نظارت و مشارکت والدین در آموزش و تحصیل دانش آموزان

نظر بسیار مناسبی است که والدین بچه ها و دانش آموزان به نحوی کاملا مؤثر با اولیاء مدارس و مراکز آموزشی در تماس مستمر باشند تا بهتر بتوانند بر امور آموزشی و تعلیم و تربیت فرزندانشان کنترل داشته باشند. شاید برخی از والدین بسیار گرفتار مشاغل روزمره بوده و به عناوین مختلفی در جلسات همراه با معلمین و مدیر و ناظم در مدارس حضور نداشته باشند اما همانگونه که عرض شد بهتر است تا حضوری پر رنگ در فرآیند آموزشی فرزندان خود داشته باشند. در هر محله مسلما در مقاطع تحصیلی گوناگون چندین مرکز آموزشی دولتی و غیر دولتی هستند که به هزاران نفر از محصلین خدمات آموزشی ارائه میکنند. در کنار اختلافات جزئی که ممکن است بین آنها از لحاظ سطح آموزشی وجود داشته باشند اما والدین میتوانند از آنها پیگیری مستمر داشته باشند.

When it comes to meeting academic standards and ensuring equal educational opportunities for students, parents alongside the schools staff can play an integral role هنگامیکه نوبت به برآورده ساختن استانداردهای آکادمیک و اطمینان داشتن از فراهم ساختن موقعیتهای آموزشی برای دانش آموزان به میان می آید, والدین در کنار اعضاء و کارکنان مدارس میتوانند نقشی مهم ایفا نمایند School districts in both wealthy and poor neighborhoods in countries all over the world need to yield appropriate educational provisions to learners in those areas مناطق تحصیلی و ناحیه ها در محله های اعیان نشین و فقیر در کشورهای جهان بایستی تلاش نمایند تا به فراگیران در آن مناطق آموزش مناسبی ارائه نمایند.

It would be a mistake for parents to leave the entire educational and systemic decisions solely to the schools staff in their neighborhoods as they are pushed to act more willingly and participate in decision-making meetings این یک خطا میباشد که والدین همه تصمیم گیریهای آموزشی و سیستمی را بر عهده کارکنان مدارس بگذارند بلکه آنها تشویق میشوند تا با رغبت و مشارکت بیشتر در جلسات تصمیم گیری حضور داشته باشند As far as enrollment of the students at any school is concerned, parents are advised to make sure the institutes possess proper, necessary academic standards تا آنجائیکه به ثبت نام دانش آموزان در هر مدرسه ای مربوط میشود, به والدین توصیه میگردد تا اطمینان حاصل نمایند که این مؤسسات از استانداردهای شایسته و ضروری آکادمیک و آموزشی بهره مند میباشند.

Parents should welcome the opportunity to have a schedule and meeting with teachers to review the educational standards of their children and together, check the homework to ensure they align with the optimal patterns والدین بایستی تا از این موقعیت استقبال کنند تا با معلمین ملاقات و برنامه ریزی داشته باشند در زمینه مرور استانداردهای آموزشی فرزندانشان, بررسی تکالیف و اینکه مطمئن شوند که آنها با الگوهای ایده آل همخوانی دارند This is generally practiced all over the world that the schools principals, hold a parent meeting once or twice per term to discuss academic issues and evaluate the students learning details عموما موردی که در همه جای جهان برقرار میباشد برگزاری جلسات و ملاقات با والدین دانش آموزان توسط مدیران مدارس میباشد که تقریبا در هر ترم تحصیلی یک تا دو بار روی میدهد به منظور تحلیل و ارزیابی موارد و جزئیات فراگیری آکادمیک و تحصیلی آنها.

There is no doubt, parents can greatly assist their children in meeting and even exceeding the basic educational standards and requirements in their classes شکی در این قضیه وجود ندارد که والدین میتوانند به نحو قابل ملاحظه ای به فرزندان خود یاری رسانند در زمینه نیل به استانداردها و نیازمندیهای آموزشی و حتی فراتر از آنها در کلاسهایشان For example, they can get in touch with teachers and principals to find out how their children achievements and overall scores compare to other neighborhoods and classmates به عنوان نمونه, آنها میتوانند با معلمین و مدیران تماس بگیرند تا دریابند عملکرد و نمرات فرزندان آنها چگونه اند در قیاس با دیگر نواحی و همکلاسیها If the matter of test anxiety exists for some students, their parents together with teachers can adopt measures to address and mitigate them چنانچه برای برخی از دانش آموزان مساله ترس و اضطراب از امتحانات وجود دارد, والدین به همراه معلمین میتوانند اقداماتی صورت دهند در زمینه مواجهه و کاهش این موارد.