چند دلیل جهت کاربرد فن آوریهای نوین در کلاسها

شاید حقیقتا دشوار باشد که بتوان مقایسه ای انجام داد بین کلاسهای مدرن کنونی و دوره های آموزشی که در دهه ها قبل در مدارس و آموزشگاهها و همچنین دانشکده ها برگزار میشدند به جهت حضور و استفاده از امکانات کاربردی مبتنی بر فن آوریهای مدرن و پیشرفته از قبیل رایانه ها و اینترنت و تبلت و پروژکتورها که همگی این لوازم کمک آموزشی قطعا به انتقال دانش و معلومات از معلمین به دانش آموزان و محصلین در دانشکده ها کمک شایانی مینمایند. در این نوشته قصد بیان نکات مختصری را داریم در همین مورد و اینکه چگونه کلاسهای آموزشی کنونی در کلیه مقاطع تحصیلی دستخوش تغییرات اساسی در قیاس با همان دوره ها در دهه ها پیش شده اند. امید است نکات مطروحه در این مجال مورد توجه شما خواننده محترم قرار گیرد.

There is no doubt that through using the state-of-the-art technologies today in classroom settings, teachers at various educational levels as well as departments have been better able to deliver lessons to pupils, save time, and enhance efficiency in classrooms شکی در این قضیه وجود ندارد که از طریق استفاده از فن آوریهای به روز و پیشرفته کنونی در محیط کلاسهای درس, معلمین در مقاطع و ادارات متنوع آموزشی بهتر توانسته اند تا به ارائه دروس به محصلین پرداخته, در زمان و وقت صرفه جوئی نموده, و بهره وری را در کلاسها ارتقاء دهند It is no longer surprising to find computers being used by teachers in classes today all over the world دیگر تعجب آور نیست که در کلاسهای امروزی در سرتاسر جهان معلمین را در حال استفاده از رایانه ها یافت.

When it comes to enhancing and boosting the students levels of understanding and attainment in educational fields, educational technology can step in and various types of software applications have been introduced to help learners master the courses presented to them هنگامیکه نوبت به ارتقاء و کسب بهبود سطح درک مطلب و آگاهی محصلین در رشته های تحصیلی به میان می آید, فن آوریهای آموزشی وارد میشوند در قالب برنامه های نرم افزاری گوناگون که معرفی شده اند تا به فراگیران کمک نمایند به خوبی در دوره های عرضه شده به آنها تسلط پیدا نمایند The good news about the world of educational technology is that all students are being offered equal materials and curriculum activities to flourish in their studies and achieve the same degree of success

خبر خوب درباره جهان فن آوری آموزشی این است که همه محصلین به نسبت مساوی دریافت کننده مطالب و فعالیتهای تقویم آموزشی هستند به منظور رشد و بالندگی در تحصیلات خود و به منظور دسترسی به میزان یکسان از موفقیت Presence of modern computer-based technology in classrooms has shown to motivate pupils better as well حضور فن آوری پیشرفته بر مبنای رایانه در کلاسها همچنین ثابت شده است که میتواند محصلین را بهتر تشویق و ترغیب نماید Educational technology can also greatly enable the students gather bits of knowledge plus data which otherwise would be difficult to grab using traditional means like printed and published materials فن آوری آموزشی همچنین میتواند بسیار به دانشجویان یاری رساند در جهت توانمندسازی آنها در نیل به کسب علم و فن آوری که از دیگر طرق و راههای سنتی از قبیل مطالب چاپ و منتشر شده دشوار کسب میگردند.

Pupils in the classes today can easily look up definitions of new words in their dictionaries online or using their cellphones, whereas opting for printed dictionaries would be time-consuming محصلین در کلاسهای امروزی به راحتی میتوانند معانی کلمات جدید را با استفاده از لغتنامه های آنلاین یا از طریق گوشیهای تلفن همراه خود چک کنند, که این کار مستلزم صرف زمان با استفاده از لغتنامه های چاپی میباشد Using the internet connection, teachers can present learners with updated information on charts and the courses delivered too با بهره گیری از ارتباطات اینترنتی, معلمین میتوانند در کلاسها در کنار دوره های ارائه شده به محصلین اطلاعات و معلومات به روز در زمینه نمودارها عرضه نمایند New modern educational stuff in colleges and classrooms can better help learners experiment with new technologies, add to their knowledge and employ interactive means too مطالب نوین آموزشی استفاده شده در دانشکده ها و کلاسها بهتر میتوانند به فراگیران در زمینه کسب تجربه و دانش با استفاده ار مطالب تعاملی نیز یاری رسانند.