نکات مهم در زندگی آکادمیک و تحصیلی دانشجوئی

میتوان زندگی دانشجوئی و آکادمیک را از چند منظر نگریست. از یک سمت یک فرد محصل به تازگی از کنکور عبور کرده و وارد فاز بعدی تحصیلات تکمیلی و عالیه شده است و از سوی دیگر هنوز اولویتها ممکن است برای وی به درستی تدوین و تبیین نشده باشند. بهتر است تا به مواردی اشاره داشت که در بر گیرنده اجماعی از نکات مهم و روزمره و کاربردی در زندگی هر فرد دانشجوئی میباشند که درواقع تلفیقی از نکات درباره زندگی فردی و دانشگاهی هستند. به نظر شما مواردی همچون مقاله نویسی, مطالعه برای امتحانات, تست زنی و انجام پرسش و پاسخ و همچنین رعایت حق نشر و مؤلف را هم میتوان به موارد قابل ذکر در این رابطه افزود؟ آیا مواردی هم هستند که به دلیل اهمیت کم بهتر است تا یک فرد محصل در مقاطع بالای آموزشی از آنها پرهیز کند؟

Necessities aside, top students need to get rid of inessentials in their lives as well در کنار موارد ضروری و مهم, دانشجویان برجسته نیاز دارند تا چیزهای غیر ضرور و بی اهمیت را در زندگی خود به کناری بگذارند Naturally, each and every student is expected to have priorities in their lives including studying hard and achieving great scores in exams طبیعتا, از هر فرد دانشجوئی انتظار میرود تا در زندگی خود دارای اولویتهائی باشد از قبیل مطالعه زیاد و دریافت نمرات درخشان در امتحانات They had better stay away from areas and activities in which they lack skills and knowledge and instead put aside their valuable times for their academic studies and research

آنها بهتر است تا از موارد و فعالیتهائی که در آنها فاقد مهارت و دانش میباشند دوری گزیده و وقت ارزشمند خود را صرف مطالعات آکادمیک و پژوهشی نمایند Trying to become independent learners can be among priorities for nearly all students at college از جمله اولویتها برای تقریبا همه دانشجویان در دانشگاه تلاش برای این است تا فراگیران مستقلی شوند But independent students are not afraid of seeking support in their studies, and they even welcome taking the initiative to absorb and figure out the study materials even outside of campus classes too and in their lectures, they would disseminate valuable information to their peers and classmates

اما دانشجویان مستقل واهمه ای از درخواست کمک در مطالعات خود ندارند, بلکه حتی از استفاده از فرصتها جهت جذب مطالب و نکات دروس در خارج از کلاسهای محیط پردیس هم استقبال میکنند و در سخنرانیهای خود برای همسالان و همکلاسیهای خود به ارائه گسترش علم و آگاهی میپردازند Good university students participate proactively in classes and they constantly ask and answer questions plus share their viewpoints on various academic subjects discussed in classrooms دانشجویان خوب بطور فعالانه در کلاسها شرکت داشته و بطور مستمر به پرسش و پاسخ پرداخته و نظرات خود را درباره موضوعات مطروحه در کلاسها با دیگران سهیم میشوند.

When it comes to composing essays and articles for university projects, the students need to be aware of the concept of plagiarism and stay away from it هنگامیکه نوبت به نگارش مقاله و پایان نامه جهت پروژه های دانشگاهی به میان می آید, دانشجویان بایستی تا درباره مفهومی به نام سرقت ادبی آگاه باشند و از آن دوری گزینند This concept is translated and defined as the use of intellectual property, and published materials of other authors without their consent از این مفهوم به این تعبیر یاد و ترجمه میشود که استفاده از مطالب و حقوق معنوی و فکری و منتشر شده دیگران بدون کسب اجازه از آنها In fact, the students should not be tempted to merely do a basic and careless paraphrasing of previously published academic materials on and off the net, instead they should take time and generate their very own authentic, and unique articles, lectures, plus books در واقع, دانشجویان نبایستی تا وسوسه شوند که صرفا به خلاصه نویسی بدون دقت از آثار چاپ شده دیگران در فضای مجازی و خارج از آن بپردازند بلکه بایستی تا با صرف وقت به تولید مطالب ارزشمند و معتبر شامل مقالات, سخنرانیها و کتابهایشان بپردازند.