شرکت در امتحانات و چند راهکار و پیشنهاد

به عقیده شما در کنار داشتن مطالعه و مرور کافی قبل از جلسات امتحان و تست آیا میتوان به چند راهکار اشاره داشت در زمینه افزایش شانس موفقیت در آزمونها یا اینکه اصولا تکنیکهای تحصیلی و روانشناختی را شما چندان در افزایش یا کاهش ضریب توفیق در امتحانات دخیل نمیدانید؟ به عنوان مثال میزان استراحت و خوابیدن قبل از شروع جلسه و یا تکنیکها و روشهای تست زنی مورد استفاده داوطلبین را میتوان اولویت بندی نموده و بر روی آنها تمرکز کرد؟ آیا میتوان در این زمینه با یک مشاور تحصیلی به گفت و گو نشست و از وی درخواست کمک و مشاوره داشت؟ جدول زمانی و تقویم آموزشی و همچنین نوع چینش و چیدمان سؤالات تستی یا چند گزینه ای و تشریحی تاثیری بر روی نوع نگرش به برگه های آزمونها و پاسخ دادن به سؤالات ایفا میکنند؟

As far as taking exams is concerned, there are some useful strategies to heed تا آنجائیکه به امتحان دادن مربوط میشود, تعدادی راهکار وجود دارند برای رعایت و استفاده Study preparation seems like the key factor here and it is essential for students to prepare a realistic one and taking some preliminary tests to warm up in order to get familiar with the true exams main format مهیا شدن و آمادگی برای امتحان یکی از عوامل کلیدی در اینجا محسوب میگردد و قطعا ضروری میباشد که دانشجویان برنامه تحصیلی و مطالعه مبتنی بر واقعیت داشته باشند و با استفاده از آزمونهای مقدماتی خود را برای امتحانات حقیقی و ساختار آنها آماده و مهیا سازند.

Examine the tests time-tables to ensure how many papers and questions you are going to encounter since strategies for days with a lengthy test are definitely different from a light one به دقت برنامه و جدول زمانی آزمونها را بررسی نمائید به منظور تحلیل مقدار سؤالات و همچنین تعدد برگه ها که مسلما بین تستهای طولانی با سبک تفاوتهائی وجود دارند On the exam day, make sure you start with sections that you are most confident of scoring pretty well and go through the questions from easiest to the hardest gradually در روز آزمون, مطمئن شوید که به مرور از قسمتهای سهل به سمت دشوار حرکت میکنید و با پاسخ به سؤالاتی شروع میکنید که از نمره کامل گرفتن در آنها اطمینان خاطر دارید Brainstorming with other friends and classmates who have set for the same tests is a good idea to grasp some tips on essay writing plus time management on the examination day

مشورت و همفکری با دیگر دوستان و همکلاسیها که قصد شرکت در همان آزمون را دارند فکر مناسبی میباشد به منظور دریافت راهنمائیهایی درباره مقاله نویسی و مدیریت زمین در روز امتحان Next, take time to know yourself better, your strengths and weaknesses when it comes to writing and speaking, giving a lecture, essay-writing, grammar, translation and to best adapt your skills to the exam framework گام بعدی وقت گذاشتن برای شناخت خود به منظور یافتن نقاط قوت و ضعف شما میباشد در زمینه هائی همچون نگارش و صحبت کردن, ایراد سخنرانی, مقاله نویسی, گرامر, ترجمه و اینکه به بهترین نحو مهارتهای خود را در چارچوب امتحان تطبیق و هماهنگ کنید Although practiced by many students, it may not seem a feasible idea studying in groups on the eve of the exam, since you need some time to better set you strategy and have some time for yourself to reflect on the tests in a finer manner

گرچه این روش توسط بسیاری از دانشجویان مورد استفاده قرار میگیرد, اما مطالعه بصورت چند نفری و گروهی درست در شب قبل از امتحان نظر چندان مناسب و صائبی نمیباشد از آنجائیکه شما به قدری زمان نیاز دارید برای بهتر تعیین کردن استراتژی و روش و زمانبندی و تمرکز کردن بر روی آزمون به نحوی شایسته While doing a thorough review of the lessons and mock tests, make sure you stay away from any kind of distraction such as using headphones to listen to music در هنگام انجام یک مرور کلی در دروس و آزمونهای آزمایشی, این اطمینان را حاصل نمائید که از هرگونه چیزی که حواس و تمرکز شما را پرت میکند اجتناب نمائید از قبیل استفاده از گوشی یا هدفون و گوش کردن به موسیقی Don’t forget that studying in silence is recommended فراموش نکنید که مطالعه در سکوت توصیه میگردد If possible, have a talk with your university professor or course coordinator to get familiar with format of the exam, weeks before the actual test date چنانچه این امر میسر باشد, هفته ها قبل از تاریخ امتحان با استاد دانشگاه یا مدیر مسؤول و هماهنگ کننده پایه تحصیلی خود صحبت کنید تا با نحوه برگزاری و ساختار امتحان آشنا گردید.