سرعت مطالعه بیشتر در برابر درک مطلب کتبی بهتر

در مورد مطالعه کتبی و خواندن روزنامه و مقاله و کتاب داستان و هر نوع جراید و مطبوعات دیگر که بصورت کتبی و نوشتاری وجود دارند, دو مطلب به ذهن ما خطور میکنند که عبارتند از میزان سرعت مطالعه خطوط متون و پاراگرافها و دیگری میزان درک مطلب که مسلما از اهمیت زیادی برخوردار است. حتی از افرادی ممکن است بشنویم که آنها در دوره های تند خوانی شرکت کرده اند و قادر هستند که مثلا دو برابر دیگران در یک مدت زمان واحد و یکسان به مرور مطالب کتابها بپردازند, بدون اینکه در درک مطلب و متوجه شدن رئوس مطالب نوشتاری دچار مشکل شوند. به نظر شما کدامیک از این موارد مهمتر از دیگری میباشد و بهتر است تا بر روی کدامیک از آنها تاکید و تمرکز بیشتری داشت؟ به خاطر سپردن مطالب خوانده شده یا تعداد کلمات و خطوط متن؟

How is it possible to merge reading faster and enhancing comprehension simultaneously چگونه ممکن است که مطالعه سریعتر را با تقویت درک مطلب ادغام نمود؟ Overall comprehension and fine reading skills can be connected but it is possible to optimize them both درک مطلب کلی به همراه مهارتهای مطالعاتی را میتوان به یکدیگر مرتبط دانست اما این امکان وجود دارد تا به تقویت و بهبود هر دوی آنها پرداخت To begin with, ensuring to have good eye sight is the key to ensure you will not miss any words and sentences while studying a passage در ابتدا بایستی ذکر شود که اطمینان حاصل نمود از قدرت بینائی مناسب تا اینکه حتما در حین مطالعه هیچ کلمه و جمله ای از قلم نمی افتند.

Secondly, making sure that the reading setting and timing and the occasion are all comfortable and optimal for the reading purposes is another significant matter در گام دوم اطمینان حاصل کردن از داشتن محیط و فضا و زمان مناسب و راحت برای مطالعه را هم میتوان به عنوان عامل کلیدی دیگری در نظر گرفت In fact, reading should be deemed as a pleasure rather than something awkward to get rid of as quickly as possible, therefore elements such as lighting of the room, the chair to use while studying matter to maximize reading speed and comprehension and joy در واقع, مطالعه را بایستی به عنوان یک تفریح در نظر گرفت و نه فعالیتی دشوار که هر چه سریعتر بایستی تا به انجام برسد و از آن خلاص شد, به همین جهت همه عواملی همچون نور اتاق به همراه صندلی در حین خواندن میتوانند به حداکثر رسیدن میزان سرعت مطالعه و درک مطلب و همچنین یک تفریح مبدل گردند.

Selection of the reading material can also affect both reading speed as well as comprehension since analyzing text books for your final college exam is absolutely a different reading experience than enjoying a best-seller novel while drinking juice in your room انتخاب موضوع و مطلب خواندنی هم قطعا بر روی سرعت مطالعه و همچنین درک مطلب تاثیر گذار میباشد از آنجائیکه تحلیل و بررسی کتابهای درسی برای امتحان نهائی دانشکده شما قطعا به عنوان یک تجربه مطالعاتی متفاوتی در نظر گرفته میشود از خواندن همراه با لذت یک رمان پر فروش در اتاقتان در حین نوشیدن آب میوه One of the proven methods to boost reading speed is to kick the habit of lip talking or vocalizing which means speaking up and reading the entire words loud that can undoubtedly distract reading comprehension

یکی از روشهای اثبات شده جهت افزایش سرعت مطالعه ترک کردن عادت زیر لب زمزمه کردن و یا با صدای بلند کلیه کلمات و متن را خواندن است که مسلما میتواند در درک مطلب ایجاد اخلال کند Last but not least, stay away from zooming in on every single word and idiom and phrase when reading a book since it is a time-consuming method نکته مهم دیگری که در انتها به آن اشاره میشود اجتناب کردن از تمرکز بر روی  هر یک از کلمات و اصطلاحات و عبارات میباشد که مسلما روشی وقت گیر است Professional, avid readers suggest bock reading, which is translated as reading a group of words and moving your eyes only a few spots and times per sentence to grasp the overall meaning افرادی که بطور حرفه ای و بطور کوشا مطالعه میکنند به روشی اشاره دارند به عنوان خواندن قطعاتی از متن که به این گونه ترجمه میشود تا چشمان خود را بر روی گروهی از کلمات حرکت داده و فقط بر روی چندین نقطه در هر جمله نگاه کنید, فقط چند بار, تا معنا و مفهوم کلی را استنباط کنید.