مهم دیگر جهت بیان کردن این است که بیان نظرات با تهاجمی بودن و توهین کردن به دیگران کاملا متفاوت میباشد و ما بایستی تا در روابط اجتماعی به شخصیت و شأن خود وی دیگران احترام بگذاریم Even in terms of expressing our thoughts to others, we need to assess our communication style, choose the right terms, idioms, expressions as well as poems and proverbs

حتی در زمینه بیان نقطه نظرات خود بایستی تا به تحلیل و بررسی نحوه ارتباط خود با دیگران بپردازیم و از لغات و عبارات و اصطلاحات و اشعار و ضرب المثلهای مناسب و شایسته استفاده نمائیم When meeting up with others, and wanting to express our opinions about a topic, we need to have an inventory of expressions in mind and plan the correct responses ahead of time in a polite manner در هنگام ملاقات با دیگران و در صورت احساس نیاز برای بیان ایده ها   نظرات ما بایستی تا یک ذخیره و مجموعه ای از عبارات را در ذهن خود از قبل آماده سازی نمائیم تا بصورت شایسته و مؤدبانه از آن پاسخها استفاده کنیم Practicing breathing style before attending an important meeting is a good idea to learn how to be assertive and also choosing the right body movements and posture is recommended, like styles of standing, looking at other people when speaking, and taking a seat از دیگر موارد خوب مورد استفاده و تمرین قبل از شرکت در یک جلسه مهم و به منظور داشتن روحیه بیان نظر تمرین تنفس و حالات و موقعیتهای مناسب بدن میباشد از قبیل نحوه ایستادن, نگاه کردن به طرف مقابل هنگام سخن گفتن و نشستن.